Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów sieciowych

Przedmiot:

Dostawa materiałów sieciowych

Data zamieszczenia: 2022-01-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o
Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 87 53 116, 178753118
przetargi-baza@mpecrzeszow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90097
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 87 53 116, 178753
Termin składania ofert: 2022-02-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów sieciowych" z podziałem na dwie Części
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.05.00-00-0001/19 - Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Część 1
Część nr 1. DOSTAWA materiałów sieciowych
Budżet

52711,33 PLN
Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA materiałów sieciowych" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/3/22/UE.
Jest to zamówienie na dostawę o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień:
CPV 31219000-4 Skrzynki zabezpieczające
CPV 18930000-7 Worki i torby
CPV 35121500-3 Uszczelnienia
CPV 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe i podobne elementy
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 (Formularz ,,Oferta" - Część 1) oraz Załącznik nr 2 (Formularz ,,Oferta" - Część 2) do SWZ.
Część 1. DOSTAWA materiałów sieciowych
Tabela A Załącznika nr 1 do SWZ - realizowana w ramach działalności bieżącej,
Tabela B Załącznika nr 1 do SWZ - realizowana w ramach działalności POIiŚ A.
Część 2. DOSTAWA materiałów sieciowych przewidziana do realizacji w ramach działalności POIiŚ B.
2. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.
3. Ponadto materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w:
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021, poz. 1213 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1344 wraz z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Materiały muszą posiadać:
- oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie,
- deklaracje zgodności materiałów lub deklaracje właściwości użytkowych zgodnych
z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
4. Termin gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, licząc od daty jego protokolarnego odbioru.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 2
Część nr 2. DOSTAWA materiałów sieciowych
Budżet

5876,37 PLN
Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA materiałów sieciowych" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/3/22/UE.
Jest to zamówienie na dostawę o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień:
CPV 31219000-4 Skrzynki zabezpieczające
CPV 18930000-7 Worki i torby
CPV 35121500-3 Uszczelnienia
CPV 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe i podobne elementy
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 (Formularz ,,Oferta" - Część 1) oraz Załącznik nr 2 (Formularz ,,Oferta" - Część 2) do SWZ.
Część 1. DOSTAWA materiałów sieciowych
Tabela A Załącznika nr 1 do SWZ - realizowana w ramach działalności bieżącej,
Tabela B Załącznika nr 1 do SWZ - realizowana w ramach działalności POIiŚ A.
Część 2. DOSTAWA materiałów sieciowych przewidziana do realizacji w ramach działalności POIiŚ B.
2. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.
3. Ponadto materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w:
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021, poz. 1213 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1344 wraz z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Materiały muszą posiadać:
- oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie,
- deklaracje zgodności materiałów lub deklaracje właściwości użytkowych zgodnych
z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
4. Termin gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, licząc od daty jego protokolarnego odbioru.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 18930000-7, 31219000-4, 35121500-3, 44160000-9

Dokument nr: 2022-111-90097, KZP-1/253/TTZ/3/22/UE

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-02-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy następować mogą za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych.
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,
c) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
d) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych czy niejasności występujących w treści umowy.
e) wystąpienie innych obiektywnych i niezależnych od Stron okoliczności mających znaczenie/wpływ na realizację umowy.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności,
o których mowa w pkt 2.
4. Strona która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-26
Data ostatniej zmiany
2022-01-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena wyrażona w PLN.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena wyrażona w PLN.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Brylewska
tel.: 17 87 53 116
e-mail: przetargi-baza@mpecrzeszow.pl
Artur Berłowski
tel.: 178753118
e-mail: przetargi-baza@mpecrzeszow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.