Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa węzła ciepłowniczego wraz z jego montażem i uruchomieniem

Przedmiot:

Dostawa węzła ciepłowniczego wraz z jego montażem i uruchomieniem

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Celsium Sp. z .o.o
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. 41 252 89 80, fax 41 252 89 83, tel. 601 545 859
krzysztof.borowiec@celsium.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 41 252 89 80, f
Termin składania ofert: 2022-02-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu na realizację zadania pn.:
,,DOSTAWA węzła ciepłowniczego wraz z jego montażem i uruchomieniem"
Zamawiający ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.:
,,DOSTAWA węzła ciepłowniczego wraz z jego montażem i uruchomieniem"
i zaprasza do składania ofert
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie węzła ciepłowniczych o parametrach pracy jak w tabeli nr 1. W zakresie zamówienia jest ponadto wykonanie robót budowlanych związanych z zaadaptowaniem pomieszczenia przeznaczonego na funkcjonowanie węzła do wymagań z tym związanych.
Tabela nr 1
Lp. Adres Qco Qcw Qct Gs.cw Gcyrk.cw Vst.cw
[kW] [kW] [kW] [dm3/s] [dm3/h] [dm3]
1 Ul. Szkolna nr 14A w Starachowicach 40 250 30 - 50 -
gdzie:
Qco [kW] - obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji co.
Qcw [kW] - obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.w.u.
Qct [kW] - obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji ciepła technologicznego
Gs.cw [dm3/s] - przepływ chwilowy (sekundowy) wody użytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.
Gcyrk.cw [dm3/h] - przepływ w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
Vst.cw [dm3] - pojemność stabilizatora ciepłej wody użytkowej
1. Parametry pracy i dane techniczne węzła dla budynku Ul. Szkolna 14A:
1.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
1.2. temperatury obliczeniowe instalacji co. 80/60 °C;
1.3. temperatury obliczeniowe instalacji c.t. 80/60 °C;
1.4. temperatura c.w.u. za wymiennikiem ciepła 43 °C;
1.5. temperatura c.w.u. w trakcie dezynfekcji termicznej 72 °C;
1.6. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
1.7. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku P*/Pp = 7,0/4,2 bar;
1.8. ciśnienie dyspozycyjne instalacji co. 0,35 bar;
1.9. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.t. 0,35 bar;
1.10. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 0,10 bar;
1.11. pojemność zładu instalacji co. i c.t. (240 + 30) 270 dm3;
1.12. ciśnienie statyczne instalacji co. 1,0 bar;
1.13. ciśnienie statyczne instalacji c.t. 1,0 bar;
1.14. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. co. 6,0 bar;
1.15. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.t. 6,0 bar;
2. Wymagania techniczne dla węzła:
2.1. węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie ze schematem ideowym stanowiącym załączniki nr 3;
2.2. pompy obiegowe inst. co. i c.t. z płynną regulacją obrotów Wiło, Grundfos, LFP, jednofazowe;
2.3. pompa cyrkulacyjna c.w.u. z płynną regulacją obrotów Wiło, Grundfos, LFP, jednofazowa;
2.4. armatura: kurki kulowe o połączeniach gwintowanych, strona pierwotna - PN16; strona wtórna -PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przyłącza ciepłowniczego - kołnierzowe PN16, jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przyłączu ciepłowniczym magnetoodmulacz Spaw-Test;
2.5. wymienniki ciepła płytowe lutowane posiadające określoną w aprobacie technicznej wartość parametru ,,A" stosowanego do obliczania przepustowości zaworu bezpieczeństwa (wg PN-B-02414, pkt 2.2.2.2);
2.6. sterownik węzła firmy Samson typ 5573;
2.7. zawory regulujące temperaturę czynnika ogrzewanego - z funkcją zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6), Samson;
2.8. zawory bezpieczeństwa - membranowe;
2.9. przeponowe naczynie wzbiorcze przepływowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturą przyłączeniową zapewniającą ciągłą wymianę wody w naczyniu;
2.10. stabilizator temperatury c.w.u. - PN6, pojemność wg tabeli nr 1;
2.11. ciepłomierze - MULTICAL 603 firmy Kamstrup z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54;
2.12. pozostałe wyposażenie węzłów - wg wymaganego schematu ideowego - załączniki nr 3 - 4.
2.13. gabaryty węzłów kompaktowych muszą być dostosowana do wymiarów pomieszczeń przeznaczonych na węzły - załączniki nr 5 - 6. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy Dostawca węzłów zobowiązany będzie do przeprowadzenia wizji lokalnej we wszystkich pomieszczeniach węzłów w celu: sprawdzenia ich wymiarów, wymiarów dróg komunikacyjnych prowadzących do pom. węzła, zapoznania się z zakresem prac adaptacyjnych związanych z montażem węzłów. Na wizję dostarczyć należy wstępny szkic lokalizacyjny każdego węzła w pomieszczeniu, w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
2.14. Węzeł powinien posiadać wszystkie niezbędne pomiary parametrów pracy obiektu tj:
o dane z licznika ciepła: ilość ciepła, przepływ chwilowy wody sieciowej, temperaturę zasilania i powrotu wody sieciowej, moc chwilową węzła, data, godz. minuta odczytu,
o dane z regulatora węzła typu Trovis 5573 (minimum: temp. zasilania i powrotu co., temp. wyjścia c.w.u. temp. w zasobniku c.w.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obniżenia
i przesunięcia, zadana temperatura wyjścia c.w.u., temp. powietrza zewnętrznego),
o sygnalizacja pracy wszystkich pomp,
o sygnalizacja otwarcia drzwi do pomieszczenia węzła,
o sygnalizacja zawilgocenia posadzki pomieszczenia węzła w formie alarmu.
3. Zamówienie na etapie dostawy węzła obejmuje:
3.1. dostawę kompaktowego węzła ciepłowniczego, dostawę pompy zatapialnej,
3.2. sporządzenie protokołu określającego dla urządzeń ciśnieniowych węzła formy dozoru technicznego {wg. Rozporządzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych, Dz.U. Nr 135 z 2003r. poz. 1269 oraz innych obowiązujących w tym względzie przepisów),
3.3. przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganym załącznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez UDT urządzeń ciśnieniowych węzła podlegających takiemu odbiorowi (dozór pełny, ograniczony, uproszczony) - Zamawiający zapewnia niezbędną współpracę (podpisanie dokumentów, upoważnienia, dostawę czynnika roboczego, itp.)
3.4. dostarczenie świadectw jakości na węzeł i jego elementy potwierdzających dopuszczenie do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.5. dostarczenie w języku polskim dokumentacji technologicznej węzła wraz z częścią elektryczną z wyszczególnieniem jego elementów i obliczeń oraz również instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) węzła i jego elementów składowych (urządzeń),
3.6. dostarczenie protokołów z prób, sprawdzeń i pomiarów, w tym pomiarów instalacji elektrycznej węzła, oraz schematów instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej węzła i instrukcji obsługi węzła,
Całość dokumentacji wym. w pkt: 3.3-3.5 dostarczyć należy w formie papierowej i elektronicznej.
4. Zamówienie na etapie montażu węzła obejmuje:
4.1. Część technologiczna:
4.1.1. Montaż kompaktowego węzła c.o.-c.t.-c.w.u. (wraz z przyłączeniem go do przewodów przyłącza ciepłowniczego,
4.1.2. Montaż pompy zatapialnej w studzience schładzającej,
4.1.3. Sprowadzenie przewodów odpływowych (przewodu odpływowego zbiorczego) odwodnieni i odpowietrzeń nad istniejący wpust podłogowy,
4.1.4. Obudowanie węzła kompaktowego cokolikiem wys. 12 cm wykonanym z cegły klinkierowej pełnej,
4.1.5. Uruchomienie węzła po przyłączeniu go do instalacji c.w.u. budynku.
4.2. Część elektryczna:
4.2.1. Wykonanie zasilania elektrycznego węzła ciepłowniczego z rozdzielnicy elektrycznej pomieszczenia węzła,
4.2.2. Wykonanie połączeń wyrównawczych elementów metalowych z szyną ekwipotencjalną w pomieszczeniu węzła,
4.2.3. Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej,
4.2.4. Parametryzacja sterownika obiektowego wg wytycznych projektanta,
4.2.5. Wykonanie pomiarów powykonawczych
IV. Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed dniem upływu terminu składania ofert. Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić osobie wskazanej do kontaktu najpóźniej trzeciego dnia przed terminem składania ofert.
3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się :
3.1. przeprowadzić niezbędne próby, odbiory i nadzory na swój koszt,
3.2. sporządzić dokumentację powykonawczą (rysunek rzutu pomieszczenia węzła + rysunek schematu technologicznego węzła, z zaznaczonymi urządzeniami podlegającymi odbiorowi przez Dozór Techniczny),
3.3. ubezpieczyć w pełnym zakresie działalność związaną z przedmiotem zamówienia.
4. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Należy przedłożyć stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu
i stosowania w budownictwie.
5. Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 roku oraz muszą odpowiadać standardom technicznym.
6. Okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na pełny zakres zrealizowanych dostaw nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2022 r. o godz. II30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 01.02.2022 r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji:
Lp. Adres Termin realizacji
1. węzeł Ul. Szkolna nr 14A 31.03.2022 r.

