Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja pomieszczenia sali lustrzanej

Przedmiot:

Modernizacja pomieszczenia sali lustrzanej

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SKOKI
ul. Wincentego Ciastowicza 11
62-085 Skoki
powiat: wągrowiecki
tel. (61) 8925 800, fax: (61) 8925 803
sekretariat@gmina-skoki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Skoki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (61) 8925 800,
Termin składania ofert: 2022-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja pomieszczenia sali lustrzanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w ramach zadania pn.: ,,Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach"
ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali lustrzanej zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, segment B, piętro II, o powierzchni ok. 180 m2, polegająca na:
- montażu instalacji klimatyzacji;
- wymianie istniejącej wykładziny podłogowej;
- montażu kurtyny scenicznej z prowadnicami z systemem rozsuwającym oraz kurtyny zasłaniającej lustra z prowadnicami bez systemu rozsuwającego,
zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej.
Zadanie zostało podzielone na III części. Oferty można składać na jedną część, dwie lub na wszystkie jednocześnie.
Jeśli w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę wyłonionych zostanie dwóch lub trzech wykonawców, wykonawcy ci będą zobligowani porozumieć się, co do terminu realizacji zadania (ustalić harmonogram prac, tak by sobie nawzajem nie przeszkadzać).
Jeśli w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę nie zostaną wyłonieni wykonawcy dla wszystkich części zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji całego zadania, czyli również z tych części, na które oferty otrzyma.
1. CZĘŚCI: Montaż instalacji klimatyzacji:
W pomieszczeniu sali lustrzanej na elewacji zewnętrznej należy zamontować klimatyzatory ścienne typu split o niżej określonych parametrach:
- łączna moc chłodnicza urządzeń - 24 kW
- jednostki zewnętrzne zamontowane na ścianie elewacyjnej za pośrednictwem podkonstrukcji wsporczej ze stali ocynkowanej;
- jednostki wewnętrzne zamontowane na ścianach;
- urządzenia wyposażone w sterowanie pilotem (ON/OFF, nastawa temperatury, pochylenie kierunku nawiewu, siła nawiewu);
- czynnik chłodniczy - preferowany R-32;
- dobór rodzaju i ilości czynnika chłodniczego oraz miejsca montażu urządzeń nie może spowodować konieczności zgłaszania instalacji do Centralnego Rejestru Operatorów;
- urządzenia wyposażone w możliwość połączenia sterowania indywidualnego jednostek wewnętrznych w sterowanie grupowe;
- głośność pracy urządzeń - nie wyższa niż 46 dB (praca na wysokich obrotach wentylatora mierzona w odległości 1,5 m od urządzenia);
- klasa energetyczna chłodzenia - min. A++
Prace instalacyjne oprócz dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zawierają również wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory (doprowadzenie przewodów elektrycznych do miejsc montażu urządzeń - szacowane 4 przewody 3x2,5 mm2 długości 25 m każdy, wymiana zabezpieczeń różnicowoprądowych w rozdzielni elektrycznej, wykonanie pomiarów powykonawczych dobudowanych obwodów instalacji elektrycznej i aktualizacja opisów w rozdzielniach elektrycznych - w obrębie wprowadzonych zmian).
Urządzenia wraz z pracami montażowymi powinny być objęte minimum 36-miesięcznym okresem gwarancji.
UWAGA:
o Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
o Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań p.-poż, sanitarno-higienieznych, bhp.
2. CZĘŚĆ II: Wymiana wykładziny podłogowej:
Prace budowlane związane z wymianą wykładziny podłogowej polegają na poniższych czynnościach:
- demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny PCV wraz z cokolikami;
- usunięcie resztek kleju;
- przygotowanie podłoża z lastrico do ułożenia nowej wykładziny;
- dostawa i montaż nowej wykładziny PCV (łączenie klejem);
- wykonanie cokolików ściennych z tej samej wykładziny PCV;
- wykonanie łączeń krawędzi ciętych wykładziny np. metodą zgrzewania.
Na wyżej wymienione powinna być udzielona gwarancja na okres minimum 36 miesięcy.
Zastosowana wykładzina powinna charakteryzować się parametrami nie niższymi niż niżej wymienione:
- klasyfikacja użytkowa - klasa 34
- odporność na ścieranie - klasa P
- klasa palności - Bfl-sl
- klasa antypoślizgowości - Rl 1 / DS
- grubość łączna - min. 2 mm
UWAGA:
o Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
o Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań p.-poż, sanitarno-higienicznych, bhp.
3. CZĘŚĆ III: Montaż kurtyn materiałowych wraz z prowadnicami (torowiskiem):
3.1. Kurtyny materiałowe sceniczne przewidziano do zamontowania przed istniejącym podestem scenicznym oraz na ścianie z lustrami. Kurtyny przed sceną wykonane w dwóch płachtach rozsuwanych na boki pomieszczenia. Prowadnice kurtyn należy zamontować do sufitu przed istniejącą sceną na całej szerokości pomieszczenia. Elementy mocujące prowadnice powinny być uzupełnione rusztem aluminiowym i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Należy przy tym zwrócić uwagę na niejednorodną wysokość pomieszczenia. Mechanizm rozsuwający wyposażony w możliwość zatrzymania kurtyny w każdej pozycji na prowadnicy.
Kurtyna zasłaniająca ścianę z lustrami na prowadnicy bez systemu rozsuwającego. Montaż do sufitu.
Kurtyny powinny spełniać poniższe parametry techniczne podano poniżej:
- kurtyny materiałowe do montażu przed sceną dostarczone wraz z torowiskiem i mechanizmem rozsuwającym, jako rozwiązanie kompletne i współpracujące ze sobą,
- kurtyna do montażu na ścianie z lustrami dostarczona wraz z torowiskiem,
- torowiska i mechanizm rozsuwający z możliwością zamocowania do sufitu;
- kurtyny wykonane z pluszu bawełnianego pokrytego aperturą niepalną;
- kolorystyka materiału kurtyny przed zakupem musi zostać przedstawiona do akceptacji przez Zamawiającego;
- silnik mechanizmu rozsuwającego musi być zasilany prądem zmiennym o napięciu 230 V;
- sterowanie działaniem silnika (mechanizmu rozsuwającego) zapewnione poprzez pilota (bezprzewodowo) lub centralką sterującą zamontowaną na ścianie bezpośrednio przy linii kurtyn od strony sceny.
3.2. Prace budowlane i instalacyjne towarzyszące:
3
W ramach dostawy i montażu wyżej wymienionych urządzeń należy wykonać prace budowlane towarzyszące. Pracami tymi są:
a) Wykonanie blendy z płyty gipsowo-kartonowej białej (sztywnej lub elastycznej) maskującej elementy mocujące prowadnice kurtyn do sufitu. Ruszt do płyty g/k należy wykonać z profili aluminiowych i następnie obudować go z trzech stron płytą g/k (przód, tył, spód). Wykończenie płyty gipsowej poprzez szpachlowanie łączeń i malowanie całości farbą;
b) Wykonanie zasilania elektrycznego do silnika mechanizmu rozsuwania kurtyn. W zakres zadania wchodzi wykonanie bruzdy w tynku ściennym, ułożenie w bruździe przewodu płaskiego 3x2,5 mm2, zaszpachlowanie bruzdy i pomalowanie farba emulsyjna w kolorze białym. Szacowana długość przewodu elektrycznego pomiędzy silnikiem a rozdzielnią elektryczną - 30 m;
c) Zamontowanie dodatkowych oznaczeń (piktogramów fluorescencyjnych) dróg i wyjść ewakuacyjnych. Przewidziano dwa oznaczenia kierunkowe drogi ewakuacyjnej do zamontowania przed kurtyną teatralną.
UWAGA:
o Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
o Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań p.-poż, sanitarno-higienicznych, bhp.

