Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Świadczenie usługi serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (CCTV)

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
powiat: Gdańsk
cpz@ug.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/565702
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (CCTV), w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji
systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD),
systemów telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50700000-2; 50710000-5.
3. Załącznik nr 1A do SWZ - formularz przedmiotowo-cenowy, zawiera wykaz obiektów
Uniwersytetu Gdańskiego, ilość okresów kwartalnych do wykonywania serwisu i konserwacji w
okresie obowiązywania umowy, wraz ze wskazaniem urządzeń, podzespołów, instalacji i części
w systemach sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemach kontroli dostępu (SKD) i
systemach telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres wykonywania usługi określa specyfikacja czynności serwisowych
i konserwacyjnych systemów SSWiN, SKD, CCTV - załącznik nr 1B do SWZ. Szczegółowe
dane dotyczące w/w systemów zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana
mowa.
5. Zakres usług obejmuje utrzymywanie systemów SSWiN, SKD, CCTV w ciągłej sprawności
technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowego serwisu awaryjnego.
6. Przeglądy konserwacyjne muszą być przeprowadzane w cyklach raz na kwartał, zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
7. Zamówienie musi być wykonywane przez osoby:
1) wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydanego przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji (dawna licencja),
2) posiadające poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydane na podstawie art. 28 pkt. 1
ustawy o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742) albo
upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" wydane w trybie art.
21 ust. 4 pkt. 1 w/w ustawy
w/w dokumenty dostarczone zgodnie z zapisem rozdziału XX pkt 6 ppkt 5.
8. Wykonawca w odniesieniu do osób wykonujących czynności serwisowe wymagające
odpowiednich uprawnień musi przed podpisaniem umowy złożyć kopie dokumentów, zgodnie z
rozdziałem XX pkt 6 ppkt 4) i 5).
9. Prace mają być wykonywane zgodnie z:
1) DTR urządzeń,
2) przepisami BHP,
3) przepisami ppoż.,
4) zarządzeniem Rektora UG nr 98/R/12 - załącznik nr 8 do SWZ.
10. W wynagrodzeniu Wykonawcy muszą być ujęte koszty materiałów niezbędnych do
świadczenia usługi, o których mowa w załączniku nr 7 do SWZ.
11. Serwis i konserwację, a także koszty robocizny przy naprawach, w tym koszty dojazdów
związane z serwisem i konserwacją oraz usunięciem awarii należy uwzględnić w cenie oferty.
12. Usunięcie awarii poprzez wymianę całego urządzenia, części urządzenia bądź podzespołu,
które jest na liście do serwisu - załącznik nr 1A do SWZ, jest traktowane również jako usunięcie
awarii, bez dodatkowych kosztów robocizny z uwzględnieniem pkt 13.
13. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów np. wody, energii
elektrycznej.
14. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty przeprowadził
wizję lokalną w obiekcie, gdzie zainstalowane są urządzenia i systemy objęte przedmiotem
zamówienia i dokonał własnej oceny zakresu prac, która jest konieczna do przygotowania oferty.
Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.
15. Wykonawca na wszelkie dostarczone i zamontowane części, urządzenia zapewni minimum
24 miesięczną gwarancję. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 9 projektu umowy -
załącznik nr 4 do SWZ.
16. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320), zawarte są w § 7 projektu umowy - załącznik
nr 4 do SWZ.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00033253, 5750.291.1.6.2022.MB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej
platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w SWZ rozdział X
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, Ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania
umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/565702
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-04 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.6.2022.MB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji
systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD),
systemów telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50700000-2; 50710000-5.
3. Załącznik nr 1A do SWZ - formularz przedmiotowo-cenowy, zawiera wykaz obiektów
Uniwersytetu Gdańskiego, ilość okresów kwartalnych do wykonywania serwisu i konserwacji w
okresie obowiązywania umowy, wraz ze wskazaniem urządzeń, podzespołów, instalacji i części
w systemach sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemach kontroli dostępu (SKD) i
systemach telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres wykonywania usługi określa specyfikacja czynności serwisowych
i konserwacyjnych systemów SSWiN, SKD, CCTV - załącznik nr 1B do SWZ. Szczegółowe
dane dotyczące w/w systemów zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana
mowa.
5. Zakres usług obejmuje utrzymywanie systemów SSWiN, SKD, CCTV w ciągłej sprawności
technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowego serwisu awaryjnego.
6. Przeglądy konserwacyjne muszą być przeprowadzane w cyklach raz na kwartał, zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
7. Zamówienie musi być wykonywane przez osoby:
1) wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydanego przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji (dawna licencja),
2) posiadające poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydane na podstawie art. 28 pkt. 1
ustawy o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742) albo
upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" wydane w trybie art.
21 ust. 4 pkt. 1 w/w ustawy
w/w dokumenty dostarczone zgodnie z zapisem rozdziału XX pkt 6 ppkt 5.
8. Wykonawca w odniesieniu do osób wykonujących czynności serwisowe wymagające
odpowiednich uprawnień musi przed podpisaniem umowy złożyć kopie dokumentów, zgodnie z
rozdziałem XX pkt 6 ppkt 4) i 5).
