Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiot:

Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2022-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o
PLAC WARSZAWSKI 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
(032) 37 33 920
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: (032) 37 33 920
Termin składania ofert: 2022-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI w REB I
W KTÓRYCH IMIENIU I NA RZECZ DZIAŁA ZARZĄDCA
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie prac, dostaw, usług:
Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji
gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB I zarządzanych
przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu
Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c - PB).
Zakres prac:
- wywieszenie zawiadomienia na dany budynek o planowanym terminie
przeprowadzenia kontroli z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4
- sprawdzenie zaworów głównych, pomieszczeń zaworu głównego i szafek
w przypadku, gdy zawór główny umieszczony jest na zewnątrz budynku;
- sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków instalacji poziomych
w piwnicach;
- sprawdzenie stanu technicznego i szczelności pionów i podejść pod piony gazowe;
- sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków od pionu gazowego
do gazomierza;
- sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków instalacji od gazomierza
do urządzenia odbiorczego gazu;
- sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do kanałów
spalinowych;
- zgłaszanie uszkodzeń gazomierzy do Rozdzielni Gazu w Rudzie Śląskiej przy
ul. 1 Maja 374 (tel. 032 398 50 00) z powiadomieniem Zarządcy
- sporządzenie protokołów z kontroli dla każdego obiektu odrębnie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5;
- sporządzenie protokołów z kontroli dla każdego lokalu odrębnie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6.
- dostarczenie protokołów z kontroli ( zał 5 i 6) do siedziby REB w terminie
do 7 dni roboczych od daty wykonania przeglądu.
W razie stwierdzenia objawów świadczących o występowaniu zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi, osoby wykonujące usługę kontroli stanu technicznego i szczelności
instalacji gazowej są obowiązane natychmiast zabezpieczyć miejsce występowania
zagrożenia poprzez odcięcie dopływu gazu do budynku lub lokalu oraz zgłosić ten
fakt niezwłocznie do osoby wskazanej przez Zamawiającego.W konkursie ofert mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) złożą ważną ofertę,
b) profil działalności Wykonawcy składającego ofertę odpowiada przedmiotowi
zamówienia,
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny
do wykonania zamówienia,
d) Wykonawca dysponuje osobami uprawnionymi do realizacji zamówienia.
Wykonawca przystępując do konkursu ofert nie ma obowiązku wniesienia wadium.
UWAGA!
Przy dokonaniu przeglądu, bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków
ochrony osobistej takich jak rękawice, maseczki lub przyłbice.

Dokument nr: 014 /REB I/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Warszawskim 10, II piętro - pokój nr 219 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 08.02.2022r. o godz. 8.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 2022r. - zgodnie z harmonogramem terminowo -
adresowym, który należy ustalić z REB.

Wymagania:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość przedmiotu zamówienia zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.
2. Oświadczenie - załącznik nr 2 do niniejszego formularza.
3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonywania
zamówienia wraz z kserokopią aktualnych świadectw kwalifikacyjnych
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj.
- osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne(D) uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych
na stanowisku dozoru dla urządzeń i instalacji o ciśnieniu nie wyższym
niż 5 kPa;
- osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych
na stanowisku eksploatacji dla urządzeń i instalacji o ciśnieniu nie wyższym
niż 5 kPa - załącznik nr 3.
4. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi
do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością detektorówprzenośnych gazu, posiadających aprobatę techniczna lub inny dokument
potwierdzający, że urządzenia te mogą być stosowane do wykonywania prób
szczelności instalacji gazowej oraz ważne świadectwa legalizacyjne lub kalibracyjne.
Prosimy do oferty dołączyć kserokopię świadectw legalizacyjnych detektorów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wykonawca musi wykazać - przedstawić polisę, potwierdzającą, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00 zł.
Ponadto:
Zamawiający zastrzega sobie prawo (przed podpisaniem umowy):
- wezwania Wykonawcy do przedłożenia aktualnych - oryginalnych dokumentów
złożonych w ofercie,
- wezwania do przedłożenia aktualnego - oryginalnego - odpisu z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualnych - oryginalnych - zaświadczeń właściwego naczelnika
Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Osoby bezpośrednio wykonujące usługę kontroli stanu technicznego i szczelności
instalacji gazowej powinny posiadać:
- wydany przez zarządcę dokument upoważniający do wykonywania usługi
- identyfikator poświadczony przez zarządcę.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji
tel. (032) 37 33 920 w godzinach pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.