Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa UPS'a do serwerowni

Przedmiot:

Zakup i dostawa UPS'a do serwerowni

Data zamieszczenia: 2022-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirów
Mirów Stary 27
26-503 Mirów Stary
powiat: szydłowiecki
tel. 48/628-38-89, Tel./fax : +48 (48) 628 38 89
admin@mirow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mirów Stary
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48/628-38-89, T
Termin składania ofert: 2022-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa UPS'a do serwerowni
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa UPS'a do serwerowni Urzędu Gminy Mirów w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina -Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwanego dalej ,,Projektem".
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zakup i dostawę UPS'a do serwerowni.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2022 do godz. 12.00 zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego w formie pisemnej: na admin@mirow.pl lub na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: //tnl7i681bw/Skrytka

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia nie później niż w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto
1. Tryb postępowania.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.
Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony umowy.
3. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Za datę zawarcia umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony umowy.
4. Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium oceny ofert - Cena 100%
2. Wykonawca określi cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Sposób przygotowania ofert i termin ich składania.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
3. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
7. Istotne postanowienia umowy.
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Postanowienia zawarte w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.
8. Dane kontaktowe.
Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym Zapytaniem ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: admin@mirow.pl
9. Informacje końcowe.
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2) Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy Kodeks cywilny Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
3) Zmawiający zastrzega, że może podjęć negocjacje cenowe z Wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.
4) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, reprezentowany przez Wójta Gminy Mirów. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (48) 628 38 89
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy. Pełna treść obowiązku infonnacyjnego dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://mirow.pl/rodo

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Roman Podgórski, tel. 48/628-38-89, e-mail: admin@mirow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.