Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa galanterii betonowej

Przedmiot:

Zakup i dostawa galanterii betonowej

Data zamieszczenia: 2022-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
kpanek@mzdim.bytom.pl
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,86334,5d56588b0f5b3079f8488de16f627c35.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa galanterii betonowej
Przedmiot zamówienia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE
pn.,,Zakup i dostawa galanterii betonowej"
I. Nazwa i adres Odbiorcy
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom
tel. 32 39 69 726
www.mzdim.bytom.pl
e-mail:zamowienia@mzdim.bytom.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Konkurs ofert - szacowana wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł, tym samym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
III. Postępowanie wraz z wymaganymi dokumentami dostępne jest na Platformie Zakupowej:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa galanterii betonowej.
2. Odbiorca przewiduje wielkość przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
4. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 30 dni od zawarcia umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie jednorazowo przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Odbiorcy.
6. Dostawca dostarczy zamówiony asortyment na własny koszt na Zaplecze Techniczne Odbiorcy przy
ul. Tarnogórskiej 1A w Bytomiu.
7. Dostawca dostarczy zamówiony asortyment w dwóch dostawach do 10 dni od otrzymania zlecenia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiał w czasie transportu. O środkach i sposobie transportu decyduje Dostawca.
9. Zamawiający wymaga, by w czasie przewozu kostki, płytek, obrzeży i bloczków nie doszło do ich uszkodzenia i pogorszenia jakości.
10.Odbiorca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony materiał.
12.Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
44113100-6 - materiały chodnikowe
44114200-4 - galanteria betonowa
V. Termin wykonania zamówienia:
Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Odbiorca nie stawia Dostawcom warunków udziału w postępowaniu.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w niniejszym postępowaniu:
a. wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia
b. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Odbiorcy z Dostawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami :
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Odbiorcą a Dostawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/ ;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dot. korzystania
z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt. w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
b. poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Dostawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy .
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Dostawcami jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00:
- Klaudia Panek - Dział Zamówień Publicznych w sprawach formalno-prawnych, e-mail: zamowienia@mzdim.bytom.pl.
4. W korespondencji kierowanej do Odbiorcy, Dostawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzone w języku polskim,
2. W celu złożenia oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub złożyć ofertę bez zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
3. Wszystkie skany oświadczeń i załączników winny być podpisane i opieczętowane przez Dostawcę tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z formą reprezentacji Dostawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Dostawcy, lub przez pełnomocnika posiadającego odpowiednie umocowanie bądź podpisane elektronicznie.
4. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Dostawcę, opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Dostawcę.
6. Pełna oferta powinna składać się z:
1) formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na platformie zakupowej,
2) pełnomocnictwa do działania w imieniu Dostawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Dostawcy z mocy prawa,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na platformie zakupowej do dnia 25 maja 2022r.
do godz.10.00.
2. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert,Dostawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Odbiorcę. Powiadomienie,
o którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na zasadach, na jakich składana jest oferta,
z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".
3. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert,Dostawca ma prawo do wycofania złożonej oferty.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Dostawca winien skalkulować łączną cenę ofertową brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Odbiorcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu oferty.
3. Ceny określone w formularzu ofertowym są cenami brutto.
4. Dostawca będzie wystawiał Odbiorcy faktury wyłącznie za dostarczony towar Odbiorca zwraca uwagę, że koszty robocizny przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
5. Cena oferty powinna być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W razie braku zapisu miejsc po przecinku Odbiorca uzna, że podano tam cyfry "00".
6. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Dostawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę pracy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
7. Zaoferowana przez Dostawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
8. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych Odbiorca poprawi je stosując zasady arytmetyki tj. poprawi iloczyn ceny jednostkowej brutto oraz zakładanych ilości i/lub sumę w/w iloczynów, przyjmując za prawidłowe ceny jednostkowe brutto.
XII. Opis kryteriów, którymi Odbiorca będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Odbiorca oceni oferty wg następującego kryterium, w następujący sposób :
Odbiorca oceni oferty wg następujących kryteriów, w następujący sposób :
1) kryterium ceny - waga 100 %
Odbiorca oceni w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:
Cn
X = ---------- x 100,00 pkt
Cb
gdzie:
X - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny,
Cn - najniższa łączna cena ofertowa brutto,
Cb - badana łączna cena ofertowa brutto,
przy obliczeniu punktacji ofert Odbiorca zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Odbiorca oceni oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację.
XIII. Aukcja elektroniczna.
1. W celu ulepszenia treści oferty Odbiorca po złożeniu ofert przewiduje możliwość dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2. Aukcja elektroniczna może być drugim etapem po złożeniu oferty przez Dostawcę. Aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Aukcja jest przeprowadzana przy użyciu Platformy zakupowej, która umożliwia klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny, po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaną wagą.
4. Wszelkie niezbędne informacje zostaną określone w zaproszeniu do aukcji skierowanej do Dostawców
tj.: rodzaju przeprowadzanej aukcji, minimalnych wartościach postąpień, terminie otwarcia i zamknięcia aukcji.
5. Odbiorca może zrezygnować z możliwości przeprowadzenia aukcji.
6. Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w kwotach brutto.
7. Do aukcji zaproszonych zostanie nie mniej niż 2 Dostawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tj. podlegające ocenie) i przedstawiają najniższe ceny ofertowe.
8. W przypadku złożenia tylko jednej oferty Odbiorca może przeprowadzić negocjacje z danym Dostawcą.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Odbiorca zamieszcza na platformie zakupowej. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2. Umowa zostanie zawarta do łącznej ceny ofertowej brutto.
3. Dostawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przekazania Odbiorcy informacji dotyczących:
1) przekazania danych osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
2) przekazania danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię
i nazwisko, telefon,e-mail).
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Odbiorca wymaga od Dostawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 2
2. Do umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
XVI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Odbiorca informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z siedzibą przy Ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest
Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail : iod@mzdim.bytom.pl
3. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacja zamówienia);
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej ustawą lub Pzp;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Dostawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Dostawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Dostawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Dostawcy nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVII. Niżej wymienione załączniki do informacji stanowią jej treść:
1.Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty
2.Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowy
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. materiały chodnikowe 44113100-6 1 szt. %
2. galanteria betonowa 44114200-4 1 szt. %

Dokument nr: Z8/71561

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,86334,5d56588b0f5b3079f8488de16f627c35.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-05-25 10:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,86334,5d56588b0f5b3079f8488de16f627c35.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Klaudia Panek
tel:
e-mail: kpanek@mzdim.bytom.pl
Zakup i dostawa galanterii betonowejOsoba kontaktowa:
Klaudia Panek
tel:
e-mail: kpanek@mzdim.bytom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.