Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Przedmiot:

ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Park Pamięci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krańcowa 5
41-707 Ruda Śląska
powiat: Ruda Śląska
602 183 535
opoka@park-pamieci.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106165
Województwo: śląskie
Miasto: Ruda Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: 602 183 535
Termin składania ofert: 2022-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W CELU WDROŻENIA INNOWACYJNEGO SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG FUNERALNYCH ORAZ WDROŻENIA INNOWACYJNEJ USŁUGI PROSEKTORYJNO-MEDYCZNEJ
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-02DA/20 - Wdrożenie innowacyjnego sposobu świadczenia usług funeralnych i kremacyjnych w połączeniu z wprowadzeniem innowacyjnej usługi prosektoryjno-medycznej

Część 1
Wózki do transportu zwłok po rozładunku z karawanów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Cześć 1 - WÓZKI DO TRANSPORTU ZWŁOK PO ROZŁADUNKU Z KARAWANÓW (10 sztuk)
W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia o parametrach i funkcjonalnościach przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, stanowiącym jego integralną część.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 2
Zestaw narzędzi sekcyjnych do prosektorium

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Cześć 2 - ZESTAW NARZĘDZI SEKCYJNYCH DO PROSEKTORIUM (1 zestaw)
W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestaw narzędzi przedstawiony w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, stanowiący jego integralną część.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 3
Sprzęt teleinformatyczny do obiektu prosektoryjno-kremacyjne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Cześć 3 - SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY DO OBIEKTU PROSEKTORYJNO-KREMACYJNEGO (1 komplet)
W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt teleinformatyczny o parametrach i funkcjonalnościach przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, stanowiącym jego integralną część.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

CPV: 33948000-7, 33910000-2, 30236000-2

Dokument nr: 2022-23118-106165, 01/05/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-07

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Gmina
Ruda Śląska
Miejscowość
Ruda Śląska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-09
Koniec realizacji
2022-07-08
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Gmina
Ruda Śląska
Miejscowość
Ruda Śląska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-09
Koniec realizacji
2022-07-08
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Gmina
Ruda Śląska
Miejscowość
Ruda Śląska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-09
Koniec realizacji
2022-07-08
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie. Zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły dotyczyć w szczególności:
1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
3. Zmiany terminu dostawy, stanowiącej przedmiot umowy lub zakończenie realizacji umowy w przypadku:
a. opóźnień leżących po stronie Zamawiającego;
b. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia COVID-19 itp.);
c. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie odbiorów;
d. oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.;
e. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4. Zmiany będą mogły zostać wprowadzone w sytuacjach, o których mowa w pkt 20) podrozdz. 6.5.2. Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-05
Data ostatniej zmiany
2022-05-05 21:51:15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 100%
do oceny - cena netto
Cena liczona według następującego wzoru: Ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena oferty / cena zaoferowana w badanej ofercie) X waga kryterium
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 100%
do oceny - cena netto
Cena liczona według następującego wzoru: Ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena oferty / cena zaoferowana w badanej ofercie) X waga kryterium
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 100%
do oceny - cena netto
Cena liczona według następującego wzoru: Ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena oferty / cena zaoferowana w badanej ofercie) X waga kryterium
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kazimierz Opoka
tel.: 602 183 535
e-mail: opoka@park-pamieci.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.