Wymagania:
V. Warunki jakie musi spełnić Oferent:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Nr konta: Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym oferentem.
2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 % ceny ofertowej.
3. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania tego zadania.
4. Ofertę musi złożyć na załączonym blankiecie stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót wynosi 2 lata.
2. Termin płatności wyniesie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
VII. Składanie ofert (przygotowanie, terminy).
1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiającego powinna zawierać opis:
,,Dostawa i montaż węzła ciepłowniczego wraz z jego montażem i uruchomieniem"
VIII. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IX. Ocena ofert.
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Celsium Sp. z o.o. uwzględniając w kolejności:
1.1. cenę ofertową,
1.2. oferowane warunki gwarancji,
1.3. doświadczenie Zamawiającego z realizacji dotychczasowych tego typu kontraktów,
1.4. referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót.
2. Zamawiający nie określa procentowych wielkości wag poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 1.
3. Oferent nie może się powoływać na okoliczność, iż oferta, którą wybrano, zawiera cenę wyższą niż jego oferta.
4. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zarząd stanowił będzie podstawę do zawarcia umowy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty częściowej dotyczącej poszczególnych węzłów.
8. Oferent nie może żądać zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełnić oferent.
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków ofertę należy uzupełnić o następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.
2. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy Wykonawcy.
3. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz właściwego ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.
4. Referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót, realizację dostaw, opis rozwiązań techniczno-technologicznych zawierający m.in.: zestawienie gwarantowanych parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
5. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz warunki gwarancji.
Uwaga! Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Kontakt:
II. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
o Cezary Trochimiuk - w zakresie przedmiotu zamówienia - technologia węzłów, e-mail: cezary.trochimiuk@celsium.pl, tel. 606 835 782,
o Krzysztof Borowiec - w zakresie przedmiotu zamówienia - instalacje elektryczne i automatyka węzłów, e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl, tel. 601 545 859,
Informacje udziela się w dni robocze, w godzinach: 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.