Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

"Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych "

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

"Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych "

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178545222, Faks: +48 178541707
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 178545222,
Termin składania ofert: 2022-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z podziałem na dwa Zadania

Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/1/22/UE
II.1.2)Główny kod CPV
44163120 Rury grzewcze odległościowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, z podziałem na dwa Zadania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 21 827 111.84 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Likwidacja grupowego węzła cieplnego G-4 poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów Ul. Popiełuszki, Ul. Rejtana w Rzeszowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163120 Rury grzewcze odległościowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, dla zadania 1:

Likwidacja grupowego węzła cieplnego G-4 poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów Ul. Popiełuszki, Ul. Rejtana w Rzeszowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tego Zadania zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

2.1. Materiały preizolowane muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) oraz Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

2.2. Wszystkie elementy materiałów preizolowanych składające się na przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Materiały fabrycznie nowe, to materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.

2.3. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji będą spełniać wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

2.4. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia będą kompletne i będą gwarantować właściwe wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej wskazanych w pkt. 1.

2.5. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ. Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.

2.6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 931.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.05.00-00-0001/19

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uzupełnienie materiałów preizolowanych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163120 Rury grzewcze odległościowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, dla zadania 2:

Uzupełnienie materiałów preizolowanych dla Zadań:

- "Budowa przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Paderewskiego 47 (budynek nr 6)",

- ,,Budowa przyłacza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego G1 przy ul Granicznej"

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tego Zadania zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

2.1. Materiały preizolowane muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) oraz Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

2.2. Wszystkie elementy materiałów preizolowanych składające się na przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Materiały fabrycznie nowe, to materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.

2.3. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji będą spełniać wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

2.4. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia będą kompletne i będą gwarantować właściwe wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej wskazanych w pkt. 1.

2.5. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ. Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.

2.6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 404.64 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44163120

Dokument nr: 042064-2022, KZP-1/252/TTZ/1/22/UE

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Członkowie Komisji Przetargowej nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 5/2008 Prezesa MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Szczegółowa procedura otwarcia ofert została opisana w Rozdziale XIV SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-051
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Tel.: +48 178545222
Faks: +48 178541707

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.