Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja oświetlenia hali lodowiska Jantor

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia hali lodowiska Jantor

Data zamieszczenia: 2022-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zofii Nałkowskiej 10A
40-425 Katowice
powiat: Katowice
322585355
przetargi@mosir.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 322585355
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
modernizacja oświetlenia hali lodowiska Jantor
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia hali lodowiska Jantor przy ulicy Zofii Nałkowskiej 11 w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:
1) Projekt techniczny modernizacji oświetlenia płyty lodowiska Jantor w Katowicach
2) Przedmiar robót
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja projektowa stanowi zał. do SWZ i zawiera szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia.

CPV: 45310000-3, 45315700-5, 45314300-4

Dokument nr: 2022/BZP 00167544, ZP/R/03/05/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https;//mosir-katowice.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl, (dalej jako "Platforma Zakupowa").
3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
4. Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy Pzp określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf, excel, doc, zip.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z rozdz. XXII pkt. 9 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-03 10:00
Miejsce składania ofert: platforma zakupowa http://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/R/03/05/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 282253,36 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia hali lodowiska Jantor przy ulicy Zofii Nałkowskiej 11 w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:
1) Projekt techniczny modernizacji oświetlenia płyty lodowiska Jantor w Katowicach
2) Przedmiar robót
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja projektowa stanowi zał. do SWZ i zawiera szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali następujący warunek:
a) wykonał nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub modernizacji instalacji elektrycznej oświetleniowej na obiekcie sportowym za kwotę nie mniejszą niż 200.000, 00 zł.
W przypadku, gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada zakresowi określonemu przez zamawiającego;
b) dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne ,,D" grupy 1 wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych minimum do 1 kV;
c) dysponował co najmniej pięcioma osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne ,,E" grupy 1 wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych minimum do 1 kV.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe:
a) DTR dla opraw lub instrukcja eksploatacji potwierdzająca spełnienie przez oprawy minimalnych parametrów technicznych,
b) gwarancja producenta opraw na okres minimum 5 lat bez ograniczeń czasem pracy oprawy,
c) raport LM 79 dla opraw potwierdzający przeprowadzenie badania opraw oraz potwierdzający spełnienie wymagań przez oprawy,
d) raport LM80 dla diod,
e) deklaracje CE dla opraw,
f) zestawienie parametrów technicznych potwierdzających nie naruszenie równoważności,
g) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
- wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami,
- zestawienie materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej zawierające parametry techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania - potwierdzające nie naruszenie równoważności,
- obliczenia symulacyjne z określeniem ilości i rozmieszczeniem opraw i naświetlaczy, zawierające graficzne przedstawienie natężenia oświetlenia wraz z danymi numerycznymi, potwierdzające utrzymanie założonych parametrów oświetlenia we wszystkich trzech scenach przy określonych założeniach jak w projekcie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe:
a) DTR dla opraw lub instrukcja eksploatacji potwierdzająca spełnienie przez oprawy minimalnych parametrów technicznych,
b) gwarancja producenta opraw na okres minimum 5 lat bez ograniczeń czasem pracy oprawy,
c) raport LM 79 dla opraw potwierdzający przeprowadzenie badania opraw oraz potwierdzający spełnienie wymagań przez oprawy,
d) raport LM80 dla diod,
e) deklaracje CE dla opraw,
f) zestawienie parametrów technicznych potwierdzających nie naruszenie równoważności,
g) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
- wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami,
- zestawienie materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej zawierające parametry techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania - potwierdzające nie naruszenie równoważności,
- obliczenia symulacyjne z określeniem ilości i rozmieszczeniem opraw i naświetlaczy, zawierające graficzne przedstawienie natężenia oświetlenia wraz z danymi numerycznymi, potwierdzające utrzymanie założonych parametrów oświetlenia we wszystkich trzech scenach przy określonych założeniach jak w projekcie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, (jeśli dotyczy).Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ
6) Pełnomocnictwo obejmujące swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku:
a) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,
b) konieczności zmiany osób wskazanych jako kierownik robót i przedstawiciel zamawiającego,
c) konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, pomimo dołożenia należytej staranności, zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy oraz zmianę terminu zakończenia realizacji umowy o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzeniu zmian,
d) w przypadku działania siły wyższej tj. zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia przez Strony, zaistniałych po zawarciu Umowy, w szczególności jak: wojny, terroryzm, klęski żywiołowe, epidemie, wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót poprzez wydłużenie o okres opóźnienia wynikający z działania siły wyższej.
3. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pisemnie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych z wyjątkiem cesji wierzytelności (cesji płatności) na akceptowanego podwykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.