Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
powiat: pilski
tel.: (67) 286 24 00, fax: (67) 286 26 26, tel. (67) 286-41-20
urzad@wyrzysk.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wyrzysk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (67) 286 24 00
Termin składania ofert: 2022-01-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie poniżej 130.000,00 zł, nie podlegające ustawie - Prawo zamówień
publicznych
Gmina Wyrzysk zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: ,,WYCINKA
DRZEW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WYRZYSK WRAZ Z NABYCIEM
POZYSKANEGO DREWNA"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wycinka 107 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Wyrzysk;
b) złożenie pozyskanego drewna w stosy umożliwiające obmiar oraz uprzątnięcie
pozostałych po wycince gałęzi;
c) odkupienie 100% pozyskanego drewna;
d) uporządkowanie terenu polegające na zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna oraz
wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
2. Ogółem szacunkowa masa do pozyskania drewna wynosi 117,85 m 3 . Szacunkowy
rodzaj i ilość sortymentu drewna przedstawiono w poniższej tabeli.L.p. Gatunek Sortyment Razem [m 3 ]
1 2 3 4
1 Świerk pospolity (Św) S4 25,73
2 Brzoza brodawkowata (Brz) S4 33,27
3 Robinia akacjowa (Ak) S4 12,91
4 Modrzew europejski (Md) S4 3,98
5 Sosna pospolita (So) S4 0,75
6 Buk pospolity (Bk) S4 2,95
7 Dąb szypułkowy (Db) S4 4,05
8 Topola hybryda (Tp) S4 30,04
9 Jesion wyniosły (Js) S4 0,33
10 Lipa drobnolistna (Lp) S4 3,84
RAZEM
117,85
3. Wartość wywoławcza za szacunkowo przyjętą ilość drewna wynosi: 14.912,09 zł netto
dla cen jednostkowych dla sortymentów odpowiednio:
1) Św S4 - 116,00 zł/1 m 3
2) Brz S4 - 143,00 zł/1 m 3
3) Ak S4 - 143,00 zł/1 m 3
4) Md S4 - 116,00 zł/1 m 3
5) So S4 - 116,00 zł/1 m 3
6) Bk S4 - 143,00 zł/1 m 3
7) Db S4 - 143,00 zł/1 m 3
8) Tp S4 - 110,00 zł/1 m 3
9) Js S4 - 143,00 zł/1 m 3
10) Lp S4 - 110,00 zł/1 m 3
Ceny jednostkowe w obliczeniu wartości drewna są cenami netto dla drzew stojących.
Do ceny należy doliczyć podatek VAT - 23 %.
4. Wykaz i lokalizację drzew do usunięcia wymieniono w załączniku stanowiącym
integralną część do niniejszego ogłoszenia.
5. Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza za pozyskane drewno podana
w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne - jako niespełniające warunków ogłoszenia.
6. Podana ilość pozyskanego drewna jest wartością szacunkową i w przypadku
stwierdzenia różnic po ich wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej
przez Oferenta.
7. Oferent zobowiązany jest również wycenić koszty wycinki drzew w szczególności:- mechanicznego usunięcia drzew na wysokości zgodnej z obowiązującymi zasadami
technicznymi dot. wycinki drzew i przepisami BHP;
- zrywki i wyrobienia drewna;
- uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince wraz z zabraniem gałęzi,
- transportu na własny plac składowy;
- oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP
i bezpieczeństwa ruchu;
- w razie potrzeby zapewnienie uzgodnień z zakładem energetycznym, w celu czasowego
wyłączenia prądu, zastosowania się do ich zaleceń;
- wypłaty odszkodowań za ewentualne uszkodzenia mienia osobom trzecim wyrządzone
podczas wycinki;
- Kupujący odpowiada za prawidłowe wykonanie robót, ponosi wszelkie koszty związane
z nienależytym wykonaniem wycinki.
8. Od dnia protokolarnego przekazania gruntu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
9. Oferent zobowiązany jest do wywiezienia drewna powstałego ze ścinki drzew i gałęzi.
Pnie drzew powinny być ścięte jak najniżej przy poziomie gruntu.
10. Po wykonaniu ww. prac Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania drewna
na swój plac składowy i ułożenia go w stosy umożliwiające dokonanie obmiaru drewna
przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
11. Przeprowadzony szacunek brakarski będzie weryfikowany w trakcie sortowania
surowca drzewnego po ścięciu. W przypadku nadwyżki w pozyskaniu drewna, faktyczna
ilość będzie podstawą do rozliczenia końcowego. Termin sporządzenia zestawienia ilości
poszczególnych sortymentów nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez
Oferenta. W przypadku wyrobienia mniejszej ilości drewna niż wynikająca z szacunku
brakarskiego oferent nie będzie rościł żadnych żądań w stosunku do Zamawiającego,
co do obniżenia oferowanej ceny zakupu drewna.
12. Oferenci przed złożeniem oferty są zobowiązani dokonać oględzin drzew.
13. Drewno przygotować należy do odbioru w sposób umożliwiający jego pomiar.
Powstałe drewno o sortymencie S4 należy ułożyć w stosy.
17.
Jeśli
Kupujący
będzie
się
posiłkował
przy
wycince
i
wyrabianiu
podwykonawcami odpowiada za ich działania jak za swoje własne.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 28.01.2022 r. na adres Urzędu Miejskiego
w Wyrzysku Ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11 marca 2022 roku.
2. Terminy wycinki poszczególnych drzew ponadto nie mogą przekraczać terminów
określonych w decyzjach administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew, wydanych
przez właściwy organ.

Wymagania:
I. WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego
traktowania.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem
technicznym do wykonania umowy;
c) posiada uprawnienia lub dysponuje pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił
mechanicznych;
d) ma w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy;
e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Wykonawca winien złożyć:
a) formularz ofertowy;
b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące
przed datą złożenia oferty lub KRS;
c) oświadczenie, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym,
osobowym oraz uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY ALBO ODWOŁANIA
NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZED UPŁYWEM TERMINU
SKŁADANIA OFERT BEZ PODANIA PRZYCZYNY.VIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA
BEZ DOKONANIA WYBORU KTÓREJKOLWIEK Z OFERT.
Oferty opiewające na niższą cenę za zakupione drewno niż cena wywoławcza podana
w ogłoszeniu (w tym poszczególne ceny jednostkowe), zostaną uznane za nieważne - jako
nie spełniające warunków ogłoszenia. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
W przypadku stwierdzenia rażąco wysokich kosztów pozyskania drewna sprzedający ma
prawo odrzucić ofertę.
Decyduje data wpływu do siedziby Gminy
Wyrzysk. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i drogą elektroniczną.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
3. O wyborze oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
5. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie oznaczonej dokładną
nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem
,,Wycinka drzew będących własnością Gminy Wyrzysk wraz z nabyciem pozyskanego
drewna".
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia do składania ofert, czytelnym pismem (lub wydruk komputerowy).
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej. Wszystkie miejsca w którychWykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/(osoby) podpisujące
ofertę.
4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie
wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty.
XI. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium - 100 % cena, oceniana w poniższy sposób:
Cena = wartość pozyskanego drewna - wyceniona wartość usługi
XII. Informacje o formalnościach
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie,
skarga.

Kontakt:
18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 286-41-20.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.