Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Przedmiot:

Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Data zamieszczenia: 2022-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rydułtowy
Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
powiat: wodzisławski
0324537411, faks 0324537410
um@rydultowy.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/614707
Województwo: śląskie
Miasto: Rydułtowy
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 0324537411, faks 032
Termin składania ofert: 2022-06-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację robót budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2. W zakresie zamówienia przewiduje się:
1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację robót oraz wykonanie robót budowlanych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Dokumentację należy wykonać w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego program funkcjonalno-użytkowy w zakresie dotyczącym:
a) budowy i rozbudowy zbiorników retencyjnych, przebudowy systemu kanalizacji wód opadowych, budowy przepustów oraz pozostałych budowli stanowiących elementy systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie ulic: Gen. Józefa Bema, Jagiellońskiej, Jana III Sobieskiego, Ofiar Terroru, Fryderyka Chopina (określonego w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 1),
b) budowy zbiorników retencyjnych przy Ul. Marcina Strzody - skrzyżowanie z Ul. Benedykta oraz zabudowy wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego w ww. skrzyżowaniu wraz z jego przebudową poprawiającą efektywność odprowadzania wód opadowych; budowy zbiorników retencyjnych wzdłuż Ul. Benedykta i wpustów ulicznych, zatok mijania (określonego w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 2),
c) rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacji wód opadowych przy Ul. Skalnej (określonego w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 3).
Uwaga: opracowany program funkcjonalno - użytkowy opisuje cztery zadania określone jako zadanie nr 1, 2, 3 i 4. Zadanie nr 4 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie w przedmiotowym zamówieniu.
2) wykonanie robót budowlanych oraz robót rozbiórkowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym użytkowanie wybudowanych oraz przebudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 71000000-8, 45110000-1, 71320000-7, 45111200-0, 45240000-1, 45246400-7, 45232130-2

Dokument nr: 2022/BZP 00165423, BP.271.000012.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu)
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu) https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy
posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania. 3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.5. Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym serwerze i zaszyfrowany. Możliwość pobrania plików przez Zamawiającego następuje po upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty". 6. Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowy opis został zawarty w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą przy Ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, tel.: 32 45 37411, e-mail: adres internetowy: um@rydultowy.pl, 2) inspektor ochrony danych jest dostępny pod numerem (032 4537480) oraz pod adresem e-mial iod@rydultowy.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pod nazwą: ,,Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy" realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO. Udostępnianie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/614707
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-02 12:00
Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).

5. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
78 1020 2528 0000 0802 0505 4582
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu (plik). Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy" realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy pomocy platformy zakupowej wraz z ofertą.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obligatoryjnie musi być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum. Wadium w formie pieniężnej wnosi ustanowiony pełnomocnik, np. lider.
7. Zasady zwrotu wadium z urzędu czy też na wniosek oraz zatrzymania wadium określa szczegółowo ustawa Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BP.271.000012.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację robót budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2. W zakresie zamówienia przewiduje się:
1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację robót oraz wykonanie robót budowlanych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Dokumentację należy wykonać w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego program funkcjonalno-użytkowy w zakresie dotyczącym:
a) budowy i rozbudowy zbiorników retencyjnych, przebudowy systemu kanalizacji wód opadowych, budowy przepustów oraz pozostałych budowli stanowiących elementy systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie ulic: Gen. Józefa Bema, Jagiellońskiej, Jana III Sobieskiego, Ofiar Terroru, Fryderyka Chopina (określonego w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 1),
b) budowy zbiorników retencyjnych przy ul. Marcina Strzody - skrzyżowanie z ul. Benedykta oraz zabudowy wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego w ww. skrzyżowaniu wraz z jego przebudową poprawiającą efektywność odprowadzania wód opadowych; budowy zbiorników retencyjnych wzdłuż ul. Benedykta i wpustów ulicznych, zatok mijania (określonego w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 2),
c) rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacji wód opadowych przy ul. Skalnej (określonego w programie funkcjonalno użytkowym jako zadanie nr 3).
Uwaga: opracowany program funkcjonalno - użytkowy opisuje cztery zadania określone jako zadanie nr 1, 2, 3 i 4. Zadanie nr 4 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie w przedmiotowym zamówieniu.
2) wykonanie robót budowlanych oraz robót rozbiórkowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym użytkowanie wybudowanych oraz przebudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości wynoszącej co najmniej 6 000 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektową budowli przeciwpowodziowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812)
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowli przeciwpowodziowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812)
c) zdolność zawodowa w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie sieci kanalizacyjnych,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie sieci kanalizacyjnych,
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający uzna również uprawnienia osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jeżeli ich kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.). Zamawiający dopuszcza również wykazanie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez osoby, które legitymują się uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w myśl przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Zamawiający pozyska powyższy podmiotowy środek dowodowy we własnym zakresie. 6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
? art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ? art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, ? art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ? art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat liczy się wstecz od upływu terminu składania ofert,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie przepisu art. 274 ust.1 ustawy Pzp wzywa Wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty :
1) formularz oferty - wg wzoru na załączniku nr 1,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie wg wzoru na załączniku nr 6 (uwaga dotyczy tylko konsorcjum/spółki cywilnej),
3) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, sytuacji finansowej wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich (wzór własny),
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik - dołączyć, o ile dotyczy,
7) dowód wpłaty lub wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).

5. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
78 1020 2528 0000 0802 0505 4582
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu (plik). Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy" realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy pomocy platformy zakupowej wraz z ofertą.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obligatoryjnie musi być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum. Wadium w formie pieniężnej wnosi ustanowiony pełnomocnik, np. lider.
7. Zasady zwrotu wadium z urzędu czy też na wniosek oraz zatrzymania wadium określa szczegółowo ustawa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna, Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty dokumentów np. umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający rezygnuje z ustalenia odmiennego określenia wymagań co do realizacji zamówienia dla konsorcjum.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty wykonają poszczególni Wykonawcy wg wzoru na załączniku nr 6.
7. Wykonawcy wstępujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa szczegółowo projekt umowy z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.