Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2022-01-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sędziszów Małopolski
Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
powiat: ropczycko-sędziszowski
um@sedziszow-mlp.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/566666
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sędziszów Małopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej
na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w 2022 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego łamanego o łącznej ilości 3 600 ton z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w 2022 r.

2. Kruszywo, o którym mowa w ust. 1, ma spełniać normę PN-EN 13242 + A1 2010 w ilości 3 600 ton i powinno być uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skał pochodzenia organicznego). Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

3. Poprzez sformułowanie ,,dostawa kruszywa" należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku (składowania) na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
DOSTAWA obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku. Z czynności tej będzie sporządzony stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu.

4. Rodzaj i ilość kruszywa w ramach przedmiotu zamówienia:
1) Kruszywo drogowe, frakcja 0 - 31,5 gat. I w ilości 1 600 ton
2) Kruszywo drogowe, frakcja 4 - 31,5 gat. I w ilości 2 000 ton
Łączna ilość kruszywa w ramach przedmiotu zamówienia - 3 600 ton.

5. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-EN 933-1 2012 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie stosownej normy. Po zawarciu umowy wybrany Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiednich certyfikatów lub świadectw potwierdzających spełnienie odpowiednich, zgodnych z niniejszą specyfikacją norm dla dostarczanego kruszywa a także dokumenty potwierdzające, że producent kruszywa prowadzi zakładową kontrolę produkcji (ZKP).

6. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
DOSTAWA kruszywa ma być wykonywana w godz.ch pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim po uprzednim zgłoszeniu (poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszywa.
DOSTAWA winna być zrealizowana w terminie dostawy wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w ilości zgodnej z ilością wskazaną w zgłoszeniu.
Do każdej dostarczonej partii musi być dostarczony dokument potwierdzający rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w wagę elektroniczną.
W przypadku dostawy w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie do 2 dni, licząc od dnia odmowy przyjęcia dostawy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona:
1) niezgodność dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem asortymentu lub jakości, Zamawiający odmówi odbioru materiału,
2) niezgodność ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania materiału Zamawiający może:
a) odmówić odbioru dostarczonego materiału,
b) odebrać faktyczną ilość dostarczonego materiału, która będzie wynikać z protokołu z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury/tonażu.

7. Docelowe miejsce dostawy kruszywa to plac przy ulicy Kolbuszowskiej w Sędziszowie Małopolskim (dawniej ciepłownia) - lokalizacja w załączniku nr 5 do SWZ.

CPV: 14212200-2, 14212300-3, 60100000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00036420, PPiZP.271.6.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl
2. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy w wiadomości prywatnej.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 1) .zip 2) .7Z
9. Ofertę, a także oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sędziszów Małopolski, Ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego u administratora,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/566666
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-04 11:15
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PPiZP.271.6.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego łamanego o łącznej ilości 3 600 ton z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w 2022 r.

2. Kruszywo, o którym mowa w ust. 1, ma spełniać normę PN-EN 13242 + A1 2010 w ilości 3 600 ton i powinno być uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skał pochodzenia organicznego). Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

3. Poprzez sformułowanie ,,dostawa kruszywa" należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku (składowania) na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku. Z czynności tej będzie sporządzony stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu.

4. Rodzaj i ilość kruszywa w ramach przedmiotu zamówienia:
1) Kruszywo drogowe, frakcja 0 - 31,5 gat. I w ilości 1 600 ton
2) Kruszywo drogowe, frakcja 4 - 31,5 gat. I w ilości 2 000 ton
Łączna ilość kruszywa w ramach przedmiotu zamówienia - 3 600 ton.

5. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-EN 933-1 2012 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie stosownej normy. Po zawarciu umowy wybrany Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiednich certyfikatów lub świadectw potwierdzających spełnienie odpowiednich, zgodnych z niniejszą specyfikacją norm dla dostarczanego kruszywa a także dokumenty potwierdzające, że producent kruszywa prowadzi zakładową kontrolę produkcji (ZKP).

6. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
Dostawa kruszywa ma być wykonywana w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim po uprzednim zgłoszeniu (poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszywa.
Dostawa winna być zrealizowana w terminie dostawy wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w ilości zgodnej z ilością wskazaną w zgłoszeniu.
Do każdej dostarczonej partii musi być dostarczony dokument potwierdzający rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w wagę elektroniczną.
W przypadku dostawy w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie do 2 dni, licząc od dnia odmowy przyjęcia dostawy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona:
1) niezgodność dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem asortymentu lub jakości, Zamawiający odmówi odbioru materiału,
2) niezgodność ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania materiału Zamawiający może:
a) odmówić odbioru dostarczonego materiału,
b) odebrać faktyczną ilość dostarczonego materiału, która będzie wynikać z protokołu z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury/tonażu.

7. Docelowe miejsce dostawy kruszywa to plac przy ulicy Kolbuszowskiej w Sędziszowie Małopolskim (dawniej ciepłownia) - lokalizacja w załączniku nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielony został na zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres zamówienia podstawowego opisany został w pkt. 4 niniejszego Rozdziału jak również za pomocą Formularza cenowego - Zał. 3 do SWZ. Podane w nim ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w Ofercie.
2) W sytuacji, gdy zakres dostawy w ramach zamówienia podstawowego okaże się niewystarczający, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, co oznacza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do 50 % ilości każdego rodzaju kruszywa objętego zamówieniem podstawowym, tj.:
a) Kruszywo drogowe frakcji 0 - 31,5 gat. I w ilości 800,00 ton
b) Kruszywo drogowe frakcji 4 - 31,5 gat. I w ilości 1 000,00 ton
3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
4) W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia aż do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikającego z prawa opcji.
5) Zamawiający zastrzega, że zamówienie wnikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SWZ, Ofertą Wykonawcy i Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
6) Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji w czasie trwania umowy, co nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7) W celu uruchomienia opcji Zamawiający przekazuje Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, zaakceptowane przez Skarbnika Gminy oraz Kierownika Zamawiającego, w którym wyrazi wolę skorzystania z prawa opcji oraz określi zakres dostawy, nie później niż 15 dni przed planowanym terminem dostawy.
8) Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędny do realizacji zamówienia potencjał techniczny, jeżeli wykaże dysponowanie sprzętem tj. samochody samowyładowcze o ładowności do 28 ton w ilości co najmniej 3 sztuk.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, złożonym wraz z ofertą na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jeżeli
wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych (w przypadku, o którym mowa w
Rozdziale IV ust. 8 pkt 6) SWZ) tj. dokumentów na potwierdzenie równoważności
zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do
wykazania równoważności)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA - wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) - wzór stanowi Załącznik 2.2 do SWZ - dotyczy w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wzór stanowi Załącznik 2.3 do SWZ - dotyczy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum firm lub spółka cywilna)
5) Pełnomocnictwo - składane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza
a) w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - dokument pełnomocnictwa obejmuje swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.
6) Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SWZ
7) dla oferty równoważnej
a) oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji
b) wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych,
c) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust.10
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Załącznik nr 2.3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
5. W formularzu OFERTA należy zaznaczyć, że oferta jest składana wspólnie oraz wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy ich dokonanie podyktowane jest:
1) zmianą stanu prawnego, która ma wpływ na sposób realizacji umowy,
2) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości umowy,
3) oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi,
4) sytuacją, w której zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność zmiany umowy,
5) zmianą: nazwy, adresu, statusu Wykonawcy (zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej),
6) zmianą podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
7) zmianą terminu realizacji dostawy z uwagi na:
a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
8) zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć
i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,
9) zastosowaniem ulepszeń w stosunku do przedmiotu umowy, w sytuacji gdy ulepszenia przyniosą wymierne korzyści Zamawiającemu a nie zmieniają wartości umowy;
10) zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie/ceny jednostkowe ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto/cen jednostkowych netto.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie pisemnego wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz uzasadnienie zmian. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu do umowy przez obie strony.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zmian wynikających z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.