Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5068z ostatnich 7 dni
21776z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa przyszpitalnego parkingu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa przyszpitalnego parkingu

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(032) 47-84-500, faks (032) 47-84-506
szpital@wss2.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wss2/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (032) 47-84-500, fak
Termin składania ofert: 2022-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

CPV: 45223300-9, 45233220-7

Dokument nr: 2022/BZP 00177871, BZP.38.382-17.22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wss2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wss2
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej jako ,,Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss2 (korzystanie z platformy jest bezpłatne). Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się? wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość? do Zamawiającego" https://platformazakupowa.pl/pn/wss2 na stronie danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy
poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247), określa formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie
z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie,
określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności, podejmowanych w postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. Zamawiający zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 31grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego najnowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10,0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.;
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
8) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych znajduje się w Rozdziale 9 pkt 8 i 9 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44- 330 Jastrzębie - Zdrój. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 jest Pani Marcelina Kowalska, mkowalska@wss2.pl, (32) 47 84 536. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), dalej ,,ustawa". Obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych
osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. W odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane
dotyczą, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wss2/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-10 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss2

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w SWZ oraz w ustawie w wysokości 4 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2022r. do godz. 10:00 i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Getin Noble Bank S.A. 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002
Tytułem: ,,Wadium w sprawie nr: BZP.38.382-17.22"
5. Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 10.06.2022r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy zostanie odrzucona.
9. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach, o których mowa art. 98 ust. 5 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.38.382-17.22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w postępowaniu Zamawiający określa następujące warunki w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną inwestycję o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania nawierzchni o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenie: aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa Rozdziale 16 ust. 1 pkt 1. SWZ.
2) na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie się ubiegających o zamówienie (Załącznik nr 7 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:
1) do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenie: aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (Załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa Rozdziale 16 ust. 1 pkt 2. SWZ.
2) na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w Rozdziale 16 ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są REFERENCJE, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznika nr 6 do SWZ)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w formie lub postaci elektronicznej (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby, których umocowanie wynika
z dokumentów rejestrowych) lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z okazanym dokumentem opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza na podstawie 97§2 Prawa o notariacie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w SWZ oraz w ustawie w wysokości 4 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2022r. do godz. 10:00 i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Getin Noble Bank S.A. 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002
Tytułem: ,,Wadium w sprawie nr: BZP.38.382-17.22"
5. Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 10.06.2022r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy zostanie odrzucona.
9. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach, o których mowa art. 98 ust. 5 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
b) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
d) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
e) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki zmiany umowy określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.