Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
powiat: gdański
+48586910520(21)
sekretariat@kolbudy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kolbudy
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48586910520(21)
Termin składania ofert: 2022-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIEJSKIEGO W OSTRÓŻKACH NA TERENIE GMINY KOLBUDY
Krótki opis przedmiotu zamówienia

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wiejskiego w Ostróżkach.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Teren inwestycji położony jest w zachodniej części wsi Ostróżki i pełni funkcje rekreacyjne. Jest to częściowo zagospodarowany i uzbrojony teren. Działka od strony północnej graniczy z drogą gminną, Ul. Konopnickiej. W skład istniejącego zagospodarowania działki wchodzi między innymi: budynek świetlicy wiejskiej, wiata drewniana rekreacyjna, murowany grill ogrodowy, siłownia plenerowa, oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje i sieci elektroenergetyczne, wodociągowe oraz gazowe oraz sieć napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia. W południowej części działki znajduje się zbiornik wodny. Od północnej strony zbiornika odchodzą dwa cieki wodne (rowy melioracyjne). Na ciekach znajdują się dwa przepusty, które będą podlegały przebudowie. Na działce istnieją nawierzchnie utwardzone nieprzepuszczalne w postaci: kostki betonowej pod wiatą, chodnika i opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia z płyt betonowych przy stawie. Na działce występuje zieleń wysoka w postaci grup drzew i krzewów. Działka jest częściowo ogrodzona płotem panelowym systemowym.

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy wykonać:
o ścieżkę rekreacyjną z kostki betonowej wokół zbiornika wodnego o szerokości 2m,
o ścieżkę z kostki betonowej łączącą wejście na teren wiejski ze ścieżką wokół zbiornika o szerokości 2m,
o ścieżki - dojścia z kostki betonowej do istniejącej wiaty o szerokości 1,2m,
o przebudowę istniejących przepustów - nowe przepusty o długości 5,0m wykonane z rury HDPE o średnicy 40cm,
o nawierzchnie żwirowe pod ławkami,
o ławki w ilości 8 sztuk,
o kosze na śmieci w ilości 4 sztuk,
o zabezpieczenie brzegu stawu oraz cieków wodnych w postaci faszyny z maty kokosowej,
o ogrodzenie stawu płotkiem modułowym o wys. ok. 50 cm wraz z furtką systemową;

CPV: 45000000-7, 44132000-4, 45111291-4, 45112700-2, 45233253-7, 45243300-5

Dokument nr: 2022/BZP 00033482, IR.271.4.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.kolbudy.pl/gospodarka/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, z zakresie merytorycznym: Katarzyna Szymańska email: katarzyna.szymanska@ug.kolbudy.pl , w zakresie formalno-prawnym: Adam Laskowski email: adam.laskowski@ug.kolbudy.pl. W/w forma komunikacji jest dopuszczalna do składania zapytań, wyjaśnień. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W/w formy komunikacji nie dotyczą składania ofert.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy PZP ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta oraz inne dokumenty w postępowaniu składane są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Zaleca się aby składane dokumenty podpisane były jedną z form określonych w PZP tj. w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Skrzynka ESP urzędu Gminy Kolbudy: /6oe33f9rpc/skrytka
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Zamawiający, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;
- inspektorem danych osobowych u administratora jest mgr Marcin Lazarowski, e-mail: marcin.lazarowski@ug.kolbudy.pl , tel. kont. 530-072-074;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Każdy Wykonawca zainteresowany niniejszym postępowaniem (złożeniem oferty) musi wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba zainteresowana posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- osobie zainteresowanej nie przysługuje prawo: do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO), sprzeciwu (wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - art. 21 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-10 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty (zaszyfrowane) i podpisane jednym z trzech rodzajów podpisów należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem miniportalu UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BS w Pruszczu Gdańskim O/Kolbudy 19 8335 0003 0114 8887 2000 0013
z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu znak sprawy: IR.271.4.2022 Ostróżki".
Uwaga!
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert (tj. do dnia 10.02.2022 roku do godziny 10:00).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
b. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kolbudy ul. Staromłyńska 1; 83-050 Kolbudy.
g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); .
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wiejskiego w Ostróżkach.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Teren inwestycji położony jest w zachodniej części wsi Ostróżki i pełni funkcje rekreacyjne. Jest to częściowo zagospodarowany i uzbrojony teren. Działka od strony północnej graniczy z drogą gminną, ul. Konopnickiej. W skład istniejącego zagospodarowania działki wchodzi między innymi: budynek świetlicy wiejskiej, wiata drewniana rekreacyjna, murowany grill ogrodowy, siłownia plenerowa, oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje i sieci elektroenergetyczne, wodociągowe oraz gazowe oraz sieć napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia. W południowej części działki znajduje się zbiornik wodny. Od północnej strony zbiornika odchodzą dwa cieki wodne (rowy melioracyjne). Na ciekach znajdują się dwa przepusty, które będą podlegały przebudowie. Na działce istnieją nawierzchnie utwardzone nieprzepuszczalne w postaci: kostki betonowej pod wiatą, chodnika i opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia z płyt betonowych przy stawie. Na działce występuje zieleń wysoka w postaci grup drzew i krzewów. Działka jest częściowo ogrodzona płotem panelowym systemowym.

