Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej

Przedmiot:

Wymiana powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej

Data zamieszczenia: 2022-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o.o
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 91384 73 36, tel. 883 258 254, tel/fax. 91 384 30 51
gryfickie-tbs@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91384 73 36, te
Termin składania ofert: 2022-05-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej
na budynku Wspólnoty przy Ul. Śniadeckich
44 w Gryficach.
II. Szczegółowy opis przedmiotu i główne wymagania zapytania ofertowego
1/ wymiana powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty zgodnie z
załączonymi przedmiarami robót.
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Śniadeckich 44 w Gryficach
b) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zamówieniem,w załączeniu
przedmiar robót.
c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należyta starannością, przepisami, normami
technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
d) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.10,
to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi
określonymi w Polskich Normach,
e. Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę,
f. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z
wymogami BHP, organizacją prac budowlanych bez zakłóceń,{organizacja i zagospodarowanie placu robót,
właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, naprawę wszelkich szkód powstałych w trakcie
prowadzenia robót].

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. godz. 12;15

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki [sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
Wykonanie wymiany powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej na budynku
Wspólnoty przy ul Śniadeckich 44 Gryficach
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji
a/ termin realizacji 30.08.2022 r.

Wymagania:
III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1, Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz
cenowo ofertowy [zał. nr 2] oraz sporządzony przez wykonawcę kosztorys ofertowy.
2, Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
3, Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.05.2022 r.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie robót,
okres gwarancji oraz podłączyć kosztorys ofertowy,
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz
słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych poiskich.
VIII. Informacje o formalnościach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części robót bez podania
przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami jak
również swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
3. W przypadku przystąpienia do realizacji, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy,
ale nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną
ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofertbez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach
Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.
7. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są
a) Waldemar Tatar tel. 91384 73 36
b/ Roman Rusiecki tel. 883 258 254

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.