Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa chodnika wraz ze schodkami

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa chodnika wraz ze schodkami

Data zamieszczenia: 2022-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pyskowice
Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
powiat: gliwicki
gmpyskowice@pyskowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pyskowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa chodnika wraz ze schodkami przy Ul. Strzelców Bytomskich 8
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika wraz ze schodami w dojściu do przejścia dla pieszych przy ul Strzelców Bytomskich 8 w Pyskowicach.
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie swym zakresem obejmuje przebudowę schodów zlokalizowanych w ciągu chodnika przy Ul. Strzelców Bytomskich 8, prowadzących do przejścia dla pieszych oraz równoległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków wraz z barierkami ochronnymi.
Z uzbrojenia podziemnego w obrębie opracowania występują:
- kanalizacja deszczowa
- kable energetyczne NN
- kable teletechniczne
- gazociąg
- wodociąg
Planowana inwestycja nie przewiduje kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną

Zakres robót obejmuje:
o Wykonanie nowych schodów z poręczami i chodnikiem
o Wykonanie dojazdu do przejścia dla pieszych przez osoby z wózkami i osób niepełnosprawnych
o Przebudowie krawężnika najazdowego
o Wykonanie bariery ochronnej U12a jak pokazuje rysunek zagospodarowania
o Malowania pasów przejścia dla pieszych oraz przestawienie znaku

Schody w konstrukcji :
- kostka betonowa szara grubości 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15 cm stabiliz. mech.
- opornik betonowy 10x30x100cm (stopnie)
- obrzeże betonowe 8x30x100cm (krawędź boczna schodów)
- balustrady przy schodach o wys. min.1.1m do wierzchu poręczy, część chwytna o średnicy 4,5cm ocynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7016

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej:
- kostka betonowa szara o grubości 6cm
- kostka integracyjna przy przejściu o szer. 40cm koloru żółtego
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm
stabiliz. mech.
- obramowanie chodnika obrzeże betonowe o wym. 8 x 30cm
- bariera chodnikowa U12a koloru biało czerwonego wzdłuż jezdni

Chodnik pochylnia o nawierzchni z kostki betonowej:
- kostka betonowa szara o grubości 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm
stabiliz. mech.
- obramowanie chodnika obrzeże betonowe o wym. 8 x 30cm
- balustrada przy pochylni o wys. min 1.1m do wierzchu poręczy, część chwytna o średnicy 4,5cm ocynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7016

Przejście dla pieszych:
- krawężnik najazdowy 15 x 22cm zakończony skosami (L i P) ułożony na ławie betonowej C12/15 z oporem co pokazane jest na rysunkach.
- malowanie pasów cienko warstwowo
- przestawienie znaku D-6 (istniejącego)

Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 7a-7d oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 6.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno - pomocniczy, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Uwagi:
1. Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia ich wraz z certyfikatami, deklaracjami użytkowymi itp. i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
2. Zadaniem Wykonawcy prac jest prawidłowe zabezpieczenie placu budowy, dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami i administratorami uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie planu BIOZ.
3. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręcznie odkrywki kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego występującego w terenie.
W obrębie projektowanego zagospodarowania terenu może znaleźć się nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
4. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia i maksymalnie skrócić czas wyłączenia chodnika z ruchu.

Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi
3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

