Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa farb technicznych i impregnatów firmy BARIL

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa farb technicznych i impregnatów firmy BARIL

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. /58/ 355 35 47, tel. /58/ 355 35 45
ofertytz@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /58/ 355 35 47,
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: dostawa farb technicznych i impregnatów firmy BARIL dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
2. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy przedmiot zamówienia zamieszczony został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
f) Koszty dostawy - wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.
g) Produkty powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, oryginalnie zapakowane, bez wad jakościowych z trwałymi etykietami producenta.
h) Wraz z dostawą należy dostarczyć w j. polskim karty charakterystyki każdego wyrobu w formie pisemnej.
i) Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w formularzu oferty.
k) O planowanym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Dokument nr: TZ2.374.2.2.4.2.2022.GP

Otwarcie ofert: a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 01.02.2022r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego;

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2022r. do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
Urząd Morski w Gdyni
a) pisemnej, na adres : Urząd Morski w Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Kancelaria Ogólna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę farb specjalistycznych i impregnatów firmy BARIL - Wydział TZ".
b) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail:
ofertytz@umgdy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
j) Miejscem dostawy towaru jest Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, adres dostawy: Ul. Pokładowa 9, 80-561 Gdańsk, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Wymagania:
a) termin wykonania zamówienia: do 21 dni, od daty podpisania umowy
b) warunki płatności: - przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar - z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
c) Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
d) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.
e) Warunki gwarancji: wymagana gwarancja minimum 24 miesiące od dnia dostawy towaru.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się.
4. Kryterium wyboru ofert oraz waga:
cena - 100%
5. Forma złożenia oferty:
6. Do oferty należy załączyć:
a) poprawnie wypełniony i podpisany formularz cenowy;
b) oświadczenie RODO;
7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy.
8. Do zapytania ofertowego załączono
a) formularz ofertowy - stanowiący zał. nr 1;
b) formularz cenowy - stanowiący zał. nr 2;
c) oświadczenie RODO - stanowiący zał. nr 3;
d) projekt umowy - stanowiący zał. nr 4.
9. Dodatkowe informacje:
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni;
c) oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w terminie do 21 dni, licząc od daty podpisania umowy;
d) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
e) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn;
f) zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku:
o gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług);
o złożenia oferty niepełnej lub z błędami rachunkowymi;
o dokonania zmian w formularzu oferty lub cenowym bez uzgodnienia z zmawiającym;
o gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Grażyna Przybylska - Specjalista - tel. /58/ 355 35 47 ; e-mail: grazyna.przybylska@umgdy.gov.pl
Agnieszka Bałuch - Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel. /58/ 355 35 45;
e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.