Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa rur i kształtek PE i PVC

Przedmiot:

Dostawa rur i kształtek PE i PVC

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o
ul. Kluczewska 4
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
tel./fax (32) 643-14-15, 643-14-43, 643-14-54
zarzad@pwik.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel./fax (32) 643-14
Termin składania ofert: 2022-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza:
przetarg na ,,Dostawę rur i kształtek PE i PVC"
II. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający stosuje Regulamin udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz zamówień klasycznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.
III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA rur i kształtek PE i PVC".
Sukcesywna dostawa materiałów do magazynu Zamawiającego i plac budowy na odległość do 20 km od siedziby Zamawiającego.
Rury PE i PVC wodociągowe oraz kształtki PE do zgrzewania powinny posiadać deklarację zgodności z Polską lub Europejską Normą albo aprobatą techniczną, atest Państwowego Zakładu Higieny. Wymagane są rury PE o wysokich parametrach wytrzymałościowych, odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadające zapis w aprobacie technicznej dopuszczającej do stosowania przy bez wykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych.
Wymagania szczegółowe:
udokumentowane wyniki badań wykonane przez niezależne instytuty badawcze:
-test karbu:
-test FNCT (dozwolone zastosowanie procedury ACT)
-test nacisku punktowego wg dr. Hessela
Wynik w testach typu odpowiadający > 8760 godzin
wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT
3) Certyfikat zgodności z PAS 1075 DIN Certco lub TUV SUD lub równoważny na cały zakres rur
od ? 32 mm
4)Certyfikat jakości dla surowca i wyrobu ISO 9001 lub 9002.
Kręgi rur PE powinny być metkowane i zaplombowane.
Pakiet rur PE jednego producenta.
Producenci rur PE -Wavin, Rurgaz, Egeplast, Kaczmarek, Gamrat.
Kształtki do zgrzewania elektrooporowego powinny być z kodem kreskowym oraz powinny posiadać zatopione w korpusie druty grzewcze.
Producenci kształtek elektrooporowych - Georg Fischer, Wavin, Plasson,
Kształtki do zgrzewania doczołowego (tuleje, redukcje, trójniki i kolana) powinny być długie.
Producenci kształtek wtryskowych do zgrzewania doczołowego - Georg Fischer, Wavin, Plasson, Simona, Banninger, (Plasson - z katalogu firmy Plasson tylko producentów dopuszczonych przez IWZS),
Trójniki siodłowe wyłącznie producenta Georg Fischer, Wavin, Plasson,
Złącza PE do rur PE skręcane -producenta Wavin, Georg Fischer
Złącza do rur PE zaciskowe winny posiadać trwałe znakowanie identyfikujące producenta oraz spełniać parametry pracy PN16.
Kształtki PP do zgrzewania polifuzyjnego.
Wyposażenie studni wodomierzowej (poz. 267,268):
Zawór przelotowy skośny ?"z wbudowanym zaworem antyskażeniowym -1 szt.
Zawór przelotowy skośny ?" - 1 szt.
Złącze PE 32x3/4"GW PN16 - 2 szt.
Nypel ?"GZ oc. nr 38 - 3 szt.
Kolanko ?" GZ - 2 szt.
Śrubunek DN 20 - 1 kpl (2 x nakrętka, 2 x tulejka długa, 2 x uszczelka)
2
Producenci studni kanalizacyjnych - Wavin, Pipelife, Kaczmarek, FUNKE.
Systemy studni kanalizacyjnych jednego producenta.
Rury kanalizacji grawitacyjnej PCV ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 w tym:
1)Odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania
(przetworzenia) PVC-u,
2)Zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009
Producenci rur kanalizacyjnych PCV - lite: Wavin, Pipelife, Gamrat, Kaczmarek, KWH Pipe, FUNKE
Producenci kształtek kanalizacyjnych PP, PCV: Wavin, Pipelife, Gamrat, Karczmarek, KWH Pipe, FUNKE
Systemy rur kanalizacyjnych PCV- lite jednego producenta.
Systemy kształtek kanalizacyjnych PP, PCV- lite jednego producenta (za wyjątkiem traperów).
Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru towaru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1do IWZS.
Rzeczywista ilość dostarczonych materiałów w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego a podane w dokumentacji postępowania (przedmiot zamówienia, formularz ofertowy) ilości należy traktować jako orientacyjne. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia związane ze złożeniem zapotrzebowania na dostawę mniejszej ilości materiałów aniżeli ilości zawarte w dokumentacji postępowania i ofercie. Zamawiający obiektywnie nie jest w stanie wskazać precyzyjnie ilości asortymentu, albowiem wynikają one również ze zdarzeń niemożliwych do ustalenia i często nie pokrywają się z ilościami z lat wcześniejszych (realizowane plany inwestycyjne nie są tożsame co do zakresu na przestrzeni lat).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi 07.06.2022r. o godz. 1315 w Sali Narad Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Ul. Kluczewska 4.

Specyfikacja:
VII. Sposób uzyskania Istotnych Warunków Zamówienia
Istotne Warunki Zamówienia Sektorowego można uzyskać bezpłatnie na pisemny wniosek:
- w siedzibie Zamawiającego, pokój 213 w godz. 900-1400
- drogą elektroniczną, e-mail: zarząd@pwik.olkusz.pl
lub pobrać ze strony www.bip.pwik-olkusz.akcessnet.net

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Ul. Kluczewska 4 w terminie do dnia 07.06.2022r. do godz. 13 00 w zamkniętej kopercie z napisem:
Przetarg nieograniczony na: Dostawę rur i kształtek PE i PVC"
3

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Dostawy będą dokonywane w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. na podstawie odrębnych zamówień Zamawiającego.

Wymagania:
V. Wymagania dotyczące wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający określa kwotę wadium przetargowego w wysokości 25 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)
4) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu - płatne przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
b) w poręczeniach bankowych,
c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie).
5) Wadium wnoszone w formie pieniężnej( przelew) należy wnieść na konto Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nazwa banku : PEKAO S.A . O/Olkusz
Nr rachunku bankowego : 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523
Z dopiskiem : ,,Wadium - dostawa rur i kształtek PE i PVC ,,
6) Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy załączyć bezpośrednio do oferty.
7) Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium w zaakceptowanej formie, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Kontakt:
VIII. Kontakt z wykonawcami
Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami i udzielania informacji są :
w sprawach procedury przetargowej - Elżbieta Kajda tel. 32 643-14-15 wew.111 lub 734 188 518
w sprawach technicznych - Mariusz Machno tel. 32 643-14-15 wew. 134 lub 668 239 262

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.