Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel.: +48 183372116, Faks: +48 183372218
limanowa@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 183372116,
Termin składania ofert: 2022-02-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc

Numer referencyjny: SA.270.1.5.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc.

Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Rozdział 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t. jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwa: Łopień, Ostra i Gorc.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc.

Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Rozdział 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t. jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach usług objętych przedmiotem zamówienia należy:

1 reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach częściowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

Wykonawca-inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. SWZ będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium zabezpieczającego ofertę oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CPV: 71520000, 71247000, 71248000

Dokument nr: 040965-2022, SA.270.1.5.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Nadleśnictwo Limanowa - Ul. Kopernika 3, 34-607 Limanowa, pok 5.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu platformy zakupowej, w obecności komisji przetargowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa/proceedings

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwa: Łopień, Ostra i Gorc.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Limanowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 7370005045
ul. Kopernika 3
Limanowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Miłosz Mucha
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Tel.: +48 183372116
Faks: +48 183372218

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.