Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiot:

Budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1, bud. nr 5
10-073 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel: 261-321-600, tel. 261-321-677, tel. 261-323-241
rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 20 800,00 PLN
Nr telefonu: Tel: 261-321-600, te
Termin składania ofert: 2022-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie roboty budowlanej o nazwie:

Budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg - postępowanie nr 4/RB
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest między innymi wykonanie: rozbiórki budynku nr 50 wraz z wiatą oraz wydołowania zbiorników paliwowych; remediacji terenu po stacji paliw; żelbetowych ław i stóp fundamentowych; wykonanie stalowej konstrukcji myjni; przebudowę konstrukcji nawierzchni; zakupu, dostawy i montażu urządzeń i kontenera technologicznego myjni; przyłączy i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do Zaproszenia.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie obiektu. W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą/-ami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty).
9. Zamawiający określa następujące wymagania, związane z realizacją zamówienia, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.): Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy przynajmniej po jednej osobie ze specjalności - branży budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby będą zatrudnione na umowę o pracę. W połowie terminu realizacji zadania Wykonawca powinien złożyć jeszcze raz oświadczenie, że osoby są zatrudnione na umowę o pracę.

CPV: 45000000-7, 45315300-1, 45311100-1, 45216000-4, 45216200-6

Dokument nr: 4/RB

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 219 w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.02.2022 r. o godz. 13:30.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
XIV. Miejsce oraz termin składania
1. Składanie ofert
Zamknięte w nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym wgląd bez jego naruszenia, oferty oznaczone napisem:

,,Budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg - postępowanie nr 4/RB"
należy dostarczyć do kancelarii RZI w Olsztynie, bud. nr 5, pok. 110 w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.02.2022 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Teren zamknięty - obręb 10 Elbląg, 21 WOG Elbląg, Jednostka Wojskowa 4260.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:
- minimum 791 dni od dnia podpisania umowy,
- maksimum 883 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie Zaproszenia do złożenia oferty w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 350 000,00 euro, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy - jak dla zamówień, których wartość nie przekracza progów unijnych.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy.
4. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C. 5. Wykonawca od daty przekazania obiektu do użytkowania przez 12 miesięcy prowadzić będzie konserwację i przeglądy: urządzeń i technologii myjni bezdotykowej.
6. Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania Projektu Budowlano-Wykonawczego - Projektu Zagospodarowania Terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem ważnych upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia zanonimizowanych umów o pracę.
10. Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT: 1 391 582,16 zł.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
15. Udział w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia publicznego nie mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. 2) Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie ochrony informacji niejawnych: a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych: - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i nie udostępni ich nikomu bez zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Dotyczy to wszystkich pracowników Wykonawcy mających styczność z obiektami wojskowymi, - Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień,
- odstąpienie od umowy może nastąpić, jeżeli Wykonawca nie realizuje określonych w umowie wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych;
b) Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy
międzynarodowej w resorcie obrony narodowej - Instrukcja w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, Rozdział 6 - Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego;
c) W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na obszar chronionego obiektu wojskowego cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Olsztynie o takim fakcie w terminie 21 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z państw członkowskich NATO i UE lub 28 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z innych państw i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy, z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
- stopień wojskowy, imię i nazwisko osoby,
- data urodzenia, obywatelstwo,
- stanowisko służbowe,
- jednostka lub instytucja,
- nr paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
d) Zamawiający zastrzega, że warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie ,,Jednorazowego pozwolenia" przez Szefa instytucji koordynującej - Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, po wyrażeniu przez Dyrektora Zarządu Operacyjnego SKW i Szefa instytucji, której podlega obiekt, pozytywnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego;
e) Cudzoziemiec zamierzający uzyskać wstęp na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy;
f) Odpowiedzialnym, z ramienia Zamawiającego, za nadzorowanie, kontrolę oraz doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony udostępnionych informacji niejawnych jest Pełnomocnik Szefa RZI w Olsztynie ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
g) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP - aparatów latających, w tym bezzałogowych statków powietrznych typu ,,Dron", aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 3) Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie podwykonawstwa: a) Wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, po złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku; b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania dalszych podwykonawców oraz zlecania całości zakresu robót, objętego umową, jednemu podwykonawcy; c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Podwykonawca zobowiązany jest spełniać takie same wymogi w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca, jeśli realizacja powierzonej podwykonawcy części zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych; d) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani oraz bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada
kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo; e) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-om do realizacji część zamówienia, związanego z dostępem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy podwykonawca/-y

