Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji)

Przedmiot:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji)

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
31-977 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia@kegw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej

Numer referencyjny: 5/V/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na dachach budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków. Zamówienie będzie realizowane z podziałem na 3 części określone w pkt 4.2. SWZ. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązków wykonawcy określa: - załącznik nr 4 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia oraz - załącznik nr 3 do SWZ tj. Projektowane Postanowienia Umowy wraz z załącznikami (załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia). 4.2. Zakres zamówienia częściowego: Część I - Przedszkole nr 135, Ul. Stępnia 1, 30-898 Kraków - moc instalacji 32,50 kWp Część II - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 19, Ul. Kurczaba 15, 30-868 Kraków - moc instalacji 40 kWp, (poprzednia nazwa Szkoła Podstawowa nr 117) Część III - Szkoła Podstawowa nr 61, Ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków - moc instalacji 50 kWp Uwaga: Budynek stanowiący Przedmiot zamówienia części III ze względu na wykonaną termomodernizację objęty jest okresem gwarancji i rękojmi na wykonane prace (do dnia 21.12.2024 r.), w związku z czym Wykonawca instalacji fotowoltaicznej przejmuje na siebie wszystkie czynności na czas obowiązywania tej gwarancji i rękojmi na zasadach, o których mowa w załączniku nr 5 do Projektowanych Postanowień Umowy wraz z odpowiedzialnością za bieżącą konserwację dachu, odśnieżanie dachów w okresie zimowym z taką częstotliwością, aby spełnione zostały warunki wskazane w normie PN-EN 1991-1-3:2005. 4.2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 4.2.2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę ani nie ogranicza liczby części zamówień jakie mogą zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 4.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z zakresem i wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz projektowanymi postanowieniami umowy, a także przy dołożeniu należytej staranności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44112410 Konstrukcje dachowe
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
51112000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
71314100 Usługi elektryczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na dachach budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązków wykonawcy określa: - załącznik nr 4 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia oraz - załącznik nr 3 do SWZ tj. Projektowane Postanowienia Umowy wraz z załącznikami (załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia). 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę ani nie ogranicza liczby części zamówień jakie mogą zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane (za wyjątkiem osób pełniących tzw. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II. Własnego formularza jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej ale nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Brak odbycia wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp. Szczegóły ws. wizji zawiera SWZ. 8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość uzależniona od części na jaką składa się ofertę. Szczegóły w SWZ. 11.W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12.Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ustawy Pzp., w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie osobno dla każdej z części zamówienia w której jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez platformę E-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d4d653da-d6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja zamówienia winna nastąpić maksymalnie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 20.11.2022 r. Termin realizacji Przedmiotu Umowy określony na dzień 20.11.2022 r. ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy termin wskazany w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym pozostaje dłuższy niż 20.11.2022 r. ze względu na datę faktycznego zawarcia Umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu wcześniejszego niż 20.11.2022 r. zastosowanie ma termin wcześniejszy. Skrócenie czasu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert określonym w pkt 18 SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44112410 Konstrukcje dachowe
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
51112000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
71314100 Usługi elektryczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na dachach budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązków wykonawcy określa: - załącznik nr 4 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia oraz - załącznik nr 3 do SWZ tj. Projektowane Postanowienia Umowy wraz z załącznikami (załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia). 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę ani nie ogranicza liczby części zamówień jakie mogą zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane (za wyjątkiem osób pełniących tzw. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II. Własnego formularza jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej ale nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Brak odbycia wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp. Szczegóły ws. wizji zawiera SWZ. 8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość uzależniona od części na jaką składa się ofertę. Szczegóły w SWZ. 11.W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12.Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ustawy Pzp., w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie osobno dla każdej z części zamówienia w której jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez platformę E-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d4d653da-d6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja zamówienia winna nastąpić maksymalnie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 20.11.2022 r. Termin realizacji Przedmiotu Umowy określony na dzień 20.11.2022 r. ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy termin wskazany w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym pozostaje dłuższy niż 20.11.2022 r. ze względu na datę faktycznego zawarcia Umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu wcześniejszego niż 20.11.2022 r. zastosowanie ma termin wcześniejszy. Skrócenie czasu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert określonym w pkt 18 SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44112410 Konstrukcje dachowe
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
51112000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
71314100 Usługi elektryczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na dachach budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązków wykonawcy określa: - załącznik nr 4 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia oraz - załącznik nr 3 do SWZ tj. Projektowane Postanowienia Umowy wraz z załącznikami (załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia). 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę ani nie ogranicza liczby części zamówień jakie mogą zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane (za wyjątkiem osób pełniących tzw. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II. Własnego formularza jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej ale nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Brak odbycia wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp. Szczegóły ws. wizji zawiera SWZ. 8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość uzależniona od części na jaką składa się ofertę. Szczegóły w SWZ. 11.W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12.Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ustawy Pzp., w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie osobno dla każdej z części zamówienia w której jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez platformę E-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d4d653da-d6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja zamówienia winna nastąpić maksymalnie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 20.11.2022 r. Termin realizacji Przedmiotu Umowy określony na dzień 20.11.2022 r. ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy termin wskazany w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym pozostaje dłuższy niż 20.11.2022 r. ze względu na datę faktycznego zawarcia Umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu wcześniejszego niż 20.11.2022 r. zastosowanie ma termin wcześniejszy. Skrócenie czasu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert określonym w pkt 18 SWZ

CPV: 09331200, 09332000, 31700000, 44112410, 45223100, 45261215, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45315100, 45315300

Dokument nr: 276356-2022, 5/V/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez platformę E-Zamówienia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kegw.krakow.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2022

Kontakt:
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 384368691
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-977
Polska
E-mail: zamowienia@kegw.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.