Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa sieci ciepłowniczej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2022-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
Grójecka 17a
02-021 Warszawa
powiat: Warszawa
ochota.wzp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa sieci ciepłowniczej DN 250/400 i DN 80/160 w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 264, przy Ul. Majewskiego 17"

CPV: 45231000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00169602, 9/2022/PAM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dce8394b-d812-11ec-9a86-f6f4c648a056
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu
adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl oraz platformy zakupowej. Wymagania techniczne oraz organizacyjne oraz dotyczące zasad
rejestracji i minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy opisane zostały w SWZ , w szczególności w
dokumencie ,,Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej", stanowiącym załącznik do SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 9/2022/PAM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa sieci ciepłowniczej DN 250/400 i DN 80/160 w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17"
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną pośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w tym posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej
300 000,00 zł;
2. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
a) dysponują lub będą dysponować:
1) co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą upraw-nienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum
4 letnią praktyką zawodową;
2) co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) co najmniej trzema spawaczami z uprawnieniami dozorowymi,
4) co najmniej dwoma monterami złączy preizolowanych z certyfikatami producenta ( dla rurociągów preizolowanych)
5) pracownikami z uprawnieniami energetycznymi kategorii E grupa II dla wszyst-kich pracowników fizycznych i kategorii D
dla pracowników dozoru zaangażo-wanych w bezpośrednie wykonanie zadania
- wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117.) oraz rozporządzeń
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65).
6) brygadą sieci ciepłowniczej posiadającą uprawnienia opisane powyżej z dyspo-zycją gotowości do robót w ciągu 4 godzin
od zgłoszenia awarii do wykonywania ewentualnych napraw awarii na odcinku w okresie gwarancji,
7) specjalistycznym sprzętem budowlanym typu koparka i samochód ciężarowy oraz zagęszczarka do wykonywania robót
oraz wykonywania ewentualnych napraw awarii na wykonanym odcinku w okresie gwarancji,
b) wykonali co najmniej trzy zamówienia o wartości 300 000,00 PLN brutto każde, polegające na budowie sieci ciepłowniczej
wykonany w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie są wymagane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia - sporządzone na podstawie załącznika Nr 2 do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3B w przypadku Wykonawców
występujących wspólnie.
3. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SWZ.
4. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy
(np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej
ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
5.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, stanowiące tymczasowy
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ oraz
załącznik nr 3A do SWZ.
5.2 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą
złożyć:
6.1 oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. - odrębne dla każdego z Wykonawców(załącznik nr 2 do SWZ);
6.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. - odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik
nr 3B do SWZ);
7. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostały zawarte w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:
1) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu robót,
2) przerw w realizacji robót, wynikających z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
3) przerw w realizacji robót wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót albo wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku robót i musi być
potwierdzony przez koordynatora działającego z ramienia Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną pośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.