Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy sprzętu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawy sprzętu

Data zamieszczenia: 2022-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ZAMBRÓW
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
powiat: zambrowski
um@zambrow.pl
https://zambrow.ezamawiajacy.pl/pn/zambrow/demand/notice/public/61465/details
Województwo: podlaskie
Miasto: Zambrów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa gmina"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy sprzętu w ramach projektu ,,Cyfrowa gmina".
DOSTAWA obejmuje następujący asortyment:
1) Serwery - 2 szt.
2) Zapora sieciowa typu UTM - 2 szt.
3) Szafa serwerowa - 1 szt.
4) UPS do serwerowni - 1 szt.
5) Serwer typu NAS do kopi zapasowych - 11 szt.
6) Komputer stacjonarny - 43 szt.
7) Laptop - 18 szt.
8) Komputer typu All In One - 4 szt.
9) Tablet 10" - 2 szt.
10) Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 4.1 - 4.10 do SWZ.
Zamawiający określił w w/w załącznikach minimalne parametry sprzętu.

CPV: 48821000-9, 48822000-6, 48823000-3, 30213100-6, 30213300-8, 30213200-7, 30121300-6

Dokument nr: 2022/BZP 00172540, Or.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zambrow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zambrow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy dostępnej na stronie https://zambrow.ezamawiajacy.pl:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)
4) zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji OpenJDK wydawanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę
6) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie ,,Osobisty").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, Ul. Fabryczna 3,
18-300 Zambrów, tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl;
2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (protokół wraz z załącznikami), a także okres 6 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzędu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 - Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zambrów - jako podmioty współpracujące.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zambrow.ezamawiajacy.pl/pn/zambrow/demand/notice/public/61465/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://zambrow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy sprzętu w ramach projektu ,,Cyfrowa gmina".
Dostawa obejmuje następujący asortyment:
1) Serwery - 2 szt.
2) Zapora sieciowa typu UTM - 2 szt.
3) Szafa serwerowa - 1 szt.
4) UPS do serwerowni - 1 szt.
5) Serwer typu NAS do kopi zapasowych - 11 szt.
6) Komputer stacjonarny - 43 szt.
7) Laptop - 18 szt.
8) Komputer typu All In One - 4 szt.
9) Tablet 10" - 2 szt.
10) Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 4.1 - 4.10 do SWZ.
Zamawiający określił w w/w załącznikach minimalne parametry sprzętu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48822000-6 - Serwery komputerowe

48823000-3 - Serwery plików

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213200-7 - Komputer tablet

30121300-6 - Urządzenia do powielania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert zamówienia:
a) Cena (C) - waga kryterium 60%;
b) Wydłużenie okresu gwarancji (G) - waga kryterium 40%;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest wypełniona kalkulacja sprzętowo-cenowa oferowanego sprzętu (zał. nr 5 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- Formularza oferty - zgodnie z zał. nr 1 do SWZ,
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej - jeśli dotyczy,
- pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. ,,konsorcja" oraz spółek cywilnych) - jeśli dotyczy,
- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie) - jeśli dotyczy,
- oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy współpracy lub umowy konsorcjum - określającą w szczególności zasady odpowiedzialności
i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze:
1.1.zm. producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku:
a.zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
b.wprowadzenia do sprzedaży przez producenta modyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
c.wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d.zm. nr kat. prod, nazwy prod, przy zachowaniu jego parametrów,
1.2.Zm war. realizacji i zakresu przedm umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zam. związane z:
a.koniecznością spowodowaną zm obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przed umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
b.wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób określony w SWZ i złożonej ofercie, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
c.zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zdolnościami płatniczymi, war organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zaw umowy,
d.koniecznością modyfikacji zasad płatności wynag umownego (m.in. wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedm zam (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad instytucji dofinansowujących lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,
e.zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedm zam z pkt widzenia realizowanego zam czy interesu społecznego lub interesu Zam, przy jednoczesnym obniżeniu wynag umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zam i/lub skróceniu terminu realizacji usługi
f.zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia um okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami zapytania ofertowego lub złożonej oferty;
1.3.zm terminu wyk umowy z powodu wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów przez prod oraz trudności w dostępie do sprzętu o czas, o jaki powyższe okoliczności wpłynęły na termin wyk um przez Wykonawcę, nie dłużej jednak niż do 31.12.2022r. pod war pisemnego powiadomienia Zamawiającego, niezwłocznie po ujawnieniu powyższych okoliczności;
1.4.zm porządkujące i informacyjne zm postanowień um, w szczególności zw ze zm danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony um i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
2.Zm, o których mowa w pkt 1.4 wym jedynie zgł drugiej stronie pisemnie lub drogę elektroniczną.
3.W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r i 15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozw zw z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia war określonych w przepisach ust.
4.Zm terminów wskazanych w Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi.
5.Pozostałe zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert zamówienia:
a) Cena (C) - waga kryterium 60%;
b) Wydłużenie okresu gwarancji (G) - waga kryterium 40%;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.