Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Data zamieszczenia: 2022-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
przetargi@sochaczew.pl
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/51060/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: 80 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOCHACZEWIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie", w następujących obiektach:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - w zakresie sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - w zakresie sali gimnastycznej, łącznika, części administracyjno-szatniowej,
- Urząd Miasta.

Celem prac termomodernizacyjnych jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, tym samym zmniejszenie rocznego zużycia energii, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, poprzez zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, a w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 7 wykorzystanie energii pochodzącej z OZE poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzone roboty poprawią estetykę budynków.

CPV: 45210000-2, 45111100-9, 45111300-1, 45260000-7, 45262500-6, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45316000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00037607, ZP. 272.1.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-11 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
7.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Włączona obsługa JavaScript;
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35, adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl;
o Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel. +48(46)8622235 wew.309;
o dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
o osoba fizyczna posiada:
- na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; *
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
o osobie fizycznej nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
- na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/51060/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-11 11:00
Miejsce składania ofert: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 272.1.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie", w następujących obiektach:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - w zakresie sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - w zakresie sali gimnastycznej, łącznika, części administracyjno-szatniowej,
- Urząd Miasta.

Celem prac termomodernizacyjnych jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, tym samym zmniejszenie rocznego zużycia energii, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, poprzez zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, a w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 7 wykorzystanie energii pochodzącej z OZE poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzone roboty poprawią estetykę budynków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Cena ofertowa - 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi - 40%

1.2. Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pc = (Cn : Co) x 100 x waga kryterium (60%)

gdzie: Pc - punkty dla badanej oferty w kryterium cena; Cn - cena najniższa w zbiorze ofert; Co - cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium czyli 60 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

2. Ocena punktowa kryterium gwarancja jakości i rękojmia dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi" (max 40 punktów) będzie oceniane według następującej formuły:
- długość okresu gwarancji 36 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 20 pkt.
- długość okresu gwarancji 48 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 30 pkt.
- długość okresu gwarancji 60 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 40 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia").
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000.000,00 PLN;
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
5 000.000 PLN;
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu robót budowlanych zawierających w swoim zakresie wykonanie robót rodzajowo zbliżonych do przedmiotu zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 1 500.000,00 PLN
2) dysponuje następującymi osobami:
a) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
c) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1260) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
? sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed jej złożeniem;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1) Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową lub uproszczoną. Kosztorys niniejszy ma rolę istotną i ma na celu przede wszystkim rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, oraz zbadanie przez Zamawiającego czy zastosowane do wyceny materiały spełniają wymogi co do ich jakości postawione w SWZ. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji technicznej w tym: Projekcie budowlano-wykonawczym, STWIOR oraz przedmiarze robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. Kosztorys Wykonawca składa wraz z ofertą wstępną.
2) W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych z opisanymi przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z pkt. IV.2. ppkt. 2.2. SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 80 000,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 108 Pzp , dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z niniejsza umową, SWZ oraz ogłoszeniem o przetargu).
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może żądać zmiany umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach określonych w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu :
1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót :
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia :
3.3 Zmiany osobowe :
3.4. okoliczności związane z wpływem COVID-19
4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

Szczegółowy opis zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy stanowi wzór umowy ( załącznik nr 8 do SWZ paragraf 15)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Cena ofertowa - 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi - 40%

1.2. Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pc = (Cn : Co) x 100 x waga kryterium (60%)

gdzie: Pc - punkty dla badanej oferty w kryterium cena; Cn - cena najniższa w zbiorze ofert; Co - cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium czyli 60 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

2. Ocena punktowa kryterium gwarancja jakości i rękojmia dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi" (max 40 punktów) będzie oceniane według następującej formuły:
- długość okresu gwarancji 36 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 20 pkt.
- długość okresu gwarancji 48 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 30 pkt.
- długość okresu gwarancji 60 m-cy - udzielony przez Wykonawcę - 40 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia").
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.