Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie i konserwacja zieleni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utrzymanie i konserwacja zieleni

Data zamieszczenia: 2022-01-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
12 263 41 00, faks 12 278 68 60
magistrat@wieliczka.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e7fb864-89e5-4f4b-bfd9-8624a2c2720b
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12 263 41 00, faks 1
Termin składania ofert: 2022-02-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie miasta Wieliczka
- Teren zieleni nr 3 w 2022 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie miasta Wieliczka - Teren nr 3, który obejmuje: Teren zieleni wokół budynku Ul. Chopina 2 dz.nr 1311/3, 1311/4, 1311/5 obr.1; Teren zieleni wokół budynku Ul. Limanowskiego 15 część dz.nr 1246/17 obr.1; Teren zieleni wokół budynków Ul. Limanowskiego 32, 34 oraz wokół parkingu przy Ul. Limanowskiego dz.nr 1299/46, 1300, 1299/41, 1299/42 obr.1; Teren Osiedla Boża Wola wraz z placem zabaw dz.nr 1299/48 obr.1; Zieleniec przy Ul. Limanowskiego dz.nr 1834/2 obr.1; Osiedle Adama Asnyka dz.nr 644/21 obr.1; Teren od Ul. Mierżączka wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola dz.nr 541/27 obr.1; Zieleniec przy Ul. Janińskiej dz.nr 1775/4, 1775/5 obr.1; Zieleniec przy Ul. Świętej Barbary dz.nr 389/284 obr.3; Teren wokół budynku Ul. Krakowska 35 dz.nr 456/4 obr.2; Teren zieleni na ogródkach działkowych przy Ul. Kościuszki w Wieliczce część dz.nr 422/2, 421/2 obr.3; Teren zieleni na Osiedlu Szymanowskiego (na wprost wyjazdu z parkingu Solnego Miasta) dz.nr 245/171 obr. 1.
1.1. Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 48 397 m2, utrzymanie oczka wodnego 6 m2, pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 28 897 m2, pielęgnacja nasadzeń (krzewy) 7 452 m2, pielęgnacja żywopłotów 841 m2, grabienie i wywóz liści 48 397 m2, utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 10 871 m2, odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 11 671 m2, odśnieżanie ławek 16 szt.
1.2. Wymogi dodatkowe: pilne prace interwencyjne winny być wykonywane niezwłocznie także w godz.ch popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na terenie przez niego utrzymywanym a wynikające z niedopełnienia obowiązków, wykonawca zabezpiecza teren robót i zapewnia na własny koszt warunki bezpieczeństwa, Wykonawca w przypadku interwencji miejskich służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej) każdorazowo ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zadania.
1.3. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
77313000-7 Usługi utrzymania parków
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonawca w trakcie wykonywania usług ponosi odpowiedzialność (z tytułu prowadzonych robót) za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac.
2.2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 10 000,00 zł.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740, 2320 ze zm), ustawie z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269 ze zm.)
4. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.
5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz ust. 3 uPzp to:
a. Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
b. normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c. europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d. wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12 z późn. zm.),
e. normy międzynarodowe,
f. specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,
g. inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,
5.1. Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.
5.2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 uPzp, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a. Polskie Normy,
b. krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 i 730),
c. polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
d. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
5.3. Przepis art. 101 ust. 5 i 6 uPzp stosuje się.
6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
6.1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 20 SWZ.
6.2. Zamawiający informuje, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym możliwe jest złożenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. W celu umówienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane żadne odpowiedzi na pytania oraz nie będą sporządzane protokoły z tych wizji. Wszelkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

