Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla dróg kategorii powiatowej

Przedmiot:

Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla dróg kategorii powiatowej

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Inowrocławski Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384c
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel: (52) 355-27-09
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel: (52) 355-27-09
Termin składania ofert: 2022-02-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu (SMH) dla dróg kategorii powiatowej na terenie
Miasta Inowrocławia"
3. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia: Usługa
Opis przedmiotu zamówienia
3. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu (SMH) dla dróg kategorii powiatowej na terenie Miasta Inowrocławia. Zasięg terytorialny - granice administracyjne Miasta Inowrocławia.
3.2. Mapę należy wykonać zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
- Ustawa Prawo ochrony środowiska
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych w mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.
3.3. Strategiczne mapy hałasu sporządza się z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z zastosowaniem metod oceny hałasu określonych w załączniku do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
3.4. Pozostałe zagadnienia metodyczne zawarte są w załącznikach Dyrektywy 2002/49/WE.
3.5. Wykonawca będzie zobligowany do uwzględniania w końcowym produkcie wszelkich zmian w rozporządzeniach ministra klimatu i środowiska, które mają wpływ na wartość merytoryczną SMH dla dróg kategorii powiatowej na terenie Miasta Inowrocławia.
3.6. Obowiązki Wykonawcy:
a) Wykonawca wykona niezbędne pomiary nieakustyczne i akustyczne, może także skorzystać z własnych danych (jeżeli je posiada) w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również skorzystać z danych (pomiar natężenia ruchu drogowego) posiadanych przez Zamawiającego. Wykonawca podczas prac nad SMH uwzględni wytyczne GIOŚ do opracowania strategicznych map hałasu.
b) Oprogramowanie do modelowania hałasu musi zawierać algorytmy wymagane Dyrektywą 2002/49/WE.
3.7. Wymagania odnośnie obliczeń akustycznych:
- siatka obliczeniowa 10x10 m,
- liczba odbić minimum 1,
- wysokość, na której ma być obliczany hałas - 4 m,
- średnie warunki meteorologiczne należy przyjąć zgodnie z rekomendacją GIOŚ.
3.8. W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujące zadania:
a) wykonanie pomiarów hałasu w środowisku niezbędnych do opracowania mapy hałasu wraz z raportem/sprawozdaniem pomiarowym w ilości 2 egzemplarzy w formacie PDF na optycznym nośniku danych, w szczególności: - drogowego - 11 dróg o łącznej długości 15,033 km (zgodnie z wykazem i mapą).
b) pozyskanie wszelkich niezbędnych danych poza akustycznych do wykonania strategicznej mapy hałasu.
c) wykonanie wydruków map w formie cyfrowej (PDF) na optycznym nośniku danych w ilości 2 egzemplarzy, w formacie, układzie i skali uzgodnionej z Zamawiającym,
d) dostarczenie wynikowych map akustycznych w formacie SHP lub innym uzgodnionym z Zamawiającym umożliwiającym implementację map do portalu powiatu inowrocławskiego, na optycznym nośniku danych w ilości 2 egzemplarzy,
e) wykonanie opracowania tekstowego strategicznej mapy hałasu z godnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz na optycznym nośniku danych w ilości 4 egzemplarzy (PDF, DOC/DOCX),
f) przygotowanie wymaganych danych Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz na potrzeby raportowania do Komisji Europejskiej, w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych na optycznym nośniku danych w ilości 1 egzemplarza.
g) pozyskanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania modeli akustycznych poszczególnych źródeł (drogowy) we własnym zakresie.
3.9. Forma przekazania wyników: Wszystkie warstwy wynikowe należy przygotować w formacie PDF oraz SHP w układzie PL-2000 strefa 6.
3.10 W ramach odbioru właściwych etapów prac, Wykonawca przekaże następujące dane:
a) Operat ,,Strategicznej Mapy Hałasu (SMH) dla dróg kategorii powiatowej na terenie Miasta Inowrocławia" - 4 egzemplarze w postaci drukowanej, (format A4, druk kolor) i 4 egzemplarze na optycznym nośniku danych w ilości (PDF, DOC/DOCX),
b) Sprawozdanie z pomiarów hałasu - w ilości 2 egzemplarzy w formacie PDF na optycznym nośniku danych,
c) Mapy wynikowe w formacie PDF, w skali i szacie graficznej ustalonej z Zamawiającym - w ilości 2 egzemplarzy w formacie PDF na optycznym nośniku danych. Wymagane mapy wynikowe należy przygotować zgodnie z POŚ, Dyrektywą oraz wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
d) Dane wymagane przez GIOŚ oraz KE w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych na optycznym nośniku danych - w ilości 1 egzemplarza.

CPV: 71354000-4, 90742100-1, 90742200-2

Dokument nr: ZDP-T/119/2022, Z130/5/2022

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2022 roku o godz. 12:00.

Składanie ofert:
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
11.1. Oferty należy złożyć do 1 lutego 2022 roku do godz. 11:50 w formie: za pomocą operatora pocztowego, kurierem, posłańcem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, Ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 3 czerwca 2022 roku.