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy wykonać:
o ścieżkę rekreacyjną z kostki betonowej wokół zbiornika wodnego o szerokości 2m,
o ścieżkę z kostki betonowej łączącą wejście na teren wiejski ze ścieżką wokół zbiornika o szerokości 2m,
o ścieżki - dojścia z kostki betonowej do istniejącej wiaty o szerokości 1,2m,
o przebudowę istniejących przepustów - nowe przepusty o długości 5,0m wykonane z rury HDPE o średnicy 40cm,
o nawierzchnie żwirowe pod ławkami,
o ławki w ilości 8 sztuk,
o kosze na śmieci w ilości 4 sztuk,
o zabezpieczenie brzegu stawu oraz cieków wodnych w postaci faszyny z maty kokosowej,
o ogrodzenie stawu płotkiem modułowym o wys. ok. 50 cm wraz z furtką systemową;
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega w przedmiotowym postępowaniu możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy PZP:
a. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
b. w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji;
c. w przypadku, o którym mowa w pkt a wartość i zakres zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz ceny najkorzystniejszej oferty i kwoty środków posiadanych przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Podstawę wyceny podobnych robót stanowić będą czynniki cenotwórcze, czyli ceny jednostkowe oraz ich elementy składowe (ceny czynników produkcji oraz narzuty) zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie występowały w kosztorysie ofertowym, będą przyjęte wg udokumentowanych cen, nie wyższych jednak niż ceny średnie ,,SEKOCENBUDU" lub ,,ORGBUDU" opublikowane w kwartale poprzedzającym realizowane roboty.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium cenowego, każda oferta otrzymać może maksymalnie 60 punktów.
W ramach kryterium - okres gwarancji, każda oferta otrzymać może maksymalnie 40 punktów.

Liczba punktów za kryterium cenowe liczona będzie według następującego wzoru:
cena najtańszej oferty
Liczba pkt oferty badanej = ------------------------------------ x 60
cena badanej oferty
W ramach kryterium - okres gwarancji, punkty będą przyznawane następująco:
1) od 36 miesięcy do mniej niż 48 miesięcy - 0 pkt.
2) od 48 miesięcy do mniej niż 60 miesięcy - 20 pkt.
3) 60 (i więcej) miesięcy - 40 pkt.

S= C+G
Suma uzyskanych punktów = liczba punktów w kategorii cena + liczba punktów w kategorii gwarancja
Niniejsze kryterium oceny ofert odnosi się do okresu gwarancji na roboty budowlane.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy - Wykonawca nie może narzucić krótszego okresu. W sytuacji gdy Wykonawca w swojej ofercie nie wpisze liczby miesięcy okresu gwarancji, uznane to będzie, że zadeklarował minimalny okres 36 miesięcy (0 pkt.). W ramach niniejszego zamówienia przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy zadeklarowanemu okresowi gwarancji.

Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów stanowiącą sumę punktów wyliczoną za oba kryteria oceny ofert. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie każda oferta może uzyskać 100 punktów. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza tj. taka która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w części V SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
a). wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. zagospodarowanie terenu o wartości brutto min. 350.000 zł zawierającego m.in. budowę utwardzonych ścieżek, duktów, deptaków itp.
b). wykazanie, że dysponuje:
- osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w kwocie nie mniejszej niż określona w części IV w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), rzeczowo-finansowego harmonogramu robót, dokumentów kierownika budowy niezbędnych do zawiadomienia właściwego organu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ
2. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 9 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.
W zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie, poleganiu na zasobach innych podmiotów i wykonawcach zagranicznych szczegółowe dokumenty określa SWZ nr IR.271.4.2022 - część VI, VII i VIII.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych - wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: zagospodarowanie terenu o wartości brutto min. 350.000 zł zawierającego m.in. budowę utwardzonych ścieżek, duktów, deptaków itp. oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w części IV.4 SWZ - załącznik nr 7 do SWZ.
Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości minimalnej określonej przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w części IV.3 SWZ.
W zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie, poleganiu na zasobach innych podmiotów i wykonawcach zagranicznych szczegółowe dokumenty określa SWZ nr IR.271.4.2022 - część VI, VII i VIII.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca dołącza:
1) oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy-zał. nr 3 i 5),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BS w Pruszczu Gdańskim O/Kolbudy 19 8335 0003 0114 8887 2000 0013
z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu znak sprawy: IR.271.4.2022 Ostróżki".
Uwaga!
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert (tj. do dnia 10.02.2022 roku do godziny 10:00).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
b. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kolbudy ul. Staromłyńska 1; 83-050 Kolbudy.
g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); .
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
4. Na podstawie art. 455 Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania w zakresie wykonania podobnych robót budowlanych w stosunku do zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu prac dodatkowych, uzupełniających związanych z przedłużeniem budowy drogi, zakresu prac, rozwiązań konstrukcyjnych czy zmiany technologii. Przy czy wartość i zakres takiej ewentualnej zmiany uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego oraz ceny najkorzystniejszej oferty i kwoty środków posiadanych przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Podstawę wyceny podobnych robót stanowić będą czynniki cenotwórcze, czyli ceny jednostkowe oraz ich elementy składowe (ceny czynników produkcji oraz narzuty) zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie występowały w kosztorysie ofertowym, będą przyjęte wg udokumentowanych cen, nie wyższych jednak niż ceny średnie ,,SEKOCENBUDU" lub ,,ORGBUDU" opublikowane w kwartale poprzedzającym realizowane roboty.
5. W szczególności Zamawiający w oparciu o art. 455 Ustawy PZP dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli jest ona korzystna lub celowa dla Zamawiającego i wynika z okoliczności, których nie mógł on przewidzieć działając z należytą starannością oraz w zakresie realizacji czynności dodatkowych w zakresie podobnych robót budowlanych wynikających z konieczności realizacji czynności pomocniczych lub innych warunkujących realizację czynności głównych i celu zamówienia podstawowego.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium cenowego, każda oferta otrzymać może maksymalnie 60 punktów.
W ramach kryterium - okres gwarancji, każda oferta otrzymać może maksymalnie 40 punktów.

Liczba punktów za kryterium cenowe liczona będzie według następującego wzoru:
cena najtańszej oferty
Liczba pkt oferty badanej = ------------------------------------ x 60
cena badanej oferty
W ramach kryterium - okres gwarancji, punkty będą przyznawane następująco:
1) od 36 miesięcy do mniej niż 48 miesięcy - 0 pkt.
2) od 48 miesięcy do mniej niż 60 miesięcy - 20 pkt.
3) 60 (i więcej) miesięcy - 40 pkt.

S= C+G
Suma uzyskanych punktów = liczba punktów w kategorii cena + liczba punktów w kategorii gwarancja
Niniejsze kryterium oceny ofert odnosi się do okresu gwarancji na roboty budowlane.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy - Wykonawca nie może narzucić krótszego okresu. W sytuacji gdy Wykonawca w swojej ofercie nie wpisze liczby miesięcy okresu gwarancji, uznane to będzie, że zadeklarował minimalny okres 36 miesięcy (0 pkt.). W ramach niniejszego zamówienia przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy zadeklarowanemu okresowi gwarancji.

Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów stanowiącą sumę punktów wyliczoną za oba kryteria oceny ofert. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie każda oferta może uzyskać 100 punktów. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza tj. taka która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-11

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.