Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ujęcia wody

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa ujęcia wody

Data zamieszczenia: 2022-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radecznica
B. Prusa 21
22-463 Radecznica
powiat: zamojski
(84)6818001
zamowienia@gminaradecznica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/567544
Województwo: lubelskie
Miasto: Radecznica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (84)6818001
Termin składania ofert: 2022-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble" w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble. tj:
- wykonanie studni głębinowej S-2 oraz obudowy studni głębinowej S-1 i S2
- wykonanie wodociągu łączącego ujęcie wody ze stacją wodociągową
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej oraz monitoring ujęcia wody,
- ogrodzenie terenu ujęcia wody,
- oświetlenie terenu ujęcia wody,
- utwardzenie terenu ujęcia z kostki brukowej z drogą dojazdową z płyt ażurowych,
- roboty związane z wymianą ogrodzenia, likwidacją dwóch istniejących studni głębinowych zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody i wymianą części instalacji elektrycznej na istniejącej stacji wodociągowej

Inwestycja ta realizowana będzie w miejscowości Gorajec-Zagroble gm. Radecznica
Na obszarze planowanego ujęcia wody wykonany jest jeden odwiert S-1.
Lokalizacja obiektów objętych realizacją w ramach PFU:
a) ujęcie wody: działka nr ewid. 1557/3
b) Wodociąg łączący ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody: działka nr ewid 111/2, 110, 108. 48, 143, 134, 1555, 1557/2
c) Istniejące stacja stacją uzdatniania wody: działka nr ewid 111/2
d) Linia energetyczna zasilająca oraz sterowanie lokalizacja tak jak wodociąg tj. działka nr ewid 111/2, 110, 108. 48, 143, 134, 1555, 1557/2
e) Droga dojazdowa do nowego ujęcia: działka nr ewid 1572
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45231000-5, 45262200-3, 71320000-7, 71351910-5

Dokument nr: 2022/BZP 00040393, ZP.272.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-14 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaradecznica.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaradecznica.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://gminaradecznica.ezamawiajacy.pl lub poczty
elektronicznej zamówienia@gminaradecznica.pl Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego
terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W
przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie. Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Radecznica https://gminaradecznica.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja". Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję
,,zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu
wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz
POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub
MS Edge;
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym
Szczegółowe wymagania techniczne określone zostały w rozdziale 11 specyfikacji warunków zamówienia
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: ,,Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble" prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/567544
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-14 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie https://gminaradecznica.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie
numer konta 80 9632 0006 2002 1600 0055 0009
z adnotacją ,,Wadium - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec Zagroble ZP.272.1.2022"
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble" w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble. tj:
- wykonanie studni głębinowej S-2 oraz obudowy studni głębinowej S-1 i S2
- wykonanie wodociągu łączącego ujęcie wody ze stacją wodociągową
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej oraz monitoring ujęcia wody,
- ogrodzenie terenu ujęcia wody,
- oświetlenie terenu ujęcia wody,
- utwardzenie terenu ujęcia z kostki brukowej z drogą dojazdową z płyt ażurowych,
- roboty związane z wymianą ogrodzenia, likwidacją dwóch istniejących studni głębinowych zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody i wymianą części instalacji elektrycznej na istniejącej stacji wodociągowej

Inwestycja ta realizowana będzie w miejscowości Gorajec-Zagroble gm. Radecznica
Na obszarze planowanego ujęcia wody wykonany jest jeden odwiert S-1.
Lokalizacja obiektów objętych realizacją w ramach PFU:
a) ujęcie wody: działka nr ewid. 1557/3
b) Wodociąg łączący ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody: działka nr ewid 111/2, 110, 108. 48, 143, 134, 1555, 1557/2
c) Istniejące stacja stacją uzdatniania wody: działka nr ewid 111/2
d) Linia energetyczna zasilająca oraz sterowanie lokalizacja tak jak wodociąg tj. działka nr ewid 111/2, 110, 108. 48, 143, 134, 1555, 1557/2
e) Droga dojazdowa do nowego ujęcia: działka nr ewid 1572
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351910-5 - Usługi geologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

1) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
2) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
2. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a),
Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie
numer konta 80 9632 0006 2002 1600 0055 0009
z adnotacją ,,Wadium - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec Zagroble ZP.272.1.2022"
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną pojemność ogłoszenia o zamówieniu zamawiający informuje, że
rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określają Projektowane postanowienia
umowy, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ
1. Wszelkie zmiany treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonane
jedynie zgodnie z treścią art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej Umowy za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i warunkach:
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w
przypadku:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w
życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy
i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
b) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania prac,
stanowiących przedmiot umowy lub wydania zakazu prowadzenia prac stanowiących przedmiot
umowy przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło
z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
c) wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie
przedłużenia terminu realizacji;
d) wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) wystąpienia konieczności wprowadzenia w programie funkcjonalno użytkowym, stanowiącej
załącznik do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie prac będących
przedmiotem umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania
decyzji przez właściwe organy,
f) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy
czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi
oczekiwania,
g) gdy świadczenie w sposób umówiony (w szczególności w umówionym terminie) nie będzie
możliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub konsekwencji wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile Wykonawca wykaże, że wyłączną przyczyną braku
możliwości świadczenia w sposób umówiony jest ww. stan lub konsekwencje jego
wprowadzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-15

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.