Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
powiat: brzeziński
468717477
inwestycje@dmosin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110408
Województwo: łódzkie
Miasto: Dmosin
Wadium: ---
Nr telefonu: 468717477
Termin składania ofert: 2022-06-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania Projektem pn.: ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin",
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.04.01.01-10-0003/21 - Odnawialne żródła energii w Gminie Dmosin

Część 1
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarz. Pro.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
zamówienia pn.:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania Projektem pn.: ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin"
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inżyniera Kontraktu i koordynatora projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin". Inżynier kontraktu ma za zadanie zespolenie wszystkich działań: merytorycznych, technicznych i finansowo-księgowych, które przyczynią się do pełnego ukończenia realizowanego projektu. Inżynier Kontraktu odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Obejmie on nadzór operacyjny i merytoryczny w zakresie przygotowania postępowania dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy inwestycji, będzie sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją zawartej umowy, w tym w szczególności będzie dokonywał weryfikacji prawidłowości zgłaszania podwykonawców, nadzór techniczny nad przebiegiem prac, ich jakością i zgodnością z przepisami prawa, będzie opiniował dokumenty - w szczególności dokumenty odbioru wykonanych w ramach projektu prac. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie projektu w zakładanym zakresie w określonych w umowie z generalnym wykonawcą oraz umową o dofinansowanie ramach czasowych.
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269) oraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach niezbędnych do wykonania zadania (inspektor nadzoru inwestorskiego) w ramach projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin", na które przewidziane jest dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.1. Przedmiotem Projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin" jest wykonanie projektów, dostaw i montażu instalacji Odnawialnych źródeł energii, realizowanych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Dmosin w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
2.2. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych należących do osób prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin w ilości 76 szt.
2.3. Na potrzeby realizacji projektu został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz wyliczenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia.
3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1) realizowanie zadań należących do inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją przez generalnego wykonawcę dostaw, robót towarzyszących i usług. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za nadzorowanie i ocenę wykonanych prac pod kątem poprawności technicznej i jakości materiałów oraz zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi,
2) wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu umów z wykonawcą/ami oraz pozostałych innych dokumentów przetargowych,
3) uzgadnianie z wykonawcą terminów i harmonogramu prac instalacyjnych,
4) nadzór nad terminową realizacją prac przez generalnego wykonawcę, w tym nadzór nad wykonaniem z każdej instalacji fotowoltaicznych,
5) bieżąca weryfikacja realizacji projektu,
6) zapewnianie kontroli nad przebiegiem inwestycji, co umożliwi rzetelne, obiektywne, w pełni przemyślane, profesjonalne jego przeprowadzenie projektu, a także osiągnięcie zaplanowanych wskaźników instalacji i zakładanych w projekcie, o którym mowa w ust. 2 rezultatów,
7) powiadamianie o zagrożeniach i ryzykach oraz możliwościach ich zapobiegania,
8) zarządzanie ryzykiem,
9) komunikowanie się oraz zapewnieniu ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, wykonawcami oraz Instytucją Zarządzającą,
10) okresowe raportowanie i rozliczenie projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie,
11) pomoc w rozliczeniu projektu i przygotowaniu do kontroli po jego zakończeniu,
12) organizacja i realizacji promocji projektu.
4. Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie wykonywana etapowo:
1) Etap 1, Wsparcie polegające na przygotowaniu i udziale w procedurze przetargowej realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu umów z wykonawcą/ami oraz pozostałych dokumentów przetargowych i wszelkie czynności poprzedzające rozpoczęcie prac przez wykonawcę generalnego (do momentu podpisania umowy na wykonanie dostaw i robót towarzyszących oraz usług)Termin realizacji Etapu 1 do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy,
2) Etap 2, Obejmuje nadzorowanie prawidłowości realizacji umowy przez generalnego wykonawcę, prawidłowości zgłaszania podwykonawców i weryfikację przedkładanych przez wykonawcę projektów umów oraz umów z podwykonawcami, koordynację, rozliczanie dostaw, robót towarzyszących i usług oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansową w tym wnioski o płatność, sprawozdawczość, rozliczenie projektu i sporządzenie sprawozdania i raportu końcowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą rozliczenia końcowego),
3) Etap 3 Organizacja i promocja projektu - działania promocyjne zostały opisane w punkcie 5. Szczegółowego zakresu zadań wykonawcy oraz w dokumentach projektu.
5. Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu wymagań instytucji zarządzającej RPO WŁ, w tym w zakresie terminu realizacji poszczególnych elementów zadania. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestnictwa we wszystkich przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.
6. Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy.

CPV: 79421000-1

Dokument nr: 2022-26593-110408

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
Gmina
Dmosin
Miejscowość
Dmosin

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadkach gdy:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych poniżej.
2. Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy:
1) Terminów określonych w umowie, w następujących przypadkach:
1. wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,
2. podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu/ów przedłużającego termin wykonania Kontraktu,
3. podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z RPO WD, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
4. wystąpienia siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
2) Wysokości wynagrodzenia lub zasady ich płatności w zakresie:
a) Stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług [ VAT],
3) Zmianę kluczowego personelu wykonawcy,
4) Dane numeru rachunku bankowego.
3. Każda zmiana do umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu.
4. Zmiany mające wpływ na Projekt przed ich wprowadzeniem muszą uzyskać akceptację od Zarządu Województwa Łódzkiego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej pozwalającej na wykonanie zamówienia oraz spełniają następujące warunki:
1) zdolności technicznej na potwierdzenie , której:
a) Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcje zarządzania projektem/inżyniera kontraktu co najmniej w dwóch projektach w tym co najmniej jednej na kwotę co najmniej
2 milionów złotych brutto,
b) Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu i obsłudze prawnej procedur udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów dofinansowanych z środków UE, w tym co najmniej jednego postępowania przetargowego na wykonanie dostaw o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne dla dostaw. (postępowanie Unijne)
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1) zdolności zawodowej na potwierdzenie , której:
c) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
a) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
UWAGA: - Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
- Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania
- Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług według załącznika nr 4 powinien spełniać warunki udziału w postepowaniu tj.:
a) pełnienia funkcji zarządzania projektem/inżyniera kontraktu co najmniej w dwóch projektów w tym co najmniej jednej na kwotę co najmniej 2 milionów złotych brutto,
b) co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu i obsłudze prawnej procedur udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów dofinasowanych z środków UE, w tym co najmniej jednego postępowania przetargowego na wykonanie dostaw o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne dla dostaw. (postępowanie Unijne)
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 odnośnie warunku dysponowania min. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
3) Kopi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
WARUNKI WYKLUCZENIA:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu;
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.
4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835). Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą według załącznika nr 6 do ogłoszenia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-24
Data ostatniej zmiany
2022-05-24 15:01:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:
1) cena ofertowa - 100%
Informacja o wagach punktowych przypisanych do kryteriu oceny ofert oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Kryterium ,,cena ofertowa":
Wartość punktowa ceny

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Alicja Włodarczyk
tel.: 468717477
e-mail: inwestycje@dmosin.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.