Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa elementów konstrukcyjnych

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów konstrukcyjnych

Data zamieszczenia: 2022-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Delfin sp. z o.o. sp. k
Oświęcimska 52
32-651 Nowa Wieś
powiat: oświęcimski
698-655-303, 606 332 277
OFERTY@EDELFIN.PL
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109737
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowa Wieś
Wadium: ---
Nr telefonu: 698-655-303, 606 332
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR-D-28/2022
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0595/18 - Opracowanie przez DELFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa inteligentnej technologii zautomatyzowanej sprzedaży detalicznej o konstrukcji modułowej

Część 1
Część 1- Obudowa

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących elementów konstrukcyjnych (w tym: elementów obudowy i podajnika), niezbędnych do budowy prototypów sklepów automatycznych z podziałem na następujące części, wg specyfikacji (typ/parametry):
Część 1 Pozostałe elementy do budowy prototypów - Obudowa
Blacha trapezowa T18 RAL 9010 25m2,
Rynna dachowa 75mm wraz ze złączkami i narożnikami 12m,
Folia polimerowa okleina czarny połysk 20m2,
Osłona PC 635x1860, 8mm, 1 szt.
Kaseton świetlny 200x65x1000mm, 1 szt,
Kaseton świetlny 200x65x2520mm, 1 szt,
Kaseton świetlny 200x65x6350mm, 1 szt,
1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport do siedziby Zamawiającego (ul. Oświęcimska 52, 32-651 Nowa Wieś)
2. Zamawiający dopuszcza zamawianie mniejszej partii elementów etapami, zgodnie z uprzednim uzgodnieniem terminu zamówienia. Ilości łączne zamawiane będą zgodne ze wskazaną ilością w zapytaniu, i na warunkach cenowych zawartych w ofercie i w umowie z wybranym dostawcą.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumie się zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.
6. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Okres gwarancji
nie dotyczy

Część 2
Część 2 - Podajnik

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących elementów konstrukcyjnych (w tym: elementów obudowy i podajnika), niezbędnych do budowy prototypów sklepów automatycznych z podziałem na następujące części, wg specyfikacji (typ/parametry):
Część 2 Pozostałe elementy do budowy prototypów - Podajnik
Spirala RH 13 - 50 szt.
Spirala LH 6 - 55 szt.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport do siedziby Zamawiającego (ul. Oświęcimska 52, 32-651 Nowa Wieś)
2. Zamawiający dopuszcza zamawianie mniejszej partii elementów etapami, zgodnie z uprzednim uzgodnieniem terminu zamówienia. Ilości łączne zamawiane będą zgodne ze wskazaną ilością w zapytaniu, i na warunkach cenowych zawartych w ofercie i w umowie z wybranym dostawcą.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumie się zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.
6. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Okres gwarancji
nie dotyczy

CPV: 42950000-0, 42950000-0

Dokument nr: 2022-3782-109737, NCBR-D-28/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Kęty
Miejscowość
Nowa Wieś

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Kęty
Miejscowość
Nowa Wieś

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego sprzętu do wskazanego w/w zapytaniu o tożsamych lub zbliżonych parametrach.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności np. zmiana parametrów surowców, z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania (zgodnie z zapisami rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 7. ppkt f) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta
7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania)
2. Oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania)
3. Informacje o zasadach przetwarzania danych (załącznik nr 3 do niniejszego postępowania)
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-20
Data ostatniej zmiany
2022-05-20 23:26:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena oferty - części (netto) - 100%
szczegółowy sposób oceny w załączonym zapytaniu ofertowym

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena oferty - części (netto) - 100%
szczegółowy sposób oceny w załączonym zapytaniu ofertowym

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Kowalski
tel.: 698-655-303
e-mail: OFERTY@EDELFIN.PL
Mariusz Piecha
tel.: 606 332 277
e-mail: mariusz@piecha.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.