CPV: 45233120-6, 45110000-1, 45233253-7, 45233200-1

Dokument nr: 2022/BZP 00168100, ZP.271.016.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.pyskowice.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale X SWZ oraz w pkt 2 i w pkt 4 rozdziału V SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1.1. poprzez ,,System e-ZP" pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/
w pozycji oznaczonej tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania lub zgodnie z wyborem Wykonawcy
1.2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
2.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez ,,System e-ZP".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznawanie się z regulaminem użytkowania ,,Systemu e-ZP" zamieszczonym na stronie https://e-zp.pyskowice.pl/. Wykonawca posiadający przedmiotowe konto ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu.
2. W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z tą instrukcją. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).
5. Wykonawca składa ofertę udziału w postępowaniu za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę. Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu ,,Pomoc".
7. Za datę przekazania i odebrania oferty udziału w postępowaniu oraz zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia UPP przez system. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie oferty lub innego dokumentu po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art.13ust.1 i 2rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej ,,RODO", Zam.infor.,że:
1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice; może Pani/Pan uzyskać inf. o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w UM w Pyskowicach, Ul. Strzelców Bytomskich 3;2)inspektorem ochrony danych jest Pan Dawid Ślusarek, email: iod@pyskowice.pl; tel. (32) 3326103;3)dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. zwany dalej postep.odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa Rady Ministrów z 18.01. 2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/Pan:na podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-03 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu e-ZP https://e-zp.pyskowice.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.016.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika wraz ze schodami w dojściu do przejścia dla pieszych przy ul Strzelców Bytomskich 8 w Pyskowicach.
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie swym zakresem obejmuje przebudowę schodów zlokalizowanych w ciągu chodnika przy ul. Strzelców Bytomskich 8, prowadzących do przejścia dla pieszych oraz równoległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków wraz z barierkami ochronnymi.
Z uzbrojenia podziemnego w obrębie opracowania występują:
- kanalizacja deszczowa
- kable energetyczne NN
- kable teletechniczne
- gazociąg
- wodociąg
Planowana inwestycja nie przewiduje kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną

Zakres robót obejmuje:
o Wykonanie nowych schodów z poręczami i chodnikiem
o Wykonanie dojazdu do przejścia dla pieszych przez osoby z wózkami i osób niepełnosprawnych
o Przebudowie krawężnika najazdowego
o Wykonanie bariery ochronnej U12a jak pokazuje rysunek zagospodarowania
o Malowania pasów przejścia dla pieszych oraz przestawienie znaku

Schody w konstrukcji :
- kostka betonowa szara grubości 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15 cm stabiliz. mech.
- opornik betonowy 10x30x100cm (stopnie)
- obrzeże betonowe 8x30x100cm (krawędź boczna schodów)
- balustrady przy schodach o wys. min.1.1m do wierzchu poręczy, część chwytna o średnicy 4,5cm ocynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7016

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej:
- kostka betonowa szara o grubości 6cm
- kostka integracyjna przy przejściu o szer. 40cm koloru żółtego
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm
stabiliz. mech.
- obramowanie chodnika obrzeże betonowe o wym. 8 x 30cm
- bariera chodnikowa U12a koloru biało czerwonego wzdłuż jezdni

Chodnik pochylnia o nawierzchni z kostki betonowej:
- kostka betonowa szara o grubości 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm
stabiliz. mech.
- obramowanie chodnika obrzeże betonowe o wym. 8 x 30cm
- balustrada przy pochylni o wys. min 1.1m do wierzchu poręczy, część chwytna o średnicy 4,5cm ocynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7016

Przejście dla pieszych:
- krawężnik najazdowy 15 x 22cm zakończony skosami (L i P) ułożony na ławie betonowej C12/15 z oporem co pokazane jest na rysunkach.
- malowanie pasów cienko warstwowo
- przestawienie znaku D-6 (istniejącego)

Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 7a-7d oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 6.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno - pomocniczy, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Uwagi:
1. Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia ich wraz z certyfikatami, deklaracjami użytkowymi itp. i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
2. Zadaniem Wykonawcy prac jest prawidłowe zabezpieczenie placu budowy, dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami i administratorami uzbrojenia podziemnego oraz opracowanie planu BIOZ.
3. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręcznie odkrywki kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego występującego w terenie.
W obrębie projektowanego zagospodarowania terenu może znaleźć się nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
4. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia i maksymalnie skrócić czas wyłączenia chodnika z ruchu.

Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi
3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 5,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
o oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z pkt 6.4. rozdz. X SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (ust. 6.1. rozdziału X SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
- Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ tzw. ,,zmiany kontraktowe". Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XVII SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 5,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-01

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.