Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - III etap

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - III etap

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Latowicz
Rynek 6
05-334 Latowicz
powiat: miński
sekretariat@gmina-latowicz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b330d197-e789-4f41-9a86-96064df0c769
Województwo: mazowieckie
Miasto: Latowicz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - III etap
Krótki opis przedmiotu zamówienia

cześć 1. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania skweru pomiędzy parkanem kościoła a boiskiem ,,Orlik" oraz wykonanie oświetlenia placu pomiędzy parkanem kościoła a droga wojewódzką W802 (w formule "zaprojektuj i wybuduj")

cześć 2. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej tężni solnej(w formule "zaprojektuj i wybuduj") oraz zagospodarowanie terenu wokół tężni (plac z tężnią)

część 3. Wykonanie bieżni i skoczni w dal(w formule "wybuduj")

część 4. Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej wraz z przyłączami (w formule "zaprojektuj i wybuduj")

część 5. Zagospodarowanie terenu za Domem Wiejskim (wykonanie ogródka, wykonanie altany rekreacyjnej) (w formule "wybuduj")

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45112711-2, 45233161-5, 31527210-1, 45233222-1, 45112723-9, 71000000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00174289, RGOŚ.271.11.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: sekretariat@gmina-latowicz.pl,
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., jpg. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w rozdziale 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-latowicz.pl (za wyjątkiem składania ofert)
4) w zakresie przewidzianym ustawą za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania: miniportal.uzp.gov.pl/
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością, co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
a) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
b) Mozilla Firefox od wersji 15
c) Google Chrome od wersji 20
d) Microsoft Edge
8.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Latowicz z siedzibą w Latowiczu, Ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, tel: 25 752 10 65, mail: sekretariat@gmina-latowicz.plna mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje strefę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adreseminspektor@cbi24.pl, lub listownie: Gmina Latowicz, Ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO 2);
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-15 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.