Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
15z dziś
5453z ostatnich 7 dni
21876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Realizacja robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Realizacja robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIRZEC
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
41 27 67 170, faks 41 27 67 190
sekretariat@mirzec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 41 27 67 170, faks 4
Termin składania ofert: 2022-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1). Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" w oparciu o dokumentacje projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w załączniku nr 9.
2). Roboty budowlane, mają na celu realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" obejmującego m.in.:
a) budowę zbiornika wodnego rekreacyjnego z urządzeniami wodnymi, stawu kąpielowego z infrastruktura, obiektu tarasu widokowego, kładki pieszej, wiaty grillowej, budynku kawiarniano-edukacyjnego z zapleczem hig.-sanit., magazynem wraz z instalacjami, zjazdu publicznego z infrast. drogową i parkingowa, chodników i ścieżek rowerowych, oraz budowie instalacji oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu, przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, obiektów małej arch. oaz zieleni,
b) rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo magazynowego położonego
na działce nr ew. 2621 obręb 0008 Mirzec II w Mircu oraz budowa toalety publicznej,
a) budowa ścieżki zdrowia przy budynku ośrodka zdrowia w Mircu,
b) budowa wiat handlowych, dwóch skwerów z globusami, witacza, miejsce obsługi rowerzystów, oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni chodnikowych w Mircu,
c) rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,
d) instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu przedszkola w Mircu,
e) remont (przebudowa) drogi do dworku modrzewiowego w Mircu,
f) remont elewacji budynku osp w Mircu wraz z dociepleniem budynku,
g) renowacja terenu wokół pomnika ofiar II WŚ,
h) rozbudowa budynku przedszkola o salę wielofunkcyjną,
i) budowa chodnika wzdłuż drogi 744.
3). Zamówienie obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli jest wymagane) wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów pośrednich, wynikających z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania elementów robót wynikających z uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego zadani skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania, w tym pozyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektów i zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego.
5) Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określa dokumentacja techniczna dla zadania ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" oraz przedmiar opracowane przez następujące Jednostki Projektowe:
? Architekt Piotr Tabor, 39-300 Mielec, Ul. Łowiecka 24,
? DRESLER STUDIO, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, sp. z o. o. sp. k. 31-463 Kraków, Ul. Stokrotek 6,
? JR- Justyna Rybak , Wielka Wieś 8a , 27-215 Wąchock
? uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

6) Wykonanie zamówienia obejmuje również:
a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
a) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowania,
b) wykonanie niezbędnych rusztowań,
c) odtworzenie dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót
d) pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
f) opracowanie świadectw energetycznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionymi w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiającego,
h) dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu w tym m. in. instrukcje użytkowania sprzętu i urządzeń obiektów oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich użytkowania potwierdzone stosownym protokołem,
i) dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w sprzęt p. poż (gaśnice, koce, itp.),
j) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
k) postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz.U. z 2021r. poz.779, z późn.zm.) Wykonawca ponosi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,

CPV: 45000000-7, 32323500-8, 43124100-9, 44191000-5, 45110000-1, 45111200-0, 45111240-2, 45111291-4, 45111300-1, 45112710-5