9. Prace mają być wykonywane zgodnie z:
1) DTR urządzeń,
2) przepisami BHP,
3) przepisami ppoż.,
4) zarządzeniem Rektora UG nr 98/R/12 - załącznik nr 8 do SWZ.
10. W wynagrodzeniu Wykonawcy muszą być ujęte koszty materiałów niezbędnych do
świadczenia usługi, o których mowa w załączniku nr 7 do SWZ.
11. Serwis i konserwację, a także koszty robocizny przy naprawach, w tym koszty dojazdów
związane z serwisem i konserwacją oraz usunięciem awarii należy uwzględnić w cenie oferty.
12. Usunięcie awarii poprzez wymianę całego urządzenia, części urządzenia bądź podzespołu,
które jest na liście do serwisu - załącznik nr 1A do SWZ, jest traktowane również jako usunięcie
awarii, bez dodatkowych kosztów robocizny z uwzględnieniem pkt 13.
13. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów np. wody, energii
elektrycznej.
14. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty przeprowadził
wizję lokalną w obiekcie, gdzie zainstalowane są urządzenia i systemy objęte przedmiotem
zamówienia i dokonał własnej oceny zakresu prac, która jest konieczna do przygotowania oferty.
Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.
15. Wykonawca na wszelkie dostarczone i zamontowane części, urządzenia zapewni minimum
24 miesięczną gwarancję. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 9 projektu umowy -
załącznik nr 4 do SWZ.
16. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320), zawarte są w § 7 projektu umowy - załącznik
nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru: P = P(C) + R + D
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę
posiadaniem aktualnej Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych
w formie zabezpieczenia technicznego.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę
wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usługi serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa w budynkach zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN brutto.
b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.:
? co najmniej czterema osobami, każda z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym, wydanym
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI, Grupy 1 pkt. 2 - napięcie nie wyższe niż 1 kV oraz pkt. 10 - aparatura kontrolno - pomiarowa,
? co najmniej jedną osobą z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym, wydanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU, Grupy 1 pkt. 2 - napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 10 - aparatura kontrolno - pomiarowa (może być to jedna z czterech lub większej ilości osób wymienionych w tiret pierwsze),
? co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi przeszkolenie techniczne potwierdzone na piśmie w zakresie funkcjonowania, konfiguracji i montażu zintegrowanego systemu alarmowego oraz kontroli dostępu (SSWiN/SKD) opartych na systemach C&C Partners, (mogą to być dwie z czterech lub większej ilości osób wymienionych w tiret pierwsze),
? co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
przeszkolenie techniczne potwierdzone na piśmie w zakresie funkcjonowania, konfiguracji i
montażu zintegrowanego systemu alarmowego oraz kontroli dostępu (SSWiN/SKD) opartych na
centralach ATS4518 UTC Fire&Security, (może być to jedna z czterech lub większej ilości osób wymienionych w tiret pierwsze),
? co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
przeszkolenie techniczne potwierdzone na piśmie w zakresie funkcjonowania, konfiguracji i
montażu zintegrowanego systemu alarmowego oraz kontroli dostępu (SSWiN/SKD) GENESIS,
(może być to jedna z czterech lub większej ilości osób wymienionych w tiret pierwsze),
? co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającymi przeszkolenie techniczne potwierdzone na piśmie w zakresie obsługi
i konserwacji systemów alarmowych i kontroli dostępu opartych na urządzeniach firmy SATEL,
(mogą to być dwie z czterech lub większej ilości osób wymienionych w tiret pierwsze).
Kwalifikacje, o których mowa w ppkt b (lub dowolną część z nich ) może posiadać ta sama
osoba.
W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Większa ilość osób skierowana do realizacji zamówienia nie wpływa na spełnienie kryterium określonego w rozdziale XVI pkt 1 ppkt 3).
2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 3 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w:
1) pkt 1 ppkt 2) musi dotyczyć tego z Wykonawców, który faktycznie będzie wykonywał
czynności objęte koncesją,
2) pkt 1 ppkt 3) i ppkt 4 lit. b) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci
wszyscy Wykonawcy wspólnie,
3) w pkt 1 ppkt 4) lit. a) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Niniejsze postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 Pzp.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - kopię aktualnej Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;
W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia), koncesja musi dotyczyć tego (tych) z Wykonawców, który faktycznie będzie
wykonywał czynności objęte koncesją.
- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 250.000,00 PLN.
a) wykazu usług wykonanych (załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonuje lub wykonał, co najmniej
jedną usługę, polegająca na świadczeniu usługi serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa w
budynkach zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto (wartość wykazana ma być
wartością jednej umowy na usługę jednorazową lub usługę sukcesywną), wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest
wykonywana oraz załączeniem dowodu(ów) określającego(ych), czy ta usługa została wykonana lub
jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. a).
Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania
warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym
przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdz. XII.
b) wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V
pkt 1 ppkt 4 lit. b) t.j.:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełen opis znajduje się w rozdziale VII SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy
złotych 00/100).
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełna informacja znajduje się w rozdziale XVII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami w rozdz. XI pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - rozdział XX pkt 6 ppkt 1.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na odgraniczoną ilość znaków wszystkie informacje znajdują się w załączniku nr 4 do SWZ paragraf 11 (zmiany postanowień zawartej umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru: P = P(C) + R + D
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.