posiada/-ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których będzie/będą miał/mieli dostęp - podwykonawca/-y musi/muszą spełniać takie same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca; f) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia; g) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania; h) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
V. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj.:
1. jako osoby fizyczne nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.);
4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2023 z późn. zm.);
7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1;
3. wobec których nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wobec których prawomocnie nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w stosunku do których nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, których aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarli układu z wierzycielami, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
6. którzy należycie wykonali wcześniejsze umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawarte z jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych);
7. którzy realizując zamówienia na rzecz Zamawiającego - RZI w Olsztynie nie wyrządzili szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub opóźnienie się z własnej winy z jego realizacją lub wykonanie go nienależycie, przez co zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 10% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone przez Zamawiającego w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania;
8. jeżeli nie skazano prawomocnie osób reprezentujących Wykonawcę za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przekupstwa, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9. jeżeli Wykonawca nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli Wykonawcy, należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nie złożyli odrębnych ofert, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
10. którzy nie złożyli nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków należy złożyć oświadczenia z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1. prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową, posiadają wpis do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dysponują zespołem 5 specjalistów w następującym składzie:
1) co najmniej jedną osobą - geodetą, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia geodezyjne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
2) co najmniej jedną osobą - kierownikiem budowy (robót) w branży budowlanej - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
3) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży drogowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
4) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży sanitarnej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
5) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.);
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
3. dysponują akredytowanym systemem teleinformatycznym, przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE;
4. posiadają warunki do przechowywania i przetwarzania dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z art. 45 i art. 48 ust. 9, 11, 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
5. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegającą na budowie lub przebudowie myjni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. drogi lub place lub chodniki lub przyłącza), a wartość tej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł;
- Zamawiający nie dopuszcza pełnienia więcej niż dwóch funkcji w zespole specjalistów.
- Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcy nie spełniają samodzielnie warunku udziału w postępowaniu, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z akredytowanego systemu teleinformatycznego innego podmiotu i w tym zakresie przedkładają umowę

