Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy

Przedmiot:

Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy

Data zamieszczenia: 2022-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29
Dembowskiego 12
30-540 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat@sp29krakow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5530f91a-ea71-44bb-810f-2539fc429902
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w SP29 w Krakowie w podziale na 2 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje następujące roboty:
1. Wymiana kaloryferów (70 sztuk),
2. wykonanie gładzi i malowanie ścian w 3 salach na parterze: sale nr 36, 37 i 44 oraz malowanie ścian w świetlicy wraz z zapleczem,
3. Postawienie ścianki działowej w świetlicy,
4. Malowanie korytarza - parter,
5. Przebicie ściany między salami nr 34 i 35,
6. Wymiana drzwi w salach lekcyjnych, bibliotece, gabinecie pedagoga, świetlicy, gabinecie logopedy (20 sztuk),
7. Parter - naprawa lub, przypadku braku możliwości naprawy, wymiana 3 drzwi - wyjścia ewakuacyjne (drzwi muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe i otwierać się na zewnątrz).

Zadanie obejmuje następujące roboty:
1. Wymiana podłogi w 3 salach na parterze: sale nr 36, 37 i 44 oraz w świetlicy,
2. Wymiana podłóg na korytarzu na parterze.

CPV: 45000000-7, 45442100-8, 45453000-7, 44621110-3, 45432100-5

Dokument nr: 2022/BZP 00174819, SP29.26.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.krakow.pl/bip_id=50
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji wynos 150 MB, a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub na adres poczty elektronicznej wskazany w rozdz. 1 SWZ. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (Numerem ogłoszenia BZP/Nr referencyjny lub Identyfikatorem postępowania - które są podane m.in. na miniPortalu).
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdz. 1 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu ws. podmiotowych środków dowodowych.
8. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu elektronicznego (pliku) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO" informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych wykonawców jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Krakowie, z siedzibą: Szkoła Podstawowa nr 29 z siedzibą w Krakowie, Al.Dembowskiego 12, kontakt: e-mail sekretariat@sp29krakow.pl ; tel. 12 6561544
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków księgowo-rachunkowych i archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) ewentualnego dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak Administracja Skarbowa, a także podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
5) Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli ofertę i nie zostały one uznane za najkorzystniejsze tj. zamawiający nie zawarł z nimi umowy.
6) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
7) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
8) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 13 i 14 RODO, wobec wszystkich osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w ramach udziału w niniejszym postępowaniu i/lub w celu realizacji umowy ze Zleceniodawcą.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zostały zamieszczone powyżej.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-08 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Miniportalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.