Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu wykonawczego remontu dwóch wiaduktów w...

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu wykonawczego remontu dwóch wiaduktów w ciągu autostrady

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. 012 417 23 11
akania@gddkia.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 012 417 23 11
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie):
,,Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu wykonawczego remontu
dwóch wiaduktów (WA37) w ciągu autostrady A4 w km 456+051 w m. Proszówki
wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas prac remontowych".

Dokument nr: O/KR.Z-4.2431.2.2022

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
e-mail akania@gddkia.gov.pl do dnia 06.06.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
- do 15 listopada 2022 r. - wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem
wykonawczym remontu dwóch obiektów oraz pozyskaniem zgłoszenia robót
remontowych dla tych obiektów,
- ok. 4 miesiące - sprawowanie Nadzoru Autorskiego w okresie trwania robót
remontowych na dwóch obiektach.

Wymagania:
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym
spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Inne dane:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
Wymagania dla osoby wykonującej ekspertyzę:
Ekspert: rzeczoznawca budowlany w specjalności mostowej z min. 5-letnim stażem
lub pracownik naukowy z min. 5-letnim stażem w stopniu co najmniej doktora w
specjalności mostowej.
Doświadczenie: co najmniej dwa zadania obejmujące wykonanie ekspertyzy
obejmującej posadowienie obiektu mostowego lub podpór.
Wymagania dla Projektanta sporządzającego projekt wykonawczy remontów
obiektów oraz do sprawowania Nadzoru Autorskiego:
Posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania w specjalności
mostowej bez ograniczeń przez okres co najmniej 5 lat.
Doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch zadań obejmujących
sporządzenie projektów wykonawczych budowy/przebudowy/remontu drogowych
żelbetowych obiektów mostowych.
2. Kryterium oceny ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje kryterium: cena - 100%.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w kryterium
,,cena" w oparciu o poniższą zasadę.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin /Co x 100 pkt.
gdzie: C - liczba punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert
Co - cena oferty podlegającej ocenie.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena" będzie stanowić końcową ocenę,
stanowiącą podstawę wyboru.
Uwaga:
a) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
b) Oferty należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym wraz z załącznikami.
Oferty niekompletne, w tym złożone bez załączników do Formularza ofertowego
nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone).
c) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z jej wyborem
d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
f) W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała warunków formalnych określonych
w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub gdy złożona zostanie po terminie, podlegać
będzie odrzuceniu.
g) Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się o udzielenie stosownych wyjaśnień.
Oferta zawierająca rażąco niską cenę nie będzie podlegała ocenie (zostanie
odrzucona).
h) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów w kryterium ,,cena".
i) Jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie
ofert, które otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać
Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Składając oferty dodatkowe Oferenci nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
j) Zamawiający zastrzega możliwość niewybrania żadnej z ofert, jeśli wszystkie oferty
przewyższać będą zaplanowany budżet na zamówienie. W takim przypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego
oferta uzyskała największą ilość punktów. Negocjacje miałyby na celu zmniejszenie
kwoty zamówienia do akceptowalnego poziomu.
k) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty
w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
odmówił podpisania umowy.
l) Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty, o wyborze
oferty najkorzystniejszej poprzez umieszczenie w BIP informacji o udzieleniu
zamówienia.
m) Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto
Oferty należy przesłać na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z Formularzem
Cenowym i Wykazem osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Aneta Kania, tel. 012 417 23 11
(imię i nazwisko, tel.)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.