użyczenia (współpracy, współtworzenia systemu teleinformatycznego dla dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych, utworzenia wspólnej kancelarii niejawnej itp.).
VII. Udostępnienie zasobów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania / spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenia Wykonawcy wymagane przez Zamawiającego (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
w przypadku składania oferty przez Wykonawców wchodzących w skład grup kapitałowych Zamawiający dopuszcza, aby ww. Wykonawcy samodzielnie złożyli oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji z otwarcia ofert;
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty) wraz z ważnymi upoważnieniami do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - dotyczy geodety, kierownika budowy (robót) w branży budowlanej, kierownika robót w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej;
5) Dokument potwierdzający akredytację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - pismo z ABW lub SKW potwierdzające, że dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE, spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
6) Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegającej na budowie lub przebudowie myjni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. drogi lub place lub chodniki lub przyłącza), a wartość tej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty) oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
7) Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
8) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów;
10) Dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty;
11) Potwierdzenie wniesienia wadium;
12) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
13) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VIII ust. 1 pkt 2 i 8-10.
- Jedna osoba może być przypisana maksymalnie do dwóch funkcji, określonych w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
- Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykaz robót budowlanych dotyczył robót budowlanych, wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
- Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane są zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U z 2020 r. poz. 1256), zachowują ważność przez okres 5 lat i są wystawiane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
- Zamawiający uzna spełnienie warunku odnośnie posiadania warunków do przechowywania i przetwarzania dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE, również poprzez złożenie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli POUFNE.
- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z akredytowanego systemu teleinformatycznego innego podmiotu / współtworzenia systemu teleinformatycznego dla dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych / utworzenia wspólnej kancelarii niejawnej, Zamawiający uzna, że Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, czego konsekwencją będzie konieczność złożenia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w części VIII ust. 1 pkt 2 i 8-10 niniejszego Zaproszenia - pod rygorem odrzucenia oferty.
- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z akredytowanego systemu teleinformatycznego innego podmiotu, wraz z pismem z ABW lub SKW należy przedłożyć umowę użyczenia (współpracy, itp.), dotyczącą systemu teleinformatycznego.
- Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz wykonanych robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie składających ofertę, określającej: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób współdziałania, zakres czynności przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców, zakres odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).
2. Wymagania dotyczące oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego;
2) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania - z załącznika do (Zaproszenia do złożenia oferty);
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców;
4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu, w jakim polega na zasobach innych podmiotów i podania przez Wykonawcę nazw firm ww. podmiotów;
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenia składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wyżej wymienione oświadczenia składa również podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca;
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie posiadania odpowiedniego doświadczenia, nie dopuszcza się sumowania doświadczenia;
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, dla wykazania spełniania warunku doświadczenia, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień wszczęcia postępowania, wg Tabeli kursów średnich walut obcych;
8) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów;
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera - Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców). W treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa - stosowny dokument należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona między Zamawiającym a Pełnomocnikiem (Liderem). Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych;
10) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) osobiście, przez posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
2. Zamawiający informuje, że ofertę, oświadczenia z załączników do Zaproszenia do złożenia oferty, dokumenty składane z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia (jeżeli jest wymagane) składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście lub przez posłańca.
3. Zamawiający informuje, że komunikacja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym wymiana informacji, oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione w ust. 2 między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, przez posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 poz. 344 z późn. zm.), o których mowa w ust. 4.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa w ust. 3, Wykonawcy przekazują:
1) pisemnie na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, bud. nr 5,
lub
2) drogą elektroniczną na adres: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za potwierdzenie doręczenia uznaje się wydruk z poczty elektronicznej Zamawiającego, potwierdzający wysłanie wiadomości drogą elektroniczną.
8. Parametry poczty elektronicznej Zamawiającego: wielkość załącznika pojedynczej wiadomości nie powinna przekraczać 15Mb, kodowanie i oznaczanie czasu odbioru danych zgodnie z danymi generowanymi przez serwer pocztowy Wykonawcy, format poczty

wchodzącej - HTML.
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów plików: txt, doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf oraz odt/ods/pdp.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów kompresji plików: zip, tar, gz(gzip) i 7z.
10. Zamawiający deklaruje, że środki komunikacji elektronicznej stosowane będą przez cały okres prowadzenia postępowania do dnia podpisania umowy i tego samego wymaga od Wykonawcy.
X. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia oferty oraz porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty. Wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty należy zgłaszać do Zamawiającego, powołując się na nazwę i numer zamówienia, nadane przez Zamawiającego. Wnioski należy składać nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu do jego składania, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wyśle pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, do których zostało wysłane Zaproszenie do złożenia oferty lub którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Zaproszenie do złożenia oferty. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie do złożenia oferty oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty.
XI. Wymagania dotyczące wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 800,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania, na które zostaje wnoszone wadium. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia przez Konsorcjum wadium w formie gwarancji, powinna ona w swej treści zawierać wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum.

