Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2022-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: AdMoto Rafał Zawisz
Al. W. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice
powiat: Katowice
+48 604-580-907, 601 208 155
biuro@filtracjaoleju.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90409
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 604-580-907, 601
Termin składania ofert: 2022-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0054/18 - ,,Specjalistyczne Centrum B+R na potrzeby innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnej separacji i filtracji dla różnych zastosowań przemysłowych"

Część 1
Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej typu on-grid (na sieć) o łącznej minimalnej mocy16 kWp wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby zasilenia budynku zlokalizowanego przy Ul. Srokowieckiej 5, 41-106 Siemianowice Śląskie.
2) Zakres zamówienia i umowy obejmuje w szczególności:
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej i dokonanie uzgodnień projektu technicznego instalacji w oparciu o wymogi Zamawiającego.
2.2. DOSTAWA i montaż niezbędnych konstrukcji systemowych balastowych (bezinwazyjnych) pod moduły fotowoltaiczne.
2.3. DOSTAWA i montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku (minimalny kąt nachylenia modułów PV = 10°),
2.4. DOSTAWA i montaż inwertera trójfazowego (lokalizacja montażu: przyziemie budynku, pomieszczenie rozdzielni nr 0.06).
2.5. DOSTAWA i rozprowadzenie kompletnego okablowania instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem uziemienia instalacji.
2.6. Zamontowanie rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami (nadprądowe, przepięciowe) AC, DC, bez rozłącznika p.poż z przyciskiem wyzwalającym na elewacji.
2.7. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego budynku.
2.8. Rozruch instalacji fotowoltaicznej.
2.9. Skonfigurowanie dostępu inwertera do sieci internet wraz z konfiguracją aplikacji do zarzadzania instalacją.
2.10. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych instalacji fotowoltaicznej wraz z pomiarami zakończonymi protokołem.
2.11. Instruktarz stanowiskowy dla wskazanych przez Zamawiającego osób, do bezpiecznej obsługi instalacji.
2.12. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zgłoszenie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej Systemu Dystrybucyjnego funkcjonującego na terenie Zamawiającego.
2.13. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie prac potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z otrzymaniem przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wymianę licznika na dwukierunkowy przez gestora sieci energetycznej.
3) Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej
PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA UŻYTKOWE
System montażowy balastowy na dach płaski dla instalacji PV
Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej min. mocy 16 kWp w ilości dostosowanej do ogólnej mocy instalacji, min. nachylenie 10°
Montaż falownika trójfazowego dostosowanego do mocy instalacji
Montaż rozdzielnic DC i AC (zabezpieczenia przeciwprzepięciowe)
Uziemienie instalacji PV, okablowanie, konektory, akcesoria uzupełniające do instalacji
Aplikacja do monitorowania i zarządzania instalacją PV
Łączna minimalna moc instalacji 16 kWp lub zbliżona.
PARAMETRY TECHNICZNE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH:
Moc jednostkowa panela - minimum 400 Wp
Sprawność początkowa paneli - nie mniejsza niż 20,4%
Typ ogniw - monokrystaliczne
Technologia ogniw - Half-cut
Gwarancja liniowa po 20 latach - nie mniej niż 83%
Stan - moduły fabrycznie nowe
PARAMETRY TECHNICZNE FALOWNIKA (INWERTERA):
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC
Ochronniki przeciwprzepięciowe
Monitorowanie sieci
Ochrona temperatury
Komunikacja: minimum Wi-Fi
Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych (co oznacza osiągniecie lepszych efektów energetycznych). Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

CPV: 09331200-0, 09332000-5, 45000000-7, 45223810-7, 45262640-9, 45311200-2, 45315100-9

Dokument nr: 2022-17404-90409, 5/2022/2.1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-02-14

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Siemianowice Śląskie
Gmina
Siemianowice Śląskie
Miejscowość
Siemianowice Śląskie

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
22) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość prac należy ustalić na podstawie zakresu zamówienia uzupełniającego oraz czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących okoliczności:
a) uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu, sposobu i terminu realizacji umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy,
e) w przypadkach wskazanych w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
f) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
g) zmiana regulacji lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
h) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
i) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczna będzie zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
? możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
? zmiany podwykonawcy (jeżeli po zmianie będą spełnione warunki udziału w postępowaniu)
? w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ na przedmiot niniejszej Umowy.
j) W przypadku otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ na przedmiot niniejszej Umowy.
k) Podstawą zmiany postanowień umowy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub protokół konieczności, dokumentujące zaistnienie okoliczności skutkujących zmianą postanowień Umowy.
l) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość prac należy ustalić na podstawie zakresu zamówienia uzupełniającego oraz czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy.
j) W przypadku konieczności wykonania innych dodatkowych robot przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych Umową, SIZ, ofertą Wykonawcy o ile stały się konieczne i niezbędne do wykonania oraz ukończenia robot objętych Umową, nie będąc jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robot podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, Warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robot sposób opisany w Umowie, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robot, pozwalający na wykonanie i ukończenie robot, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności
k) W razie stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji przetargowej (SIZ, ogłoszenie, wyjaśnienia i zmiany treści SIZ, dokumentacji), ofercie Wykonawcy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany:
? niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
? przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez Koordynatora Zamawiającego,
? przedłożyć kosztorys robót dodatkowych sporządzony w oparciu o zatwierdzony obmiar robót na bazie średnich cen rynkowych dla województwa śląskiego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych w ramach aneksu do Umowy zlecanych w okresie realizacji umowy podstawowej, ustalone zostanie w drodze negocjacji Stron w oparciu o zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełny opis punktu znajduje się w załączonym zapytaniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Ze względu na to, że przedmiot zamówienia dotyczy utworzenia specjalistycznego Centrum B+R na potrzeby innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnej separacji i filtracji dla różnych zastosowań przemysłowych, oraz z uwagi na to, że dokumentacja projektowa, zawiera informacje techniczne mające wartość gospodarczą, nieujawnione do wiadomości publicznej, to stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dokumentacja projektowa zostanie udostępniona każdemu zainteresowanemu Wykonawcy po kontakcie Wykonawcy z Zamawiającym, za pośrednictwem wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem poufności treści projektu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy wyłącznie do jego wiadomości w celu umożliwienia Wykonawcy złożenia oferty w postępowaniu. Wykonawca przed otrzymaniem Projektu zostanie poproszony o podpisanie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca kontaktując się z Zamawiającym może od razu przesłać do Zamawiającego skan podpisanego zobowiązania do zachowania w poufności tych informacji. Zobowiązanie do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. Treść zobowiązania do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego określa Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż:
a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 100 000,00 PLN. (słownie: sto tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że:
a. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającego wymagane prawem uprawnienia i dopuszczenia do wykonywania instalacji fotowoltaicznych.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że:
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 15 KWp / każda.
Celem spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru)
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z poniższymi załącznikami:
o dodatkowe oświadczenia dotyczące Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
o wykaz wykonanych instalacji fotowoltaicznych stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi,
o kalkulacja własna ceny ofertowej,
Obliczenie ceny ryczałtowej oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację (przykładowo kosztorys uproszczony). Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej ZiS oraz jej załączników.
o specyfikacja techniczna:
- karta katalogowa modułów fotowoltaicznych,
- karta katalogowa falownika
przy czym dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
b. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-28
Data ostatniej zmiany
2022-01-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto za całość zamówienia - 100%
Opis oceny zgodnie z załączonym zapytaniem

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Zawisz
tel.: +48 604-580-907
e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl
Sławomir Czarnota
tel.: 601 208 155
e-mail: inwestycje@filtracjaoleju.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.