Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6476z ostatnich 7 dni
22899z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu balkonów

Przedmiot:

Wykonanie remontu balkonów

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie
ul. Polna 19
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
tel/fax 84 696 44 58
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: 7000,00zł
Nr telefonu: tel/fax 84 696 44 58
Termin składania ofert: 2022-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych HSM
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ul. Listopadowej 15 - szt.35.
Zakres robót remontowych w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie:
a. Zerwanie posadzki cementowej - 1,75 m2
b. Wykonanie warstwy wyrównawczej poziomej - 1,75 m2
c. Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub płynną masą uszczelniającą pod okładziny ceramiczne - 1,75 m2
d. Wymiana obróbki blacharskiej z blachy stalowej nierdzewnej grub. 0,5 mm - 0,90 m2
e. Wykonanie posadzki cementowej grubości 50 mm - 1,75 m?
f. Demontaż balustrady balkonowej oraz ponowny montaż za pomocą wsporników stalowych
do płyty balkonowej - 3 szt.
g. Malowanie balustrady z kształtowników stalowych farbami 2 krotnie -3,96 m2.
g.Ułożenie płytek terakotowych - gres (30x30) na kleju elastycznym - 1,75 m?
h.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek - 1,8 mb
i.Malowanie emulsyjne dwukrotne płyt z przygotowaniem powierzchni tynku - 2,47 m?

2.Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ul. Polnej 25 - szt. 35.
Zakres robót w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie :
a.Zerwanie posadzki cementowej - 2,0 m2
b.Wykonanie podlewki wyrównawczej na powierzchniach poziomych - 2,0 m2
c.Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub płynną masą uszczelniającą pod okładziny ceramiczne- 2,0 m2
d.Wykonanie posadzki cementowej gr. 50 mm - 2,0 m2
e.Montaż obróbki blacharskiej z blachy stalowej nierdzewnej grub. 0,5 mm - 0,98 m2
f.Demontaż balustrady balkonowej oraz ponowny montaż do płyty balkonowej za pomocą wsporników stalowych - 3szt.
g.Malowanie dwukrotne balustrady z kształtowników stalowych - 4,31 m2
h.Ułożenie płytek terakotowych - gres(30x30) na kleju elastycznym - 2,0 m2
i.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek - 2,4 mb
j.Malowanie emulsyjne dwukrotne płyt balkonowych po uprzednim wyrównaniu powierzchni tynku- 2,78 m2
k.Demontaż oraz ponowny montaż istniejącego ,,ekranu" z blachy trapezowej powlekanej.

3.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej(na jeden budynek) lub na całość
zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24 maja 2022r o godz 14 °° w biurze HSM przy Ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, przy udziale Wykonawców i przedstawicieli mieszkańców (obecność nieobowiązkowa).
Wybór Wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu ofert przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd HSM.
O wynikach przetargu wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do godz.12 ?? dnia 24 maja 2022r w Sekretariacie HSM przy Ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy
Zakończenie robót - 30 wrzesień 2022r

Wymagania:
V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.
1. Kserokopia uprawnień budowlanych.
2. Kserokopia zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat potwierdzonych referencjami.
4. Kserokopia wpłaty wadium w wysokości- 7000,00zł (słownie : siedem tysięcy złotych 00/100)
5. Wysokość wadium dotyczy złożenia oferty częściowej lub na całość zadania.
VI. KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.
W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć Wykonawcy którzy:
1. Posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
2. Są Członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Pobrali od Zamawiającego Specyfikację Techniczną Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wpłacili wymagane wadium na konto PKO BP SA o/Hrubieszów 68 1020 5356 0000 1102 0005
5178 lub Bank Spółdzielczy o/Werbkowice 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002.
7. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni dla oferentów , którzy nie zostali wybrani w przetargu
a zwrot wadium dla oferenta wybranego w przetargu nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu
umowy.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT.
Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Oferowana cena, potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty.
VIII. ZOBOWIĄZANIA KTÓRE ZOSTANĄ UMIESZCZONE W UMOWIE Z
WYKONAWCĄ
1. Niezmienność ceny umownej przez cały okres realizacji umowy.
2. Kary umowne w wysokości 0,2 % ceny oferowanej brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od całości oferty.
3. Udzielenie min. 3 lata gwarancji na wykonane roboty.
4. Dodatkowe roboty których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy zostaną wykonane na odrębne zlecenie Zamawiającego wg stawek określonych w ofercie Wykonawcy.
5. W rozliczeniu końcowym uwzględniony zostanie faktycznie wykonany zakres robót.
6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
7. Zamawiający żądał będzie atestów, certyfikatów itp. Na wbudowane materiały budowlane.
8. ,,Plac budowy" przekazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie robót.
9. Koszty związane z urządzeniem zaplecza i inne koszty związane z wykonaniem robót ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca zapewni wykonanie i zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy wskazanemu w ofercie pod warunkiem niezmienności cen, terminu i pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę.
12. Termin płatności faktur - 30 dni od daty otrzymania faktury.
13. Załącznikami do umowy będą: SIWZ i oferta Wykonawcy.
IX. WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW.
Wyjaśnienia do SIWZ będą udzielane przez Zamawiającego Wykonawcom którzy złożą zapytania pisemne co najmniej 5 dni przed terminem otwarcia ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do Zamawiającego. Preferowane złożenie oferty na załączonym druku ( zał. Nr 1 do SIWZ )
Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia, pełne dane o wykonawcy ( nazwa, adres, telefon, fax ), imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym.
Oświadczenia i informacje:
1. O zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptowaniu.
2. Zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie remontu jednego balkonu na budynku.
3. Przyjęcie terminu płatności faktur 30 dni.
4. Wskazanie terminu wykonania zamówienia.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
6. Zobowiązanie do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty wyboru Wykonawcy.
7. Zobowiązanie do udzielenia gwarancji przez okres 36 m-cy na wykonane zamówienie.
8. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
9. Gwarancję niezmienności cen w okresie realizacji umowy.
10. Oświadczenie o podwykonawcach.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kserokopię uprawnień budowlanych.
2. Kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat.
4. Referencje od Zamawiających.
Oferta powinna być spięta z załącznikami i podpisana przez właściwe osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: PRZETARG NA REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH HSM W 2022 R.
XII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.
Zarząd HSM zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - Wiesław Znajomski tel. 691497212.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.