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji w formie pisemnej.
8. Z treści gwarancji powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w ust. 14.
9. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach, należy dołączyć do oferty w oryginale w koszulce lub w dodatkowej kopercie z dopiskiem ,,WADIUM - nr postępowania" i nazwą/ pieczątką Wykonawcy, zszytej wraz z ofertą, ale nie stanowiącej części oferty (bez nr porządkowego). Do oferty zaleca się dołączenie kopii dokumentu wadialnego i ponumerowanie jako kolejna strona w ofercie. Wniesienie wadium w takiej formie jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
10. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13. Zamawiający niezwłocznie zawraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
1) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłek, polegających na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) którego oferta została wybrana - uchyla się od zawarcia umowy.
15. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu związania ofertą o kolejne 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie tego terminu.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest ważne wraz z przedłużeniem ważności wadium / gwarancji (jeżeli jest wymagane).
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem Wykonawcy, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście lub przez posłańca; 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu; 3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę/podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca i dołączone do oferty bądź też przygotowane zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty; 4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza
to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 5) W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez Pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę; 6) We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby; 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 8) Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) art. 297 §1: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, (...) od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; 9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen lub kosztów zawartych w ofertach; 10) Zamawiający informuje, że niewykazanie na dzień składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich ujawnienie; 11) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je wydzielone i odpowiednio oznaczone. 2. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę;
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem;
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub uzupełnionych ręcznie dokumentów;
4) Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane;
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane;
6) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę;
7) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia powinny być złożone w formie oryginału;
8) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. ,,Poświadczam za zgodność z oryginałem - dnia..." podpis i pieczątka imienna Wykonawcy;
9) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i numerem postępowania, następnie przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
10) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji;
11) Wykonawca przed terminem składania ofert może wycofać ofertę, zawiadamiając o tym Zamawiającego poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty;
12) Wykonawca przed terminem składania ofert może zmienić całą ofertę lub jej część poprzez złożenie w kopercie prawidłowych jej elementów wraz z oświadczeniem o wprowadzanych zmianach. Koperta powinna być poza nazwą postępowania dodatkowo oznaczona określeniem ,,ZMIANA" i zostać złożona w kancelarii RZI w Olsztynie na zasadach obowiązujących przy składaniu ofert;
13) Koperta oznakowana dopiskiem ,,ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty;
14) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. Oferta musi zawierać wg poniższej kolejności
1) Spis treści - wykaz dokumentów zawartych w ofercie z podaniem numerów stron oferty (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
2) Wypełniony arkusz ofertowy (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
3) Oświadczenia Wykonawcy wymagane przez Zamawiającego (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
6) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w Wykazie, zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty;
7) Dokument potwierdzający akredytację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
8) Wykaz wykonanych robót budowlanych (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych;
9) Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
10) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy (z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty);
11) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów;
12) Dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty, jeżeli dotyczy;
13) Potwierdzenie wniesienia wadium;
14) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa Pełnomocnik.
Do niniejszego Zaproszenia załączone są szablony elementów oferty, które należy poprawnie i czytelnie wypełnić oraz umieścić w ofercie wraz z innymi dokumentami według wyżej opisanej kolejności.
4. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie w formie pisemnej według wzoru oferty, zamieszczonego w załączniku do Zaproszenia do złożenia oferty.
6. Oferta złożona po wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona i dołączona do dokumentacji postępowania lub zwrócona Wykonawcy po uprzednim złożeniu przez niego stosownego wniosku.
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty, którą stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres zamówienia określony w Zaproszeniu do złożenia oferty (w tym w załącznikach do Zaproszenia) oraz spostrzeżenia wynikające z ewentualnej wizji lokalnej. W szczególności w cenie należy uwzględnić koszty robocizny, materiałów w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnych do wykonania robót, koszty wykonania niezbędnych ekspertyz, pomiarów.
2. Wykonawca w arkuszu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto w złotych zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, którą należy podać cyfrowo i słownie oraz:
1) oferowana przez Wykonawcę cena to wartość brutto obejmująca wszelkie elementy składowe kosztów, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i traktowana jest jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do 2 miejsc po przecinku;
2) oferowana cena oferty jest stała, ale może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Mimo to Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
3) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty;
4) w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe, bonifikaty, upusty, odzysk materiałów wtórnych itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Zaproszeniu;
5) Wykonawcy zwolnieni z podatku VAT doliczają do ceny oferty podatek naliczony od zakupionych towarów i usług.
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
4. W ofercie, o której mowa w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Wartość punktowa wagi w %
Cena brutto 60
Termin wykonania zamówienia 20
Okres gwarancji 20
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), w następujący sposób:
1. Cena brutto (A):
Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) zaoferowana przez Wykonawcę w arkuszu ofertowym. Oceny dokonuje się w następujący sposób:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów,
- pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:
A = (X÷Y) × 60%
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty
2. Termin wykonania zamówienia (B):
W ramach tego kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 20 pkt. Ocenie ofert w ramach kryterium ,,Termin wykonania zamówienia" podlegać będzie liczba dni potrzebna na wykonanie zamówienia. Z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż minimalny, ani dłuższy niż maksymalny, określony przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty. Oferta z najkrótszym terminem wykonania zamówienia otrzyma 20 pkt. Pozostałe oferty będą punktowane według następującej formuły arytmetycznej:
B = (W1÷Z1) × 20%
gdzie:
W1 = termin wykonania najkrótszy
Z1 = termin wykonania ocenianej oferty
W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego, niż wymagany przez Zamawiającego, terminu wykonania zamówienia lub niepodania (niewpisania) terminu wykonania zamówienia w arkuszu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż minimalny, określony przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty, do oceny oferty zostanie przyjęty minimalny termin wykonania.
3. Okres gwarancji (C):
W ramach tego kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 20 pkt. Ocenie ofert w ramach kryterium ,,Okres gwarancji" podlegać będzie liczba miesięcy gwarancji na przedmiot umowy zaoferowana przez Wykonawcę. Z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy niż minimalny, ani dłuższy niż maksymalny, określony przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt. Pozostałe oferty będą punktowane według następującej formuły arytmetycznej:
C = (W2÷Z2) × 20%
gdzie:
W2 = okres gwarancji na przedmiot umowy ocenianej oferty
Z2 = okres gwarancji na przedmiot umowy najdłuższy
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż wymagany przez Zamawiającego, okresu gwarancji lub niepodania (niewpisania) okresu gwarancji w arkuszu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny, określony przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (A+B+C). Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
XVII. Informacje dotyczące badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający informuje, że dokona oceny punktowej ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w arkuszach ofertowych, natomiast weryfikacji złożonych wraz z ofertą dokumentów dokona dla oferty, która zdobyła największą liczbę punktów. Przy braku możliwości wybrania oferty z największą liczbą punktów lub braku możliwości podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów złożonych wraz z kolejną pod względem liczby punktów oferty.
2) Zamawiający może nie dokonywać badania i oceny ofert, których wartość przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) Zamawiający może wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz złożonych dokumentów i wyjaśnień;
5) Zamawiający może nie wzywać do uzupełnienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającego, że profil działania Wykonawcy związany jest z przedmiotem zamówienia oraz zawierającego aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może uzyskać go za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach;
7) Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami na następujących zasadach:
a) w przypadku skorzystania z możliwości negocjowania treści ofert, Zamawiający zaprosi jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, jeśli nie podlegały one odrzuceniu;
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w części XVI Zaproszenia do złożenia oferty. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich kryteriów oceny ofert;
c) Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji treści ofert;
d) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny oferty, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert;
e) prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem;
f) po zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych;
g) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
- nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
- sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin otwarcia tych ofert;
h) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji;
i) oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty;
j) oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji;

k) oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Zamawiający:
1) zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację niezwłocznie po dokonaniu jednej z niżej wymienionych czynności, tj.:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) o unieważnieniu postępowania - wraz z uzasadnieniem;
2) w przypadku odrzucenia oferty zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie odrzucenia;
3) zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
XVIII. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIX. Przesłanki odrzucenia ofert
1. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) Wykonawca nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli w postępowaniu przewidziano wniesienie wadium;
2) Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie:
a) wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego;
b) pełnomocnictw lub złożonych uprzednio wadliwych pełnomocnictw;
c) dokumentów, które uprzednio złożone zawierały błędy;
3) Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie potwierdziła zgodności treści oferty z wymaganiami opisanymi w Zaproszeniu do złożenia oferty;
4) W stosunku do Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania lub Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego;
5) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty;
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z definicją określoną w art. 224 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych), w związku z tym, że Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) Wykonawca złożył w postępowaniu więcej niż jedną ofertę - Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie może zakwalifikować jako oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
10) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą lub nie przedłużył ważności wadium (nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres) - jeżeli było wymagane.
XX. Przesłanki unieważnienia postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) oferty dodatkowe jako jedyne złożone w tym postępowaniu będą zawierać ceny wyższe, aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach;
4) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostały wycofane lub zadanie zostało usunięte z wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, z przyczyn od Zamawiającego niezależnych i niezawinionych;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może unieważnić postępowanie z innych przyczyn niż wyżej wymienione.
wyżej wymienione.
XXI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku do Zaproszenia do złożenia oferty;
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego;
3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
4) jest zawarta na okres wskazany w części IV niniejszego Zaproszenia;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli Zamawiający wymaga jego wniesienia. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. Wybrany Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty, jest zobowiązany podpisać umowę w siedzibie RZI w Olsztynie, ul. Saperska 1, budynek nr 5, pok. 218;
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, upoważnienie, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum);
2) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczeń, itp., osób wymienionych w części VI niniejszego Zaproszenia;
3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli Zamawiający wymaga jego wniesienia;
4) zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty, które Wykonawca uprzednio przedłoży do akceptacji Zamawiającemu, w terminie określonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, tj.:
- sporządzony Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy;
- wypełnioną Tabelę elementów rozliczeniowych według wzoru do Zaproszenia do złożenia oferty (cena brutto podana w Tabeli elementów rozliczeniowych wynika z sumowania wszystkich pozycji w tej Tabeli i musi być zgodna z wartością wpisaną w arkuszu ofertowym), stanowiącą załącznik do umowy;
- kosztorys szczegółowy wraz z zestawieniem materiałów (kosztorys ten będzie stanowił materiał pomocniczy, który podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem zgodności z przedmiarem robót; w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży kosztorys obarczony wadami i nie dostarczy poprawionego kosztorysu Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz zatrzyma wniesione wadium - jeżeli było wymagane);
5) oświadczenie własne Wykonawcy, że będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę przynajmniej po jednej osobie ze specjalności wskazanych w Części III ust. 9 niniejszego

