Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa termomodernizacja budynku

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Kompleksowa termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2022-05-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "HUTNIK"
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
32 67 219 13 261
techniczny@sm-hutnik.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107558
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: 32 67 219 13 261
Termin składania ofert: 2022-05-26
Dokumenty do pobrania
Kompleksowa termomodernizacja budynku położonego w Zawierciu przy Ul. Spacerowa 25 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik"
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-00-0004/19 - Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM Hutnik w Zawierciu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią

Część 1
ul. Spacerowa 25

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Kompleksowa termomodernizacja budynku położonego w Zawierciu przy Ul. Spacerowa 25 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik".
Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi.
Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, którą stanowią Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5.
Celem zamówienia jest osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej o 48,40% wskutek realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik" z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią - etap 2.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na poniższych zasadach:
1.W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach odniesienia do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę) producenta, do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, norm krajowych przenoszących normy europejskie, norm międzynarodowych, norm krajowych, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, w zakresie projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferent analizując dokumentację projektową (projekt, przedmiar robót) powinien założyć, że każdemu takiemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
2.W przypadku gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach ujęto zapis wynikający z KNR KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektowa.

Okres gwarancji
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny 84 miesiące.

CPV: 45000000-7, 45321000-3

Dokument nr: 2022-18593-107558

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
zawierciański
Gmina
Zawiercie
Miejscowość
Zawiercie
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-01
Koniec realizacji
2022-12-31

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku:
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy
- zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron
postępowania nie ma wpływu
- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron
- innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty zgodnie z powyższą listą określoną w pkt. VII zapytania ofertowego. W przypadku braku złożenia przedmiotowych dokumentów w terminie składania ofert Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający może jednak wezwać wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów. W przypadku niedokonania uzupełnień we wskazanym terminie, oferta zostanie odrzucona.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent przedstawi wykaz minimum 3 wykonanych robót (min. 3 budynki o powierzchni netto co najmniej 2 500 m2 każdy) w zakresie termomodernizacji, w skład których wchodziło co najmniej docieplenie ścian zewnętrznych, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, końcowe protokoły odbioru lub inne).
Ocena spełnienia warunku Wiedza i doświadczenie będzie formułowana na zasadzie spełnione - nie spełnione w oparciu o informację złożoną wraz z ofertą na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 3. Wykonawca niespełniający warunku jest wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlega odrzuceniu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca przedstawi informacje o zatrudnieniu i kwalifikacjach kluczowego personelu wraz z kopią uprawnień osób wykazanych na liście:
1. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełnienia warunku Osoby zdolne do wykonania zamówienia będzie formułowana na zasadzie spełnione - nie spełnione w oparciu o informację złożoną wraz z ofertą na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 3. Wykonawca niespełniający warunku jest wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlega odrzuceniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca przedstawi kserokopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie deliktowym oraz kontraktowym na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie zgodnym z PKD - Sekcja F ( Budownictwo) i ewentualnie z rozszerzeniem o OC podwykonawcy jeśli dotyczy.
Wykonawca niespełniający warunku jest wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-11
Data ostatniej zmiany
2022-05-11 22:01:08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
C=Cmin x 90/Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty
Cmin - najniższa cena brutto na realizację zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu
Co - cena brutto za realizację zamówienia oferty ocenianej
90 - waga
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA:
G=G0 x 10/Gmax, gdzie:
G - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Gwarancja
Gmax - maksymalna liczba miesięcy gwarancji zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w
postępowaniu
G0 - liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej
10 - waga

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ewa Gajek
tel.: 32 67 219 13 261
e-mail: techniczny@sm-hutnik.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.