Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: L.B.Z.N. ,,ADMINIS" Magda Kuzio w Gdańsku
ul. Radna 4 m. 2
80-768 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58/301-16-32, 502 39 29 26,
biuro@biuroadminis.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58/301-16-32, 5
Termin składania ofert: 2022-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym Ul. Żuławska 17/18
w Gdańsku.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia
z Przedmiarem stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Uwaga: Przedmiar robót ma charakter informacyjny i do kalkulacji ceny oferty powinien być
wykorzystany przez Wykonawcę pomocniczo.
Zamawiający posiada pozytywną Opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma:
BMKZ.4125.1877.2017.IZ z dnia 16.11.2017 oraz Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr WUiAI-
6743.48-2.2018.3-SJ.11517 z dnia 15.01.2018 do złożonego przez Wspólnotę
Mieszkaniową Ul. ŻUŁAWSKA 17/18, 80-768 Gdańsk w dniu 12.01.2018r. zgłoszenia
remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Żuławskiej
17/18 w Gdańsku, dz. nr 108/1 obr. nr 110 stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
3. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest dokonać z Zamawiającym
uzgodnień materiałów, a także kolorystyki i realizować zadanie zgodnie z wydanymi
zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z opinii
BMKZ.4125.1877.2017.IZ z dnia 16.11.2017. lub innych decyzji, jeżeli w trakcie
wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Ul. ŻUŁAWSKA 17/18 w Gdańsku
ul. ŻUŁAWSKA 17/18, 80-059 Gdańsk

CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45210000-2, 45410000-4, 45450000-6

Dokument nr: 3/22

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera
lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. ,,ADMINIS" Magda Kuzio, Ul. Radna 4 m. 2,
80-768 Gdańsk
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy,
z dopiskiem ,,Oferta do zapytania ofertowego nr 3/22 - ŻUŁAWSKA 17/18"
3. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji umowy:
do 31.05.2022 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
a) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą nie niższą niż 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy
złotych).
W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej
/dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument
potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego,
rachunek itp.)
Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej / dokumentu ubezpieczenia powinien być
wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.
IV. Warunki Zmiany Umowy:
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Robót, w następujących
sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia Robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji Robót określonej: Umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za siłę wyższą uznaje się wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu
Umowy, na którą Strona nie ma wpływu oraz której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności oraz której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie
mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek
sposób zależne od Strony. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia
jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy,
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, stan wojenny, stan
wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego,
demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu
państwowym, akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań
umownych.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego.
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 powyżej,
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami finansowania Przedmiotu
Umowy realizowanego przez Zamawiającego, w szczególności wytycznych dotyczących
realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu realizacji Robót na
podstawie ust. 2 powyżej Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4. lub
zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział
się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia oraz
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę żądania zmiany.
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której
mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej
uzasadniającej żądanie zmiany.
11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i 9 oraz przedłożenia na żądanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz
z propozycją wyceny Robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
żądania zmiany.
13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.
14. Dopuszcza się dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany
dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
I. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
II. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
III. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
16. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego - Projekt umowy o roboty budowlane.
V. Kryteria oceny oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita - 90
gwarancja - 10
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Cena 90% 90 pkt
Gwarancja 10% 10 pkt
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
? Zasady oceny kryterium ,,Cena" (KC)
Punkty za kryterium ,,Cena" będą ocenianie według poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert (Cmin)
KC = ------------------------------------------------------------------------ x 90 pkt
Cena brutto badanej oferty (Ci)
gdzie:
KC - kryterium Cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert w PLN
Ci - cena brutto badanej oferty w PLN
? Zasady oceny kryterium ,,Gwarancja" (KG)
Punkty za kryterium ,,Gwarancja" będą ocenianie według poniższego wzoru:
Gwarancja badanej oferty (Gi)
KG = --------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Najdłuższa gwarancja spośród badanych ofert (Gmax)
KG - kryterium Gwarancja
Gmax - najdłuższa gwarancja spośród badanych ofert (liczba miesięcy),
jednak nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy
Gi - gwarancja badanej oferty (liczba miesięcy) jednak nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej
niż 36 miesięcy
1. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot
zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu, przedstawiający najdłuższy okres
gwarancji (max. do 36 miesięcy) otrzyma 10 punktów w tym kryterium.
Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do wskazanego okresu
gwarancji.
3. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona
i nie będzie podlegać ocenie.
4. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty niespełniające tego wymogu podlegają
odrzuceniu.
5. W przypadku określenia przez Wykonawcę w złożonej ofercie gwarancji powyżej 36 miesięcy
do oceny oferty przyjęta zostanie gwarancja 36 miesięcy otrzymując 10 punktów.
6. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww.
kryteriów wynosi 100 pkt.
8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma
największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus
kryterium okres gwarancji.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskało taką samą ilość, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, której Wykonawca
posiada większe doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem postępowania.
VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:
1. Treść oferty winna odpowiadać wymogom zapytania ofertowego.
2. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli
w jego imieniu.
3. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające
jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.
4. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone oraz
kolejno ponumerowane.
5. Wszelkie koszty związanie z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty pokrywa Wykonawca.
6. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną,
jednoznaczną, stałą oraz za całość przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zatem
obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące,
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia w tym
uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu
zamówienia.
9. W ofercie należy podać wartość brutto i netto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza oferty.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
13. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
4. W przypadku ofert przesyłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do
Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.
VIII. Wyłączenia od udziału w postępowaniu:
1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo
lub kapitałowo.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział
w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami,
którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.
IX. Warunki zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację
o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.biuroadminis.pl,
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce
,,Zamówienia publiczne - Partnerzy rewitalizacji"
2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie
poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
X. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia
na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający na etapie sprawdzania ofert zastrzega sobie możliwość złożenia kosztorysu
oraz specyfikacji materiałów i technologii, które będą użyte przez Wykonawcę w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
XI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Magda Kuzio tel. 58/301-16-32, 502 39 29 26, e-mail: biuro@biuroadminis.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.