Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Przedmiot:

Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o
Chełm Gryficki 7
72-320 Trzebiatów
powiat: gryficki
913872456
r.mamzer@zwiktrzebiatow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89599
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Trzebiatów
Wadium: ---
Nr telefonu: 913872456
Termin składania ofert: 2022-02-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.03.00-00-0041/16 - Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

Część 1
Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na trasie Mrzeżyno - Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dokumentów i decyzji administracyjnych, wymienionych w Załączniku nr 7 do niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr geodezyjnych: dz. nr 2/50, 3, 4/19, 5/1, 6 Obręb Nowielice; 150, 495, 598, 602, 608, Obręb Trzebusz; 55, 57, 60, 62, 63/3, 112, 633 Obręb Roby; 84, 98, 103, 104 Obręb Mrzeżyno - 3; 186/2, 252/25, 252/27, 252/28, 252/29, 381/10, 382, 420/11, 420/13, 420/15 Obręb Mrzeżyno - 1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
o kanalizację tłoczną z rur O 400 PERC100 SDR17 PN10
o przepompownię ścieków O 6000 BETON C35/45
o komorą zasuw z opomiarowaniem O 6000 BETON C35/45
o komory połączeniowe betonowe z włazem szczelnym
o komorę krat
o filtr odorów
o kolumny odpowietrzająco-napowietrzające oraz spustowo-płuczące (Zamawiający dopuszcza zastosowanie, w miejsce kolumn odpowietrzająco-napowietrzających oraz spustowo-płuczących studni
z polimerobetonu, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych wyposażonych
w odpowietrznik/zawór spustowy - wg przykładowego rysunku, wyszczególnionego w Załączniku nr 7 pod
poz. 9)
o budową i odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
Ze względu na ukształtowanie terenu, kanalizację zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym. Całość ścieków zostanie odprowadzona poprzez projektowany rurociąg tłoczny do istniejącej kanalizacji tłocznej poprzez komory połączeniowe w m-ści Nowielice. Skąd głównym kanałem 300 PE odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie.
Roboty prowadzone będą w terenie obejmującym:
o pas drogi wojewódzkiej nr 109,
o pas drogi powiatowej nr 3152Z, nr 3139Z,
o działki gminne,
o działka Skarbu Państwa,
o działki prywatne.
Okres gwarancji
min. 24 miesięcy

CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231400-9, 45232152-2, 45232410-9, 45232423-3, 45232440-8, 45233120-6, 45233140-2, 45315300-1

Dokument nr: 2022-7940-89599, ZWiK 28/01/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-02-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
gryficki
Gmina
Trzebiatów
Miejscowość
Mrzeżyno

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:
1) zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych
2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;
4) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;
6) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia, wywołujących potrzebę jego zmiany;
7) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
8) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
9) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie;
10) zmiana Czasu na Ukończenie według zasad określonych w Klauzuli 8.4 Warunków Kontraktowych;
11) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności, w przypadkach określonych w Klauzuli: 2.1, 2.5, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.9, 10.2, 10.3, 11.7, 11.8, 17.4, 19.4, 22.
Jednak nie wymagają sporządzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowień Kontraktu na podstawie ppkt. 5), 7), 8), oraz zmiany, które nie powodują podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie, chyba że warunki realizacji Umowy o dofinansowanie Zamawiającego stanowią inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest także w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) pozyskania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót;
wystąpienia odmiennych od przyjętych w Kontrakcie warunków geologicznych, archeologicznych bądź występujących niemożliwych do zidentyfikowania przed Datą Odniesienia innych przeszkód fizycznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
Zmiany, odnoszące się do określenia Przedmiotu Zamówienia, w szczególności konieczności wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających lub dodatkowych) wpływających bezpośrednio lub pośrednio na realizację robót podstawowych;
Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów niezbędnych pod inwestycję, w szczególności: przedłużenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy, jeżeli okres ten będzie dłuższy niż jeden miesiąc w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących prawem terminów, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót;
Zmiany w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucje Zarządzającą Programem Operacyjnym ,,Infrastruktura i Środowisko".
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto każdej,
2) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zastosowaniu przecisku/przewiertu sterowanego co najmniej na odcinku 4 km o średnicy przewiertu min O 200 mm,
3) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni o charakterze i złożoności technologicznej jak niniejsze zamówienie tj. polegającej na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków sanitarnych na czynnie pracującym obiekcie o wartości minimum 4 mln PLN brutto.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej określonego w pkt 1, 2 i 3, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do IDW.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Kierownik Budowy [Ekspert nr 1], posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia:
- co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, licząc od daty uzyskania uprawnień; wykaże, że pełnił obowiązki kierownika budowy na co najmniej 2 [dwu] zakończonych inwestycjach, polegających na wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości 1,5 mln zł brutto każda,
w tym jednej wykonanej z zastosowaniem przecisku/przewiertu sterowanego co najmniej na odcinku 2 km
o średnicy przewiertu min O 200 mm,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) Kierownik Robót sanitarnych [Ekspert nr 2], posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia:
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, licząc od daty uzyskania uprawnień, wykaże, że pełnił obowiązki kierownika budowy/robót na co najmniej
2 [dwu] zakończonych inwestycjach polegających na wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości 1,5 mln zł brutto każda, w tym jednej wykonanej z zastosowaniem przecisku/przewiertu sterowanego co najmniej na odcinku 1 km,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Kierownik Robót elektrycznych i AKPiA [Ekspert nr 3], posiadający następujące doświadczenie uprawnienia:
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, licząc od dnia uzyskania uprawnień,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) Kierownik Robót Drogowych [Ekspert nr 4], posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia:
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, licząc od dnia uzyskania uprawnień,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGI:
1) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót przez tę samą osobę pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganego doświadczenia oraz wymaganych uprawnień branżowych.
2) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [tj. Dz.U. z 2019 poz. 1117 z późn. zm.], uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane.
3) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1646].
4) Wszystkie wymienione powyżej osoby winny legitymować się biegłą znajomością języka polskiego. Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna także sytuację, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, że zakres przedmiotu zamówienia jest złożony, w związku z tym tłumacz winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do IDW.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt. 5.2.1 lit. b) IDW, jeżeli wykaże, że:
a) osiągnął średnioroczne przychody netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata w kwocie minimum 10 mln PLN netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 10 mln zł PLN,
c) posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną [ubezpieczeniową] nie mniejszą niż 10 mln PLN.
[W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki ekonomiczno-finansowe mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających wspólną ofertę].
[Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].
W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej określonych w pkt 5.3.1. oraz 5.3.2. IDW Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy o średnim rocznym przychodzie ze sprzedaży w kwocie minimum 10 mln PLN netto, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 IDW;
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-25
Data ostatniej zmiany
2022-01-25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM 1 - Cena oferty - waga 80 pkt - szczegółowy opis w punkcie 15.1 IDW
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM 2 - Doświadczenie Kierownika Budowy - waga 10 pkt - szczegółowy opis w punkcie 15.1 IDW
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM 3 - Gwarancja - waga 10 pkt - szczegółowy opis w punkcie 15.1 IDW

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Renata Bielaszewska-Mamzer
tel.: 913872456
e-mail: r.mamzer@zwiktrzebiatow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.