Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2022-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
powiat: płocki
(24) 267-26-00
zamowienia@wyszogrod.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszogród
Wadium: ---
Nr telefonu: (24) 267-26-00
Termin składania ofert: 2022-03-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród - posterunek Policji"
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wywiewek kanalizacyjnych, instalacji odgromowej,
2. Demontaż warstw izolacyjnych stropodachu
3. Przemurowanie kominów od poziomu stropu piętra,
4. Izolacja stropodachu wykonana z klinów styropianowych o miń. gr. 25 cm, wykonanie szlichty betonowej gr. 7 cm
5. Wykonanie obróbek blacharskich,
6. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
7. Zamontowanie rynien i rur spustowych,
8. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
9. Docieplenie ścian elewacji płytami z wełny mineralnej skalnej gr. 18 cm
10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbkami
Szczegółowy opis zakresu zadania obejmuje dokumentacja projektowa obejmująca:
a) Projekt budowlany (załącznik nr 2),
b) Specyfikacja ( załącznik nr 3 ),
c) Przedmiar robót ( załącznik nr 4 ),
d) Rysunki i rzuty ( załącznik nr 5 ).
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga do wyceny całościowej dołączenie kosztów wvmianv odgromienia w części dotyczącej dachu.

Dokument nr: IKR.271.6.2022

Otwarcie ofert: VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA OFERT
Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 3 marca 2022 roku, do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 2 marca 2022 roku, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, punkt informacji -parter).
2. Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z COVID - 19, Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: zamowienia@wyszogrod.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zapytania).

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2022 r.
III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wyszogród , Ul. Rębowska 37a.

Wymagania:
Podstawa wszczęcia postępowania:
- art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)- zwolnienie przedmiotowe,
- § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł na potrzeby Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych.
IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
5) Wykonawca opisuję zamieszcza ofertę w następujący sposób:
Zapytanie ofertowe: ,, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród -- posterunek Policji"
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Kryterium:
Cena 100%
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą
2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.
6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.
7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu - drogą elektroniczną - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.
4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Kontakt:
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).
c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres: artur.kazmierczak@wyszogrod.pl
e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Artur Kaźmierczak tel. 24/267 26 23, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00, środa w godz. 9.00 - 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.