Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
18 47 32 409, faks 18 47 32 700
zampub@szpital-krynica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f2d85cb-f67d-4988-bbb8-624052eaeb94
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 47 32 409, faks 1
Termin składania ofert: 2022-06-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 48,06 kWp.
dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 48,06 kWp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

CPV: 09331200-0, 45315000-8, 45315600-4, 45315300-1

Dokument nr: 2022/BZP 00173392, SPZOZ-ZP-271-20/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitak-krynica.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. XII), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za
pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do
komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust.6 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XIX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XIX SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-01 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-20/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 48,06 kWp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: .Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA 100%
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
Kryterium CENA:
Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 100 gdzie:
? cena(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych
? cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej

2.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
o nie podlegają wykluczeniu
o spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 usługi polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy min. 30,00 kWp, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2A do Specyfikacji
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2B do Specyfikacji.
b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 1 do SWZ),
b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. IX Specyfikacji) (załącznik nr 2A, 2B, 4 do SWZ)
c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich
oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa
w ust. 5),
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o
którym mowa w ust. 7 lit. b),d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty
powołujące się na
,,Wykonawcę"; w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

c. zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, itp.
d. zaistnieją, po stronie Zamawiającego, okoliczności od niego niezależne powodujące konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
e. zaistnieją po stronie Zamawiającego, okoliczności powodujące ograniczenie zakresu ilościowego lub rzeczowego przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia.
f. zmienią się osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zadania (dotyczy poszczególnych części zadania) - jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem że osoby te będą miały wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wymieniane.
g. w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia, albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie.
h. w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
4. Niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
5. Umowa niniejsza jest nieważna w częściach wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ i ofercie.
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: .Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA 100%
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
Kryterium CENA:
Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 100 gdzie:
? cena(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych
? cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej

2.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.