Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace remontowo-konserwacyjne

Przedmiot:

Prace remontowo-konserwacyjne

Data zamieszczenia: 2022-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Zielona Góra
Wilkanowo Przysiółek Rybno 31
65-950 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Telefon: 068 323 64 03, 068 326 53 52 , 731 323 733 fax: 068 326 70 96
zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: 068 323 64
Termin składania ofert: 2022-05-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
realizacja zadania pn.: ,,Prace remontowo-konserwacyjne w budynku socjalnym (nr inw.
109/1613) szkółki leśnej Ochla".
Zakres prac, które należy wykonać to m.in.: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, malowanie
tynku elewacji, malowanie podbitki i elementów drewnianych dachu, remont podestów wejściowych, remont drzwi
zewnętrznych oraz drobne naprawy w budynku. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna tj.: przedmiar
robót (załącznik nr 2) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3).

Dokument nr: SA.270.2.3.2022

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 26.05.2022r., godz. 15.00.
W skład oferty wchodzi wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pocztą elektroniczną.
9. Ofertę można:*
a) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra z dopiskiem: (wskazać: nazwę
zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu).
b) przesłać e-mailem na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 września 2022r.

Wymagania:
3. Warunki wymagane od Wykonawców: nie dotyczy
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
O cenie w ramach kryterium ,,Cena" polegać będzie cena łączna brutto za przedmiot zamówienia podana w formularzu
ofertowym.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować:
a) wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
b) uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające z okoliczności, które było
trudno przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia,
c) podatek VAT.
6. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
10. Załączniki: (jeżeli dotyczy)
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (wzór),
b) Załącznik nr 2 - Przedmiar robót, który pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, aby dać Wykonawcy wspólną
podstawę dla sporządzenia oferty, a Zamawiającemu podstawę do porównania ofert,
c) Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
e) Załącznik nr 5 - Umowa (wzór)
f) Załącznik nr 6 - Karta gwarancyjna (wzór)
11. Uwagi:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie przy tego typu pracach
budowlanych;
b) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie wszystkie opisane pozycje przedmiaru robót jak
również wszelkie inne roboty, materiały i prace nie wymienione w tym przedmiarze, które wynikają z opisu
przedmiotu zamówienia, jak również z zasad sztuki budowlanej. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić
w poszczególnych pozycjach koszty ogólne. Wykonawca nie może wprowadzać zmian do przedmiaru robót;
c) Zadanie zostanie rozliczone na podstawie, ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych
robót, w odniesieniu do ilości rzeczywiście odebranych i wykonanych robót;
d) Podstawą do rozliczenia faktury będzie protokół końcowy robót wraz z sprawdzoną przez inspektora nadzoru
dokumentacją powykonawczą, której część będzie stanowić: wypełniony wewnętrzny dziennik robót, księga
obmiaru, kosztorys powykonawczy, protokół finansowego końcowego rozliczenia, protokoły robót zanikowych lub
ulegających zakryciu, protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych (jeśli
wystąpią), potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie atestów i deklaracje właściwości użytkowych., niezbędne
badania i pomiary.
12. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L 2016. 119. 1), dalej RODO,
informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą: Wilkanowo
Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, tel. +48 68 326 53 52, adres e-mail:
zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez:
iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarciem i realizacją umowy/zlecenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, po realizacji
umowy/zlecenia. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres
5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez
nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane
w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór,
proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia
prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego
z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres
przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), ich
sprostowania (art. 16 RODO), oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 (art. 18 RODO).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia umowy/zlecenia i wykonania
zlecenia.
Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień na pozyskiwanie
usług, dostaw i robót budowlanych dla potrzeb Nadleśnictwa o wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł dostępnego w siedzibie
Zamawiającego.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze ogłoszenie nie
stanowi zobowiązania Nadleśnictwa Zielona Góra do zawarcia umowy/zlecenia.

Kontakt:
7. Osoba z Nadleśnictwa uprawniona do kontaktu:
Pan/Pani: Hanna Mitoraj
Telefon: 068 323 64 03, 068 326 53 52 , 731 323 733 fax: 068 326 70 96
adres email: hanna.mitoraj@zielonagora.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.