Wymagania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł (bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych)
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm).
2.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł.
2.3. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 48/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
2.4. Powyższe zamówienie jest publikowane w całości tylko na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/zamowienia do 130 tys zł 2022.php
2.5. Wykonawcy chcący wziąć udział w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień itp. pojawiających się na stronie Zamawiającego.
2.6. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert.
2.7. Zamawiający może dokonać zmian, o których mowa pkt. 2.6 najpóźniej 48 godziny przed terminem otwarcia ofert.
5. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał należycie co najmniej jedną strategiczną mapę hałasu lub mapę akustyczną, obejmującą dowolne źródła hałasu: (drogowy, kolejowy lub przemysłowy) oraz w ramach tego opracowania wykonał pomiary hałasu w środowisku.
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Wykonawca dysponuje co najmniej:
- jedną osobą z wykształceniem wyższym w dziedzinie akustyki lub fizyki lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub posiadającą ukończone studia podyplomowe o kierunku / specjalności / specjalizacji akustyka lub akustyka środowiska, wyznaczoną do kierowania pracami zespołu realizującego zamówienie, posiadającą doświadczenie (w okresie ostatnich pięciu lat), które nabyła w kierowaniu zespołem pracowników przy tworzeniu co najmniej jednej strategicznej mapy hałasu lub mapy akustycznej,
- jedną osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą doświadczenie (w okresie ostatnich pięciu lat), przy tworzeniu co najmniej jednej strategicznej mapy hałasu lub mapy akustycznej
Osoba wyznaczona do kierowania oraz osoba wyznaczona do realizacji nie mogą być tą samą osobą.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z formularzem oferty następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie - załącznik nr 5.
b) referencje.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż 60 godzin przed terminem składania ofert.
7.2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców (wnioski) dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na swojej stronie w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu bez ujawniania źródła zapytania.
7.5. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania (wniosku), że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź mailowo.
7.6. Osobą do kontaktu w zakresie merytorycznym ze strony Zamawiającego jest Mirosław Buczyński.
7.7. Osobą do kontaktu w zakresie proceduralnym jest T. Malinowski.
7.8. Oświadczenia i dokumenty należy składać w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.9. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail). Adres mailowy to: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
7.10. W przypadku wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień powyższego ogłoszenia o zamówieniu.
10.3. Oferta musi być sporządzony wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Zabrania się używania korektora (w przypadku użycia oferta zostanie odrzucona).
10.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia-jeżeli występują) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.
10.7. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:
Z130/5/2022 -NIE OTWIERAĆ przed 1 lutego 2022 roku, godz. 12:00 oferta na zadanie pod nazwą: ,,wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu (SMH) dla dróg kategorii powiatowej na terenie
Miasta Inowrocławia"
10.8. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.9. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inna niż do tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji;
b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6;
10.10. Zamawiający zaleca, aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4. Zamawiający prosi o nie bindowanie ofert oraz o niedołączanie wzoru umowy.
10.11. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom.
12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
12.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
12.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
12.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
12.5. Płatności będzie rozliczana przez Zamawiającego za pośrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności).
13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
13.2. Zamawiający przystępując do sprawdzania ofert najpierw ustala ranking ofert według powyższego kryterium.
13.3. Zamawiający rozpoczyna sprawdzanie ofert zaczynając od oferty, która została oceniona najwyżej. Jeżeli powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, to zamawiający uznaje ją jako najkorzystniejszą i nie przystępuje do sprawdzania pozostałych ofert.
13.4. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie i zostały najwyżej ocenione, to Zamawiający wzywa tych wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych.
14. RAŻĄCO NISKA CENA
14.1. Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
14.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
15. ODRZUCENIE OFERTY
15.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) oferta jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu,
b) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, lub nie uzupełnił dokumentów, lub odpowiedzi lub dokumenty zostały złożone po terminie,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę,
d) Wykonawca uchyla się od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. WYBÓR OFERTY
16.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej.
16.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty lub Wykonawca jest powiadamiany telefonicznie.
17. UMOWA
17.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
18.1. Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadku:
- nie złożenia żadnej oferty,
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
- zamówienie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
18.2. Zamawiający zamieszcza informację z unieważnienia postępowania na swojej stronie internetowej.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza w wysokości stanowiącej 10% wartości zamówienia (ceny ofertowej).
19.2. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.
19.3. Zabezpieczenie Wykonawca przeleje ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Zamawiającego nr 14 8149 0000 0022 6266 2000 0005 z dopiskiem zabezpieczenie Z130-5-2022.
19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

Uwagi:
20. RODO
20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c reprezentowany przez Dyrektora.
b) inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jest pani Sylwia Osowska, e-mail.: osowska.alsta@gmail.com tel. 608-579-246.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Z130/5/2022 pod nazwą: ,,wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu (SMH) dla dróg kategorii powiatowej na terenie Miasta Inowrocławia"
-5-
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona została dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w tym miedzy innymi: UZP, jednostki samorządu terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, którym jest przekazywana kopia ofert, a także podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
i) posiada Pani/Pan
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20.2. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować podwykonawcę, że przetwarza jego dane osobowe.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.