CPV: 77313000-7, 77211500-7, 77314100-5, 90610000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00036450, WZP.271.5.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,ePUAPu, oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal, jak również za pomocą poczty elektronicznej.
4. adresy:
- poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu
- ePUAPu: EPUAP:/y885h0evy6/skrytkaESP
- miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. - adres
Zamawiającego na platformie EPUAP:/y885h0evy6/skrytkaESP- Nazwa odbiorcy (Zamawiającego) w EPUAP: URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE- adres poczty elektronicznej:
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania zarejestrowanego na miniportalu oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adresu e-mail na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit 4 tys. znaków), pozostałe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w punkcie 6 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Powstania Warszawskiego 1;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jace Krzyżaniak - Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) cześć dalsza klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 31 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1320452,10 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 181387,09 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie miasta Wieliczka - Teren nr 3, który obejmuje: Teren zieleni wokół budynku ul. Chopina 2 dz.nr 1311/3, 1311/4, 1311/5 obr.1; Teren zieleni wokół budynku ul. Limanowskiego 15 część dz.nr 1246/17 obr.1; Teren zieleni wokół budynków ul. Limanowskiego 32, 34 oraz wokół parkingu przy ul. Limanowskiego dz.nr 1299/46, 1300, 1299/41, 1299/42 obr.1; Teren Osiedla Boża Wola wraz z placem zabaw dz.nr 1299/48 obr.1; Zieleniec przy ul. Limanowskiego dz.nr 1834/2 obr.1; Osiedle Adama Asnyka dz.nr 644/21 obr.1; Teren od ul. Mierżączka wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola dz.nr 541/27 obr.1; Zieleniec przy ul. Janińskiej dz.nr 1775/4, 1775/5 obr.1; Zieleniec przy ul. Świętej Barbary dz.nr 389/284 obr.3; Teren wokół budynku ul. Krakowska 35 dz.nr 456/4 obr.2; Teren zieleni na ogródkach działkowych przy ul. Kościuszki w Wieliczce część dz.nr 422/2, 421/2 obr.3; Teren zieleni na Osiedlu Szymanowskiego (na wprost wyjazdu z parkingu Solnego Miasta) dz.nr 245/171 obr. 1.
1.1. Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 48 397 m2, utrzymanie oczka wodnego 6 m2, pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 28 897 m2, pielęgnacja nasadzeń (krzewy) 7 452 m2, pielęgnacja żywopłotów 841 m2, grabienie i wywóz liści 48 397 m2, utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 10 871 m2, odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 11 671 m2, odśnieżanie ławek 16 szt.
1.2. Wymogi dodatkowe: pilne prace interwencyjne winny być wykonywane niezwłocznie także w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na terenie przez niego utrzymywanym a wynikające z niedopełnienia obowiązków, wykonawca zabezpiecza teren robót i zapewnia na własny koszt warunki bezpieczeństwa, Wykonawca w przypadku interwencji miejskich służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej) każdorazowo ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zadania.
1.3. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
77313000-7 Usługi utrzymania parków
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonawca w trakcie wykonywania usług ponosi odpowiedzialność (z tytułu prowadzonych robót) za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac.
2.2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 10 000,00 zł.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1740, 2320 ze zm), ustawie z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269 ze zm.)
4. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.
5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz ust. 3 uPzp to:
a. Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
b. normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c. europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d. wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12 z późn. zm.),
e. normy międzynarodowe,
f. specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,
g. inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,
5.1. Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.
5.2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 uPzp, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a. Polskie Normy,
b. krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 i 730),
c. polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
d. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
5.3. Przepis art. 101 ust. 5 i 6 uPzp stosuje się.
6. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
6.1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 20 SWZ.
6.2. Zamawiający informuje, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym możliwe jest złożenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. W celu umówienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane żadne odpowiedzi na pytania oraz nie będą sporządzane protokoły z tych wizji. Wszelkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby sprawującej nadzór
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu lub/i konserwacji lub /i pielęgnacji zieleni przez okres minimum 6 miesięcy o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych posiadanie doświadczenia dotyczy usługi wykonanej w ramach świadczeń powtarzających się lub ciągłych.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych usług dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, (dot. doświadczenia osoby sprawującej nadzór nad wykonywaniem zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów potwierdzających doświadczenie uzyskane przez osobę która będzie sprawować nadzór nad usługami będącymi przedmiotem zamówienia. Poprzez dowody należy rozumieć referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego osoba ta wykonywała usługi wykazane w pkt 2, Tab. nr 1 formularza oferty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Wypełniony formularz cenowy sporządzony według Załącznika nr 1a do SWZ. Niezłożenie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1a do SWZ skutkować będzie odzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. W/w Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
2.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2.2) SWZ.
4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - (np. odpis z KRS, CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 30 SWZ.
5. Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.1.5.2) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
6. Przedmiotowe środki dowodowe
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp składa a każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia,
7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w pkt 8.2.5) SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy - w zakresie sposobu realizacji - na etapie realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych.
4) zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
5) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych, nie leżących po stronie Wykonawcy z przyczyn powodujących opóźnienie w wykonaniu umowy.
6) zmian poprawiających sprawność wykonywania usług (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia; w przypadku zaniechania wykonania usług wynagrodzenie ulegnie pomniejszeniu.
7) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
8) zmiany osób wskazanych w umowie, przy czym w przypadku zmiany osoby sprawującej nadzór wskazanej w ofercie, osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie odpowiadające punktacji przyznanej w kryterium oceny ofert za doświadczenie osoby zastępowanej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby sprawującej nadzór
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-05

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.