Zaproszenia.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było ono wymagane), Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę lub unieważnić postępowanie.
7. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
1) niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed dniem podpisania umowy, jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia
2) odmowę podpisania umowy;
3) niestawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy;
4) brak możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XXII. Informacje dotyczące rozliczania robót / zaliczek
Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek. Zamawiający przewiduje częściowe rozliczanie robót - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem ,,zabezpieczenie należytego wykonania umowy - postępowanie 4/RB".
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego NBP O/Olsztyn nr 39 1010 1397 0065 2313 9120 1000.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie oraz złożone w depozyt u Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę;
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego);
3) nazwę Gwaranta;
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, lub
b) wykonał przedmiot zamówienia w sposób nienależyty;
6) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w ust. 9.
7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem Gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta.
8. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
1) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy;
2) kopia pisma/ pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy;
3) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy.
9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy.
XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznikiem niniejszego Zaproszenia jest wzór umowy w wersji opracowanej przez Zamawiającego, który Wykonawca winien zaakceptować (załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty).
Do treści umowy mogą być wprowadzone również istotne zobowiązania wybranego Wykonawcy, wynikające z treści wybranej oferty.

Kontakt:
7. Do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących organizacji postępowania uprawniony jest: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie - mgr inż. Sebastian MICHALIK, tel. 261-321-677, e-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.