Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH
ul. Warszawska 35 B
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
biuro@tbs2.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/565657
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach - ROM Nr 4, 6 i 10.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 4
- obsługa konserwacyjna w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice;
- wykonywanie napraw bieżących w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice gdy koszt użytych materiałów do realizacji obsługi konserwacyjnej przekracza 500,00 zł netto;
- wykonywanie napraw bieżących w gminnych mieszkaniach w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, gminnych lokalach usługowych w budynkach gminnych oraz gminnych lokalach usługowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców - ROM-4.
Powierzchnia użytkowa / mieszkalna / budynków gminnych, podlegających całodobowej obsłudze konserwacyjnej wynosi 21 862,87 m2

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 6.
2. Zakres zamówienia:
- obsługa konserwacyjna w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice;
- wykonywanie napraw bieżących w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice
i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice gdy koszt użytych materiałów do realizacji
obsługi konserwacyjnej przekracza 500,00 zł netto;
- wykonywanie napraw bieżących w gminnych mieszkaniach w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych, gminnych lokalach usługowych w budynkach gminnych oraz gminnych lokalach
usługowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców ROM-6.
Powierzchnia użytkowa / mieszkalna / budynków gminnych, podlegających całodobowej obsłudze konserwacyjnej wynosi 17 180,84 m2

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 10.
Zakres zamówienia:
- obsługa konserwacyjna w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice i
będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice;
- wykonywanie napraw bieżących w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice
i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice gdy koszt użytych materiałów do realizacji
obsługi konserwacyjnej przekracza 500,00 zł netto;
- wykonywanie napraw bieżących w gminnych mieszkaniach w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych, gminnych lokalach usługowych w budynkach gminnych oraz gminnych lokalach
usługowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców - ROM-10.
Powierzchnia użytkowa / mieszkalna / budynków gminnych, podlegających całodobowej obsłudze konserwacyjnej wynosi 9 702,98 m2

CPV: 50000000-5, 45000000-7, 50700000-2, 50800000-3, 71356000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00033126, 008/2022/TR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.
d.włączona obsługa JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f.Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową.
4.Oferty, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosków, przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu platformazakupowa.pl
5.Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 u.1i2 rozp. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (og. rozp. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBMIITBS Sp. zo.o., 44-100 Gliwice, Ul. Warszawska 35b,
tel. 32 231 03 95, e mail; biuro@tbs2.pl,2) w sprawach związ. z danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w ZBMIITBS Sp. z o.o. którym jest Anna Pawłowska, tel. 322310395, e-mail rodo@tbs2.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niniejszego postępowania, na podstawie art. 6 u.1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 u. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) Posiada Pan/Pani:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 u. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 u. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 u. 1 lit. c RODO.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informac. wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w zw. z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastos. co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 u. 5 RODO.3. Zamawiający, informuje że Wykonawcy do oferty składają ośw. w zakresie wypełnienia obowiązków informac. przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/565657
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-03 09:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.