Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup komponentów

Przedmiot:

Zakup komponentów

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mickiewicza 101A
17-210 Narew
powiat: hajnowski
510925711
magdalena.rys@pronar.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107502
Województwo: podlaskie
Miasto: Narew
Wadium: ---
Nr telefonu: 510925711
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 52/L/PU/7/1.1.1/2020
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2142/20 - Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcji rolniczej

Część 1
Zakup komponentów w ramach projektu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Pozycja nr 1 Wiązka centralna - rys. 402N-11030000- ilość 2 szt.
Pozycja nr 2 Wiązka łącząca - rys. 158N-11050000 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 3 Wiązka tylna - rys.158N-30030000- ilość 2 szt.
Pozycja nr 4 Wiązka przednia - rys. 326N-06020000- ilość 2 szt.
Pozycja nr 5 Wiązka centralna - rys. 559N-10010000 - ilość 1 szt.
Pozycja nr 6 Wiązka łącząca - rys. 559N-10020000- ilość 2 szt.
Pozycja nr 7 Wiązka tylna prawa - rys. 559N-10030000 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 8 Wiązka tylna lewa - rys. 559N-10040000- ilość 2 szt.
Pozycja nr 9 Wiązka przednia- rys. 559N-10050000 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 10 Przewód przyłączeniowy- rys. 158N-18030300 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 11 Wiązka sterowania - rys. 370N-30010100 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 12 Wiązka elektrozaworów- rys. 370N-30010200- ilość 2 szt.
Pozycja nr 13 Wiązka CZ2 - rys. 370N-30010300 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 14 Wiązka CZ4 - rys. 370N-30010400 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 15 Wiązka CZ5- rys. 370N-30010500 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 16 Wiązka CZ89 - rys. 370N-30010600- ilość 4 szt.
Pozycja nr 17 Wiązka CZ110 - rys. 370N-30010700 - ilość 2 szt.
Pozycja nr 18 Wiązka panelu - rys. 370N-30010800 -ilość 2 szt.

CPV: 31681400-7

Dokument nr: 2022-1127-107502, 52/L/PU/7/1.1.1/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
hajnowski
Gmina
Narewka
Miejscowość
Narewka
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Ostateczny termin dostawy
Termin realizacji zamówienia
Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Oczekiwany przez Zamawiającego termin dostawy to nie później niż: 30.06.2022 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) jeżeli się okaże to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które nastąpi po zawarciu umowy,
c) gdy zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
d) gdy zmiana wynikać będzie z postępu technologicznego i innowacyjności wprowadzonej przez Zamawiającego, a jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne i oszczędne wydatki w ramach Projektu
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych:
- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia,
-przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, mającymi bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia- maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
- siłą wyższą, a mianowicie: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych klęsk żywiołowych, a także wojny lub innych manewrów wojskowych, stanów nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, epidemii, ograniczeń związanych z kwarantanną, embargami, sankcjami, rewolucjami, zamieszkami i strajkami, które rozpoczęły się po podpisaniu niniejszego Kontraktu oraz, jeśli te okoliczności bezpośrednio wpłynęły na wypełnienie niniejszej oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć
13. Istotne postanowienia umowy
a) Kary umowne
Kary umowne mogą zostać nałożone na Sprzedającego przez Kupującego z tytułu:
- zwłoki Sprzedającego w wykonaniu zamówienia ponad termin określony w Zapytaniu Ofertowym - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;
- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Sprzedającego, z jego winy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, że niewykonanie zamówienia występuje w sytuacji, gdy Sprzedający jest w zwłoce z wykonaniem zamówienia o okres powyżej 50 dni;
- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
Zapłata wskazanych wyżej kar umownych nie pozbawia stron prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
b) Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta powinna zawierać:
o cenę jednostkową netto,
Cena netto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia według warunków stawianych przez Zamawiającego.
o warunki płatności,
o termin dostawy,
o Oświadczenie o zakazie powiązań kapitałowych,
Oferty niezawierające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta powinna być ważna co najmniej do 10.06.2022 r.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-06
Data ostatniej zmiany
2022-05-06 13:27:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny to
Cena (WAGA 100%) - Do porównania Beneficjent będzie używał ceny netto w PLN kompletnego zestawu, spełniającego wymagania zapytania ofertowego.
WZÓR DO OBLICZENIA SUMY PUNKTÓW
100% x (cena netto najniższa)/(cena netto rozpatrywana)
100%= 100 punktów
100 pkt. - maksymalny wynik

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Ryś
tel.: 510925711
e-mail: magdalena.rys@pronar.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.