Dokument nr: PŚZ.041.6.2022

Otwarcie ofert: 7.3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 31.05.2022r. o godz.l215 w siedzibie Zamawiającego - segment B Urzędu - sala konferencyjna nr 4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

Składanie ofert:
7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy w Skokach, Ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, w sekretariacie w terminie do dnia 31.05.2022r. , godz. 12.00
7.2. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r,

Wymagania:
ROZDZIAŁ 2. WIZJA LOKALNA:
Zamawiający sugeruje przed przygotowaniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu należy skontaktować się z Zamawiającym, by uzgodnić termin spotkania.
ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ 5.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
5.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
o pisemnej,
o faksem-61 8925 803,
o drogą elektroniczną: sekretariat@gmina-skoki.pl przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
4
5.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
ROZDZIAŁ 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
6.1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
Adresat: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
,,MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SALI LUSTRZANEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W SKOKACH" - część nr ....
znak postępowania: PSZ.041.6.2022
6.2. Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
6.3. Zawartość oferty:
1) Wypełniony formularz ofertowy;
2) Podpisany wzór umowy;
3) Wypełniony uproszczony kosztorys ofertowy;
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5) Specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu/wyposażenia: klimatyzatorów, wykładziny, kurtyny, prowadnic itp.
6.4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrana część zadania lub na wszystkie części, przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
5
b) w formie pisemnej.
ROZDZIAŁ 8. INFORMACJA NA TEMAT PRZYCZYN ODRZUCENIA OFERTY I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:
8.1. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8.2. Oferta wykonawcy podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w Rozdziale 9, zostanie odrzucona.
8.3. Oferta, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego zostanie odrzucona.
8.4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
8.5. Jeśli w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę nie zostaną wyłonieni wykonawcy dla wszystkich części zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
ROZDZIAŁ 9. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
ROZDZIAŁ 10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
10.1. Wykonawca poda w ofercie cenowej koszt netto oraz brutto za wykonane roboty i usługi.
6
10.2. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
10.3. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi. Cena podana przez zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto za wykonanie zadania.
ROZDZIAŁ 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Dla każdej z trzech części zadania punkty liczone będą w ten sam sposób. Oferent otrzyma punkty w zakresie od 0-100 obliczone według poniższego wzoru:
Cena ofertowa - znaczenie 100%
KC = CN/COBx 100
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB -- cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi -- 100 pkt. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób i w terminie indywidualnie ustalonym z Wykonawcą.

Kontakt:
Prowadzący sprawę: Marianna Gregorczuk Id.: (61) 8925 808
5.3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia niżej wymienione osoby:
- Marianna Gregorczuk - tel. 61 8925 808, e-mail: m.aregorczuk@gmina-skoki.pl
- Rafał Wróbel - tel. 508 060 285 - w sprawach technicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.