Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont budynku

Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.RYNEK 12
ul. Rynek 12
86-200 Chełmno
powiat: chełmiński
techniczny@ojar.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/610812
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chełmno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Chełmnie przy Ul. Rynek 12
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Chełmnie przy Ul. Rynek 12
Zakres prac obejmuje:
Elewacja frontowa:
1. Odbicie tynków zewnętrznych,
2. Przełożenie dachówki i wymiana łacenia (dachówka essówka na górnym gzymsem ozdobnym),
3. Wymian okien i podokienników wewnętrznych piwnic i strychu - okna drewniane,
4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy oknach w piwnicy i strychu - bla-cha ocynk,
5. Wykonanie okładzin kamiennych stopni schodowych,
6. Wykonanie nowych tynków cemtowo-wapiennych zewnętrznych wraz z profilami, boniami i detalami rozet, głowic itd.,
7. Remont balkonu, skucie posadzki i wykonanie nowej wraz z izolacjami i obróbkami ocynk,
8. Remont balustrad balkonowych i poręczy ( oczyszczenie i pomalowanie farba olejną),
9. Remont drzwi i witryn okiennych ( opalanie farby i malowanie.
Elewacja tylna:
1. Demontaż rur spustowych(ponowny montaż po wykonaniu elewacji),
2. Wykucie z muru haków stalowych,
3. Wymian okien i podokienników wewnętrznych drewnianych piwnic - ok-na drewniane,
4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy oknach w piwnicy i strychu - bla-cha ocynk,
5. Wykonanie ocieplenia budynku w technologii lekkiej mokrej,
6. Wymiana drzwi do budynku (drzwi drewniane),
7. Malowanie elewacji farba emulsyjna.
Budynek po prawej stronie wejścia na podwórze:
1. Gruntowanie podłoża,
2. Malowanie elewacji farba emulsyjna.
Budynek po lewej stronie:
1. Demontaż rur spustowych(ponowny montaż po wykonaniu elewacji),
2. Wykucie z muru haków stalowych,
3. Wymian okien i podokienników wewnętrznych drewnianych piwnic - okna drewniane,
4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy oknach w piwnicy i strychu,
5. Wykonanie ocieplenia budynku w technologii lekkiej mokrej,
6. Malowanie elewacji farba emulsyjna.
Klatka schodowa:
1. Ułożenie płytek gres wraz z cokolikami - płytki antypoślizgowe,
2. Malowanie starych tynków wewnętrznych, lamperia tynk mozaikowy, po-wyżej emulsja,
3. Malowanie sufitów klatki schodowej,
4. Malowanie stolarki drzwiowej - farba olejna,
5. Malowanie balustrad, stopni, biegów i spoczników od spodu - farba olej-na,
6. Uzupełnienie tralek,
7. Wymiana podłóg z wykładziny PCV.
Szczegółowy zakres robót opisano w niżej wymienionych dokumentach:
1) dokumentacja budowlana;
2) przedmiar robót (dokument pomocniczy);

CPV: 45000000-7, 45261000-4, 45262000-1, 45440000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00152309, WM-R12.271.1-1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów ope-racyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explo-rer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format pli-ków .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sie-ciowej - kodowanie
UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Chełmno przy
ul. Dworcowej 1 20, 86 - 200 Chełmno
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Chełmno przy
ul. Dworcowej 1, 86 - 200 Chełmno jest osoba o adresie e-mail - iod.um@chelmno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w ofercie oraz w trakcie
realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do
stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania
nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/610812
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-25 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WM-R12.271.1-1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Chełmnie przy ul. Rynek 12
Zakres prac obejmuje:
Elewacja frontowa:
1. Odbicie tynków zewnętrznych,
2. Przełożenie dachówki i wymiana łacenia (dachówka essówka na górnym gzymsem ozdobnym),
3. Wymian okien i podokienników wewnętrznych piwnic i strychu - okna drewniane,
4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy oknach w piwnicy i strychu - bla-cha ocynk,
5. Wykonanie okładzin kamiennych stopni schodowych,
6. Wykonanie nowych tynków cemtowo-wapiennych zewnętrznych wraz z profilami, boniami i detalami rozet, głowic itd.,
7. Remont balkonu, skucie posadzki i wykonanie nowej wraz z izolacjami i obróbkami ocynk,
8. Remont balustrad balkonowych i poręczy ( oczyszczenie i pomalowanie farba olejną),
9. Remont drzwi i witryn okiennych ( opalanie farby i malowanie.
Elewacja tylna:
1. Demontaż rur spustowych(ponowny montaż po wykonaniu elewacji),
2. Wykucie z muru haków stalowych,
3. Wymian okien i podokienników wewnętrznych drewnianych piwnic - ok-na drewniane,
4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy oknach w piwnicy i strychu - bla-cha ocynk,
5. Wykonanie ocieplenia budynku w technologii lekkiej mokrej,
6. Wymiana drzwi do budynku (drzwi drewniane),
7. Malowanie elewacji farba emulsyjna.
Budynek po prawej stronie wejścia na podwórze:
1. Gruntowanie podłoża,
2. Malowanie elewacji farba emulsyjna.
Budynek po lewej stronie:
1. Demontaż rur spustowych(ponowny montaż po wykonaniu elewacji),
2. Wykucie z muru haków stalowych,
3. Wymian okien i podokienników wewnętrznych drewnianych piwnic - okna drewniane,
4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy oknach w piwnicy i strychu,
5. Wykonanie ocieplenia budynku w technologii lekkiej mokrej,
6. Malowanie elewacji farba emulsyjna.
Klatka schodowa:
1. Ułożenie płytek gres wraz z cokolikami - płytki antypoślizgowe,
2. Malowanie starych tynków wewnętrznych, lamperia tynk mozaikowy, po-wyżej emulsja,
3. Malowanie sufitów klatki schodowej,
4. Malowanie stolarki drzwiowej - farba olejna,
5. Malowanie balustrad, stopni, biegów i spoczników od spodu - farba olej-na,
6. Uzupełnienie tralek,
7. Wymiana podłóg z wykładziny PCV.
Szczegółowy zakres robót opisano w niżej wymienionych dokumentach:
1) dokumentacja budowlana;
2) przedmiar robót (dokument pomocniczy);
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Platforma zakupowa zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące ilości i rodzaj zamówień:
o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 1 robotę zbieżną z przedmiotem
zamówienia, polegającą na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o wartości co
najmniej 150.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
b) Wykonawcy, również dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, muszą wykazać osoby (w formie wykazu),
skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w czasie realizacji
przedmiotu zamówienia w składzie:
- kierownik budowy posiadający prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
zrzeszony we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), lub spełniającą warunki, o których
mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj.
osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego wzoru -
załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg
załączonego wzoru - załącznik nr 4 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
3) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje) - jeżeli dotyczy;
4) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika
z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG);
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeżeli
dotyczy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących
przypadkach:
1) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, jeżeli jej/ich wykonanie w
terminach określonych w § 3 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
a. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub
planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje
przedmiotu Umowy,
b. ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego,
c. wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
d. w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 4 Umowy;
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zmiany rodzaju,
technologii lub ilości prac, zmiany sposobu realizacji prac), spowodowanej m. in., choć niewyłącznie:
a. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w tym siły wyższej),
b. zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych,
c. treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
d. wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego,
a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy;
3) zmiany wynagrodzenia:
a. w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej - jako bezpośredni skutek tych zmian,
lub
b. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):
o jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez
wykonawcę,
o jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez
wykonawcę,
c. w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
Rozliczenie tych robót odbędzie się na podstawie cen z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Platforma zakupowa zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.