Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Energia odnawialna - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Energia odnawialna - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wojcieszków
ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków
powiat: łukowski
Tel.: +48 257554101, Faks: +48 256239797
zamowienia@wojcieszkow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wojcieszków
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 257554101,
Termin składania ofert: 2022-03-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Numer referencyjny: ING.271.1.2022.PG
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, które jest realizowane w ramach projektów Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - Etap 1, 2, 3.

2. Zakres robót określony dla przedmiotu zamówienia - DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznych:

1) dostawa i montaż 158 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,40 kW we wskazanych lokalizacjach;

2) dostawa i montaż 157 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,76 kW we wskazanych lokalizacjach;

3) Wykonanie instalacji z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min. 380 Wp;

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ - dokumentacji technicznej, składającej się z niżej wymienionych opracowań:

1) Załącznik nr 1.1 do SWZ - Projekt techniczny budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,42 kWp;

2) Załącznik nr 1.2 do SWZ - Projekt techniczny budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,94 kWp;

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wojcieszków

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót:

1) dostawa i montaż 158 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,40 k ;

2) dostawa i montaż 157 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,76 kW;

3) Wykonanie instalacji z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min. 380 Wp;

4) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych;

5) dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej;

6) dostawa i montaż okablowania;

7) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku;

8) dostawa i montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC;

9) dostawa i montaż inwertera;

10) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC;

11) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym będzie rozdzielnia główna;

12) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,

13) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

14) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

15) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym),

16) przygotowanie kompletu dokumentów do zgłoszenia instalacji do PGE Dystrybucja S.A.,

17) przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

18) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

19) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji i dokonanie stosownych regulacji,

20) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet użytkownika oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu,

21) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

22) inne elementy ujęte w zał. nr 1.1 i 1.2 do SWZ i wzorze umowy stanowiącym zał. do SWZ.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, składającej się z niżej wymienionych opracowań:

1) Zał. nr 1.1 do SWZ - Projekt techniczny budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,42 kWp;

2) Zał. nr 1.2 do SWZ - Projekt techniczny budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,94 kWp;

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w wszystkich częściach, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

2) Przez okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności serwisowych wymaganych przez dostawców montowanych urządzeń (serwisy, przeglądy itp.) w celu utrzymania gwarancji producenta.

3) Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: zaników napięcia, obciążenia śniegiem, braku możliwości w odbiorze ciepła, gradobicia, niskich temperatur, itp.

4) Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2021 roku, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi.

1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane minimalnej 36 miesięcznej gwarancji jakości i wykonania, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, lecz nie dłuższej niż max 60 miesięcy (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

2) Okres rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektów pn. ,,Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków" Etap 1, Etap 2, Etap 3, współfinansowanego ze środków RPO Woj. Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WL 2014-2020), Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Umowy nr RPLU.04.01.00-06-0119/19-00, RPLU.04.01.00-06-0118/19-00, RPLU.04.01.00-06-0117/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09331200, 45111200, 45111291, 45261215, 45310000, 45311200, 45311100, 45312310

Dokument nr: 046327-2022, ING.271.1.2022.PG

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2022
Czas lokalny: 13:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Piotr Goławski

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d5a5487-7d4c-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wojcieszków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2022

Kontakt:
Gmina Wojcieszków
Krajowy numer identyfikacyjny: 8252080020
ul. Kościelna 46
Wojcieszków
Kod NUTS: PL815 Puławski
21-411
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Goławski
E-mail: zamowienia@wojcieszkow.pl
Tel.: +48 257554101
Faks: +48 256239797

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.