Dokument nr: 2022/BZP 00034488, IN.271.2.2022.MP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-10 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ugmirzec.sisco.info/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego http://ugmirzec.sisco.info/ oraz za pośrednictwem portalu https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki EPUAP:/UGMIRZEC/skrytka.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji",
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
? w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale: Opis sposobu przygotowania oferty), zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniportal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania z miniPortalu),
? Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mirzec.pl
? dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane powyżej adres e-mail,
? sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mirzec jest Pan Andrzej Kutwin, kontakt: tel. 41 2767-189, e-mail: sekretariat@mirzec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 uPZPZ Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.2.2022.MP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1). Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" w oparciu o dokumentacje projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w załączniku nr 9.
2). Roboty budowlane, mają na celu realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" obejmującego m.in.:
a) budowę zbiornika wodnego rekreacyjnego z urządzeniami wodnymi, stawu kąpielowego z infrastruktura, obiektu tarasu widokowego, kładki pieszej, wiaty grillowej, budynku kawiarniano-edukacyjnego z zapleczem hig.-sanit., magazynem wraz z instalacjami, zjazdu publicznego z infrast. drogową i parkingowa, chodników i ścieżek rowerowych, oraz budowie instalacji oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu, przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, obiektów małej arch. oaz zieleni,
b) rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo magazynowego położonego
na działce nr ew. 2621 obręb 0008 Mirzec II w Mircu oraz budowa toalety publicznej,
a) budowa ścieżki zdrowia przy budynku ośrodka zdrowia w Mircu,
b) budowa wiat handlowych, dwóch skwerów z globusami, witacza, miejsce obsługi rowerzystów, oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni chodnikowych w Mircu,
c) rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,
d) instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu przedszkola w Mircu,
e) remont (przebudowa) drogi do dworku modrzewiowego w Mircu,
f) remont elewacji budynku osp w Mircu wraz z dociepleniem budynku,
g) renowacja terenu wokół pomnika ofiar II WŚ,
h) rozbudowa budynku przedszkola o salę wielofunkcyjną,
i) budowa chodnika wzdłuż drogi 744.
3). Zamówienie obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli jest wymagane) wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów pośrednich, wynikających z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania elementów robót wynikających z uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego zadani skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania, w tym pozyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektów i zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego.
5) Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określa dokumentacja techniczna dla zadania ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" oraz przedmiar opracowane przez następujące Jednostki Projektowe:
? Architekt Piotr Tabor, 39-300 Mielec, ul. Łowiecka 24,
? DRESLER STUDIO, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, sp. z o. o. sp. k. 31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6,
? JR- Justyna Rybak , Wielka Wieś 8a , 27-215 Wąchock
? uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

6) Wykonanie zamówienia obejmuje również:
a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
a) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowania,
b) wykonanie niezbędnych rusztowań,
c) odtworzenie dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót
d) pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
f) opracowanie świadectw energetycznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionymi w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiającego,
h) dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu w tym m. in. instrukcje użytkowania sprzętu i urządzeń obiektów oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich użytkowania potwierdzone stosownym protokołem,
i) dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w sprzęt p. poż (gaśnice, koce, itp.),
j) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
k) postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz.U. z 2021r. poz.779, z późn.zm.) Wykonawca ponosi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

43124100-9 - Drenaże

44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45215110-1 - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45243510-0 - Budowa nasypów

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45244100-0 - Instalacje morskie

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262522-6 - Roboty murarskie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

77300000-3 - Usługi ogrodnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
o co najmniej jedną robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegająca na budowie, przebudowie stawu kąpielowego/ zbiornika rekreacyjnego o powierzchni lustra wody min 3000 m2,
o co najmniej dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie budynku u użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum: 250 m2 każda,
o co najmniej jedną robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. w zakresie zagospodarowania (obejmującą m.in.: budowę chodników, dróg dojazdowych, oświetlenia, elementów małej architektury, zielni, urządzeń zabawowych itp.:),
b) w zakresie posiadania potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym:
? kierownika budowy - min. 1 osoba; posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji jednej roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie budynku, o wartości min. 10 000 000 zł brutto,
? kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - min. 1 osoba;
? kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- min 1 osoba.
? kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

Osoby wskazana w ppkt. b). powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333, z póżn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - (Dz. U. z 2019r. poz. 1117).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000,00 zł. (pięć milionów złotych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 pkt 1) ust. pierwszy SWZ, Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (załącznik nr 4 do SWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
b) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 pkt 1) ust. drugi SWZ, Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ),
c) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 pkt 2) SWZ, Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie te składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Do oferty Wykonawca dołącza również: informacje o podwykonawcach (załącznik nr 3 do SWZ), dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 uPZPZ Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy, określone zostały
w załączniku nr 8 do SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy, dotyczących
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu wykonania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.