Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów elektrycznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
Ul. Rejtana 30
35-310 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: 17 748 2704
sekretariat@zso4.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 17 748 2704
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów elektrycznych w budynku ZSO Nr 4 o powierzchni około 8200 m2 i wolnostojącej stacji transformatorowej. Badanie dotyczy instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków.
Zakres pac szacunkowo dotyczy:
- wykonaniu pomiarów skuteczności uziemienia /około 1100 sztuk,
- pomiarów stanu izolacji 1 fazowej /około 230 sztuk,
- pomiarów stanu izolacji 3 fazowej /około 50 sztuk,
- badaniu wyłączników różnicowoprądowych /około 110 sztuk,
- badaniu instalacji odgromowej /35 sztuk,
- badanie wyłączników ppoż,
- badanie i konserwacja stacji transformatorowej 1 budynek ( czyszczenie izolacji po stronie średniego napięcia Ś/N/celka pomiarowa, pole trafo/, komora transformatorowa, komora niskiego napięcia N/N, sprawdzenie, jakości połączeń elektrycznych pod względem temperaturowym Ś/N, N/N, dokręcenie połączeń śrubowych na odcinku Ś/N, pole transformatorowa, transformator - czyszczenie izolacji na sucho i mokro, kontrola poziomu oleju, strona niskiego napięcia N/N rozkręcenie paneli w celu uzyskania dostępu do wnętrza rozdzielnicy, kontrola połączeń śrubowych, kontrola, jakości izolacji, czyszczenie izolacji odłączników).
II. Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz zgodnie
z normą PN-HD 60364-6.
2. Wykonawca po wykonaniu pomiarów na danym obiekcie zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i zobowiązany jest do sporządzenia protokołu pomiarów sporządzonymi przez osobę/y posiadającą/e
odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności
3. W ramach prowadzonych pomiarów Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych usterek. Wykonawca sporządza szczegółowy opis usterek wraz z wskazaniem ich lokalizacji, informacją czy usterki dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia na danym obiekcie uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególna ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia pomiarów, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów.
7. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Wykonawca wykona prace w oparciu o własny personel bez podwykonawców.
11. Wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w lokalach użyteczności publicznej.
12. Przestrzegania przepisów wewnętrznych ZSO Nr, 4 jako obiektów użyteczności publicznej
w szczególności: zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
13. Wykonania prac w terminach i godz.ch uzgodnionych z ZSO Nr 4 niekolidujących z pracą szkoły.
14. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
15. Wydzielenia stref niebezpiecznych i ich zabezpieczenie przed wejściem osób postronnych na każdym etapie prac.
16. Wykonywania prac ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo uwzględniając, że
w obiekcie mogą przebywać uczniowie, pracownicy, klienci i inne osoby postronne.
17. Wykonane badania maja spełniać wymagania określone prawem.
18. Do Wykonawcy należy załatwienie wszystkich formalności i uzgodnień oraz związane z tym opłaty z PGE oraz zgłoszenie i uzgodnienie wyłączenia stacji transformatorowej na czas badań z ROSIR (basen), GIOŚ (stacja kontenerowa badania powietrza), UM Rzeszowa (oświetlenie chodnika), ZSO Nr 4 (budynek szkoły i kuchnia).
19. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z zakresem badań także prace w godz.ch nocnych, opłaty PGE jeżeli wystąpią, nadgodz., etc.
20. Zamawiający może dodatkowo zlecić inne badania elektryczne, które wynikną podczas trwania umowy, oraz zlecić drobne naprawy elektryczne, które będą każdorazowo negocjowane.
21. Koszty konserwacji stacji transformatorowej - ewentualne części zamienne będą oddzielnie fakturowane zgodnie z wyceną.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert, wymagania:
1). Prosimy o złożenie pisemnej oferty w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym plus klauzula RODO.
2). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w godz.ch pracy w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. do godz.10: 00 w nieprzeźroczystej trwale zamkniętej kopercie z opisem: Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: ,,Przeglądy elektryczne w ZSO Nr 4", nie otwierać przed 31 stycznia 2022 godziną 10:15".
3). Dopuszcza się złożenie oferty pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@zso4.resman.pl.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Pomiary elektryczne zgodnie z upływającymi terminami ważności badań oraz nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy. Ostateczne terminy badań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2022r, z wyłączeniem badania stacji transformatorowej i konserwacji do dnia 13.03.2022.

Wymagania:
III. Okres gwarancji:
Minimum12 miesięcy od daty dostawy.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1). Cena za całość badań określona musi być w ofercie.
2). Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3). Przed upływem terminu składania ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. 4). Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
5). Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym.
6). Oferta i klauzula RODO musi być podpisana przez upoważnioną osobę ze strony Wykonawcy.
7). Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została wybrana telefonicznie lub wysyłając mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 8). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
9). Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10). Oferty bez załączonego oświadczenia RODO nie będą rozpatrywane.
11). Oferent może być wzywany do złożenia dodatkowych informacji (np. przedstawienia uprawnień do realizacji zadania) w związku ze złożoną ofertą, brak udzielenia odpowiedzi w podanym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
1). Kryteria oceny ofert:
a) cena 100 % = 100 punktów.
b) Wygrywa oferta z największą liczbą punktów i spełniająca wymogi w zapytaniu ofertowym.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia i nie wybrania w drodze zapytania ofertowego Wykonawcy przedmiotowej dostawy z powodów przekroczenia możliwości finansowych zaplanowanych na dostawę.
d) Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów błędów w opisie przedmiotu zamówienia, mających istotny wpływ na wartość zamówienia.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku nie wybrania oferty) i zamówienia mniejszego zakresu usług niż w zapytaniu.

Kontakt:
Osoba do kontaktu Jan Deręgowski, Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 tel.: 17 748 27 04.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.