Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycena wartości drewna

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wycena wartości drewna

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel. (015) 822-65-70, fax (015) 822-25-04, tel. 15 81 81 219
srodowisko@um.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (015) 822-65-70
Termin składania ofert: 2022-02-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,Wycena wartości drewna pozyskiwanego przez Miasto Tarnobrzeg".

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca wycena wartości drewna pozyskiwanego przez Miasto Tarnobrzeg w lasach gminnych oraz na terenach zieleni miejskiej w roku 2022 w ilości do 600 jednostek ewidencyjnych. Jednostkę ewidencyjną stanowi 1 sztuka drewna tartacznego lub jeden stos o objętości minimum 1 metra przestrzennego. Wycena dokonywana jest w miejscu pozyskania bądź na wyznaczonym składzie drewna, częściami w miarę potrzeb, na pisemne zlecenie Zamawiającego określające zakres i termin wykonania części usługi.
Ilość zleceń będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

CPV: 71324000-5

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2022 r. o godz.1415 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy Ul. Kościuszki 32, pok. 55.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście, pocztą w terminie do dnia 04.02.2022 do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Nie dotyczy.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
3).1. potencjał techniczny
Nie dotyczy.

3).2. potencjał zawodowy
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- co najmniej 3 usługi obejmujące wycenę drewna w ilości - co najmniej 50 jednostek ewidencyjnych (wg zał. nr 2 do Zaproszenia).
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs w zakresie wdrażania norm Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej Drewna (wg. zał. nr 3 do Zaproszenia)

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - zał. Nr 1 do Zaproszenia.
Oferta winna określać cenę ogółem brutto w zł za całość wykonanej usługi oraz w rozbiciu na cenę jednostkową.

Oferta powinna zawierać:
- wykaz usług zgodnie z zał. Nr 2 do Zaproszenia
- wykaz osób zgodnie z zał. Nr 3 do Zaproszenia
- parafowany projekt umowy - zał. Nr 4 do Zaproszenia

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www. tarnobrzeg.eobip.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy. którego ofertę wybrano.

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (nr. tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl).
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem 15 818-15-10; lub adresem e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana oferty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ((t.j . Dz.U.2018.1330 ze zm) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

Kontakt:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 55 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 81 81 219.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Iwona Chomacka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.