Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wisła
Plac B. Hoffa 3
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
przetargi@um.wisla.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wisła - ETAP IV - Rejon Ul. Partecznik cz. 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wisła - ETAP IV - Rejon Ul. Partecznik. Odcinek od studzienki S3 do S24 z kanałami bocznymi i przyłączami na tym fragmencie. Sieć kanalizacyjna z rur dn 200mm, Studnie rewizyjne betonowe, Studnie rewizyjne tworzywowe, przyłącza kanalizcyjne.

CPV: 45232410-9, 45111200-0

Dokument nr: 2022/BZP 00033092, RGŚ.271.5.2022.JP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-11 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://um.wisla.pl/SWZ/2022_kanalizacja_partecznik/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , korespondencja: poczta elektronicznej, email przetargi@um.wisla.pl lub
dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej -
przetargi@um.wisla.pl 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAPma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku"oraz do ,,Formularza do komunikacji". Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy,oraz pozostałe dokumenty składane do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal , dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w Warunkach/ Regulaminie korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnym pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu, oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku"i ,,Formularza do komunikacji"
wynosi 150
MB natomiast za pośrednictwem maila 30 MB. Pozostałe dane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"oraz zgodnie z ustawą PZP (t.j Dz.U. 2021 poz 1129 ze zmianami) ,
informuję, że:
§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl
§ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@um.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ.271.4.2022.JP:
Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Wisła-etap 2 - Ul. Kasztanowa.
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan:
-
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:
-
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-11 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGŚ.271.5.2022.JP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wisła - ETAP IV - Rejon ul. Partecznik. Odcinek od studzienki S3 do S24 z kanałami bocznymi i przyłączami na tym fragmencie. Sieć kanalizacyjna z rur dn 200mm, Studnie rewizyjne betonowe, Studnie rewizyjne tworzywowe, przyłącza kanalizcyjne.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia:
1.1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może w szczególności dotyczyć:
1.2.1. realizacji kolejnych robót budowlanych dalszego etapu kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Partecznik.
1.2.2. zwiększenia zakresu prac asfaltowych po wybudowaniu kanalizacji,
1.3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie 1.2.1 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. W zakresie nieuregulowanym w Rozdziale XXVI SWZ zamówienia podobne będą realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 1.2.1, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mogącą pełnić funkcję kierownika budowy. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza: uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. w przeciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej za kwotę co najmniej 800.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące tego warunku zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ, zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofęrtę winno skłądać się: formularz Ofertowy; oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału (jeżeli takie zostały określone) odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty, podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy, dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod warunkami z art 117 ust 2 i/lub 3 - oświadczenie o którym mowa w art 117 ust 4 ustawy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację-jeżeli dotyczy, stosowną informację jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SWZ-3.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (w szczególności warunki atmosferyczne np. intensywne opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura),
2.1.2. wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem przetargowym lub wydłużenie terminu związania ofertą,
2.1.3. konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji projektowej, nieujawnionych przed wszczęciem postępowania,
2.1.4. konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy,
2.1.5. wstrzymanie robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
2.1.6. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną (między innymi gestorzy sieci),
2.1.7. wstrzymania bądź ograniczenia robót w przypadku konieczności utrzymania przejezdności i przejscia dla budynków sąsiednich w rejonie pracy.
2.1.8. Wstrzymania / utrudniania robót przez właścieli nieruchomości po których przebiega projektowana sieć.
2.1.9. Konieczność wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną, (wymaga się, aby wystąpienie lub możliwość wystąpienia wpływu epidemii COVID-19 na wykonanie umowy było udowodnione, strona powołująca się na tę okoliczność musi przedstawić oświadczenia i dokumenty to potwierdzające) a w szczególności:
2.1.9.a) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,
2.1.9.b) decyzje wydane przez służby inspekcji sanitarnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
2.1.9.c) polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
2.1.9.d) wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
2.1.9.e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy
2.1.9.f) wskazane wyżej okoliczności w odniesieniu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przesunięcia terminu związanym z wystąpieniem okoliczności wymienionych w pkt. 2.1,
2.3. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia:
2.3.1. zmiana spowodowana koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
2.3.2. zmiany technologiczne prowadzące do obniżenia kosztów użytkowania sieci czy eksploatacji urządzeń, obniżenia kosztu wykonania robót bądź podniesienia wydajności i bezpieczeństwa sieci w trakcie jego użytkowania,
2.3.3. zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli okażą się konieczne, w szczególności dotyczącej zakresu asfaltowania po wybudowaniu kanalizacji w drogach oraz przebiegu sieci i przyłaczy,
2.3.4. zmian związanych z brakiem zgody właścieli nieruchomości na realicję robót na działkach będacych ich .... pozostałe zapisy w Rozdziale XXXV SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.