Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Drezyną do Rudki w parku krajobrazowym w formule zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Drezyną do Rudki w parku krajobrazowym w formule zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2022-05-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o
Poniatowskiego 26
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
ozp@szpital.siedlce.pl
https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=28619028
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Drezyną do Rudki" w parku krajobrazowym w Rudce w formule zaprojektuj i wybuduj - Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami PFU są :

I. Prace projektowe
Opracowanie kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz
z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

II. Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, w tym:
1) budowę niezbędnej infrastruktury dla przemieszczania się drezyną przez Rezerwat Przyrody Rudka Sanatoryjna (zakup i montaż 2szt. kół zwrotnicowych, zakup 2szt. drezyn), dobudowa toru postojowego dla drezyn o dł. 10m oraz przedłużenie toru przy peronie nr 2 - Szpital Rudka o 15mb;
2) budowa zadaszonego mini-amfiteatru wraz z infrastrukturą (tj.: scena, zadaszenie sceny na słupach stalowych wraz z zadaszeniem lekkim, drogi, dojścia, utwardzenie terenu, siedzenia dla widowni na utwardzonym gruncie wraz z miejscami przeznaczonymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oświetlenie terenu , sceny, podświetlenie zadaszenia;
3) adaptacja budynku magazynowego ,,piwnicy" na potrzeby zaplecza amfiteatru, w tym: remont elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie izolacji stropu nad piwnicą wraz z wymianą warstw wykończeniowych "zielony dach".
4) budowa urządzeń do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych na świeżym powietrzu oraz leżaków ze stolikami do odpoczynku;
5) budowa ścieżek i dojść;
6) urządzenie zieleni terenu obejmującego przedsięwzięcie;
7) zakup i montaż oświetlenia terenu - uzupełniających istniejące instalacje;
8) zakup i montaż kamer nadzoru wraz z niezbędnymi instalacjami -uzupełniających istniejące instalacje.

III. Zakup i montaż drezyn;
IV. Wykonanie niezbędnej infrastruktury ( m.in. koła zwrotnicowe, ew. przedłużenie linii tramwaju konnego);
V. Zakup i montaż leżaków ze stolikami;
VI. Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu;
VII. Urządzenie zieleni na obszarze obejmującym projekt.
VIII. Przeprowadzenie niezbędnego szkolenia z zakresu podstawowej obsługi technicznej drezyn (w zakresie użytkowania, obsługi technicznej i konserwacji) osób wskazanych przez Zamawiającego

CPV: 45200000-9, 71320000-7, 71000000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45220000-5, 45311000-0, 45233200-1, 45223810-7, 45453000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00155658, FZP.2810.33.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system
zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji
postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. Za
pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja
Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów,
oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=28619028
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-27 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa SmartPzp dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 5 285,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.06.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach wskazanych w art.97ust.7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO S.A., numer rachunku: 24
1440 1101 0000 0000 1600 6343 z dopiskiem FZP.2810.33.2022. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana
Pawła II w Siedlcach Sp. z.o.o.
- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- Kwotę gwarancji / poręczenia,
- Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego , w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do wpływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98
ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1-5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FZP.2810.33.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami PFU są :

I. Prace projektowe
Opracowanie kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz
z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

II. Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, w tym:
1) budowę niezbędnej infrastruktury dla przemieszczania się drezyną przez Rezerwat Przyrody Rudka Sanatoryjna (zakup i montaż 2szt. kół zwrotnicowych, zakup 2szt. drezyn), dobudowa toru postojowego dla drezyn o dł. 10m oraz przedłużenie toru przy peronie nr 2 - Szpital Rudka o 15mb;
2) budowa zadaszonego mini-amfiteatru wraz z infrastrukturą (tj.: scena, zadaszenie sceny na słupach stalowych wraz z zadaszeniem lekkim, drogi, dojścia, utwardzenie terenu, siedzenia dla widowni na utwardzonym gruncie wraz z miejscami przeznaczonymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oświetlenie terenu , sceny, podświetlenie zadaszenia;
3) adaptacja budynku magazynowego ,,piwnicy" na potrzeby zaplecza amfiteatru, w tym: remont elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie izolacji stropu nad piwnicą wraz z wymianą warstw wykończeniowych "zielony dach".
4) budowa urządzeń do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych na świeżym powietrzu oraz leżaków ze stolikami do odpoczynku;
5) budowa ścieżek i dojść;
6) urządzenie zieleni terenu obejmującego przedsięwzięcie;
7) zakup i montaż oświetlenia terenu - uzupełniających istniejące instalacje;
8) zakup i montaż kamer nadzoru wraz z niezbędnymi instalacjami -uzupełniających istniejące instalacje.

III. Zakup i montaż drezyn;
IV. Wykonanie niezbędnej infrastruktury ( m.in. koła zwrotnicowe, ew. przedłużenie linii tramwaju konnego);
V. Zakup i montaż leżaków ze stolikami;
VI. Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu;
VII. Urządzenie zieleni na obszarze obejmującym projekt.
VIII. Przeprowadzenie niezbędnego szkolenia z zakresu podstawowej obsługi technicznej drezyn (w zakresie użytkowania, obsługi technicznej i konserwacji) osób wskazanych przez Zamawiającego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

34431000-7 - Rowery niewyposażone w silniki

39113600-3 - Ławki

39121200-8 - Stoły

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

33100000-1 - Urządzenia medyczne

31527210-1 - Latarnie

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o Zdolności do występowania w obrocie prawnym -
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli Wykonawca Prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. (Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do
którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej, Centralna
Ewidencja informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
1. Ocena spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów, inne odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie:
a) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub modernizacji budynku użyteczności
publicznej wraz z wykonaniem robót ogólnobudowlanych z wyposażeniem budowlanym i instalacyjnym o wartości nie
mniejszej niż 300.000,00 zł.
( załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług)
2. Ocena spełniania warunku w zakresie zdolności zawodowej nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
a) 1 osoba, mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz minimum 3 letnie doświadczeniem na
stanowisku kierowniczym (jako kierownik budowy) - ( Załącznik nr 5 Wykaz osób)
Osoba wskazana powyżej winna posiadać:
o odpowiednie uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, a więc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska,
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351 późn. zm.) lub
równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi
obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),
o aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019r. poz. 1117 z
późn.zm.) lub decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą",
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
Wykonawca zagraniczny dołącza dokumenty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodne z Rozporządzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII lit. A niniejszej SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w ofercie wskazują jaką część zamówienia wykonują poszczególni
Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót, wykaz osób
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumentacja powykonawcza, w tym:
a) dokumentacja jakości wyrobów;
b) dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych oraz dostarczanych
urządzeń i sprzętu ( certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe itp.)
c) Zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 5 285,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.06.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach wskazanych w art.97ust.7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO S.A., numer rachunku: 24
1440 1101 0000 0000 1600 6343 z dopiskiem FZP.2810.33.2022. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana
Pawła II w Siedlcach Sp. z.o.o.
- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- Kwotę gwarancji / poręczenia,
- Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego , w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do wpływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98
ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1-5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie art. 455 Ustawy Pzp.
oraz na warunkach określonych w Projekcie umowy. Zmiana umowy, pod rygorem nieważności,
wymaga zachowania formy pisemnej
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.